Fakültemiz 2020-2021 Eğitim Öğretim Güz Yarıyılı Kurumlar Arası Yatay Geçiş Ve Yurt Dışı Yatay Geçiş Başvuru Ve Değerlendirme Takvimi

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ VE YURT DIŞI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ

 

BAŞVURU KOŞULLARI

Adayların;

1. Yatay geçiş için başvurduğu yarıyıla  kadar ayrılacağı kurumdaki programının bütün derslerini almış ve sınavlarını başarmış olması gerekmektedir.

2. Genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması gerekmektedir.

Genel not ortalaması şartını sağlayamayan ancak, kayıtlı olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olan öğrenciler, genel not ortalaması ile yerleştirme tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjan olması halinde değerlendirmeye alınır.

3. Zorunlu hazırlık sınıfı olan bölümlere yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler yabancı dil hazırlık muafiyet sınavına girmek zorundadır.

4. Uyarma cezasından daha ağır bir disiplin cezası alan öğrenciler yatay geçiş yapamaz.

5. Türk Silahlı Kuvvetleri ile Polis Akademisi ve bağlı yükseköğretim kurumlarında önlisans ve lisans düzeyinde öğretime devam eden öğrenciler kendi özel kanunlarınca düzenlenen hükümler çerçevesinde ve bu yönergenin konuyla ilgili hükümlerine uygun olarak yatay geçiş yapabilirler. Bu kurumlardan 10. fıkra kapsamına girmeyen bir gerekçe ile ilişiği kesilen öğrenciler ise, ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren iki yılı geçmemek kaydıyla yatay geçiş için başvurabilir.

6. Yurt dışında öğrenim görülen yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın önlisans veya lisans düzeyinde diploma vermeye yetkili bir kurum olarak  Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve geçmek istenilen diploma programının ilgili yönetim kurulu tarafından eşdeğerliliğinin kabul edilmesi gerekmektedir.

7. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda kontenjan verilen KKTC dahil yurt dışındaki üniversitelerin birisinden ülkemizdeki yükseköğretim kurumunun ilgili programının her bir sınıfına yatay geçiş yapabilecek öğrenci sayısının o programın ilgili sınıfının yurtdışı yatay geçiş kontenjanının yüzde 10’unu geçmeyecek şekilde belirlenmesi gerekmektedir.

8. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte öğrencinin yatay geçiş yapmak istediği yükseköğretim kurumundaki diploma programının ilgili sınıfına öğrenci kabulündeki taban puana sahip öğrenciler, yurt dışında yükseköğrenim gördüğü tüm derslerden başarı şartı aranmaksızın yatay geçiş başvurusu yapabilirler. Bu yolla başvuran öğrencilerin başvurusu yurt dışı yatay geçiş kontenjanı kapsamı dışında değerlendirilir.

9. Yurtdışı kontenjanına yerleştirme işlemi ise aşağıdaki formül dikkate alınarak büyükten küçüğe doğru tercih sırasına bağlı olarak kontenjan sayısınca yapılır. Elde edilen puanın eşit olması halinde ÖSYS taban puanı yüksek olana öncelik verilir. Yine eşitlik söz konusu ise varsa geçmek istenilen programın ortak derslerindeki başarısı yüksek olan yerleştirilir

                                                                                                           

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Yatay geçiş başvuru dilekçesi (İlgili birime hitaben)

2. Not belgesi (Transkript)

3. Onaylı Ders içerikleri.

4. ÖSYS sınav sonuç belgesi.

5. Varsa yabancı dil hazırlık sınıfından başarılı olduğunu ve başarı notunu gösteren belge.

6. Uyarma cezasından daha ağır bir disiplin cezası alınmadığını gösterir belge.

7. ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer almayan yurtdışı üniversiteleri için YÖK tarafından tanındığına dair belge .

8. Türk Silahlı Kuvvetleri ile Polis Akademisi ve bağlı yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilen adaylar için Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinde sayılan fiiller, başarısızlık veya disiplinsizlik nedeniyle ilişiği kesilmediğini ve ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren iki yılı geçmediğini gösterir belge.

NOT: Başvurular şahsen yada posta/kargo yoluyla yapılabilir.

 

TIP FAKÜLTESİ İÇİN KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ VE YURT DIŞI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ

BAŞVURULAR 16-17 Temmuz 2020
ÖN DEĞERLENDİRME VE FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULLARINCA KARAR ALINMASI 21-22 Temmuz 2020
SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ 24 Temmuz 2020 
ASİL ADAYLARIN KAYIT İŞLEMLERİ 27-28 Temmuz 2020
YEDEK ADAYLARIN İLANI 30 Temmuz 2020
YEDEK ADAYLARIN KAYIT İŞLEMLERİ 05 Ağustos 2020

 

TIP FAKÜLTESİNİN YURT DIŞI YATAY GEÇİŞ KONTENJANI BULUNMAMAKTADIR.

Yayın Tarihi: 14/07/2020
Okunma Sayısı: 16236