Program Değerlendirme Kurulu (P.D.K.)

SDUTFPDK Çalışma Esasları

SDUTF PROGRAMI DEĞERLENDİRME KURUL ÜYELERİ
 
Dr. Öğr. Üyesi Adnan KARAİBRAHİMOĞLU (BAŞKAN)
1.Doç.Dr. Meltem ÖLMEZTÜRK
2. Doç.Dr. Zümrüt Arda KAYMAK
2.Doç.Dr. Mümtaz Cem ŞİRİN
3.Dr.Öğr. Üyesi Esra NURLU TEMEL
 
 
 
 
 
 
KURUL SEKRETERİ :
 Musa AKAN
Dahili Telefon : 3702
 
 

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

PROGRAM DEĞERLENDİRME KURULU

ÇALIŞMA ESASLARI

 

1. AMAÇ VE KAPSAM

1.1. Bu esasların amacı; Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Program Değerlendirme Kurulunun (SDÜTF-PDK) yapısı, görevleri ve işleyişini düzenlemektir.

 

2. PROGRAM DEĞERLENDİRME KURULUNUN YAPISI

2.1. Kurul, Fakültenin ilgili öğretim elemanlarından ve ilgili personelden oluşur.

2.2. Kurul Üyeleri Dekan tarafından 3 (üç) yıl süre ile görevlendirilir. Kurul üyelerinin herhangi bir nedenle kuruldan ayrılması halinde ayrılan kurul üyesinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir kurul üyesi atanır.

2.3. Kurul kendi üyeleri arasından bir başkan ve başkan yardımcısı seçer ve Dekan tarafından görevlendirilmek üzere Dekanlık Makamına bildirir. 

 

3. PROGRAM DEĞERLENDİRME KURULUNUN GÖREVLERİ

3.1.  SDÜTF-PDK akreditasyon programı doğrultusunda, mezuniyet öncesi tıp eğitimi programı çerçevesinde kurulmuş olan tüm kurulların çalışmalarını ve fakülteye ait amaç ve hedeflerin uygulama esaslarının denetlenmesi, planların kontrol edilmesi, içerikler için önerilerde bulunması ve programın daha iyi yürütülmesi için katkıda bulunur.

3.2. SDÜTF-PDK eğitim programına yönelik ölçme ve değerlendirme sonuçlarını inceler, sınav başarıları ve tüm geri bildirimlere yönelik analizler yapar.  Sonuçları içeren raporu dekanlığa sunar.

3.3. Diğer Tıp Fakültelerinde aynı işlev ile kurulmuş bulunan kurulları izler ve iletişim içerisinde olur.

3.4.SDÜTF-PDK akreditasyon komitesine sunulmak üzere hazırlanacak olan özdeğerlendirme raporuna altlık oluşturmak üzere kurulların işleyişine ve alınması gereken tedbirlere yönelik önerilerin yer aldığı Program Değerlendirme raporu hazırlar.

3.5. SDÜTF-PDK program değerlendirme raporu hazırlamak üzere bu konuda önerilen modelleri inceler. İlgili literatür bilgilerini bir araya getirir. 

3.6.  SDÜTF-PDK diğer kurullar ve dekanlık ile iletişim içerisinde olur.

 

4. PROGRAM DEĞERLENDİRME KURULUNUN ÇALIŞMA BİÇİMİ

4.1. Kurul, gerekli hallerde ara toplantılar planlanmakla birlikte her yıl Ocak ve Haziran aylarında olmak üzere, başkanın daveti üzerine çevrimiçi veya yüz yüze toplanarak gündemdeki konuları görüşür ve alınan kararları Dekanlık Makamına sunar.

4.2. Kurulun toplanabilmesi için kurul üye tam sayısının salt çoğunluğu gereklidir. Kararlar, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.

4.3. Kurul başkanı gerekli gördüğünde eğitim ile ilgili diğer kurul üyelerini ve/ve ya dönem koordinatörlerini toplantıya çağırabilir. Çağrılan kişiler görüşlerini sunar ancak oylamaya katılamazlar.

4.4. Kurulun sekreterya hizmetleri Eğitim-Öğretim Başkoordinatörlük sekreteryası tarafından yerine getirilir. Kurul toplantı tutanaklarının yazılması, imzalatılması ve arşivlenmesi ile ilgili işleri SDÜTF-PDK sekreteri yapar.

 

5. YÜRÜRLÜK

5.1. SDÜTF-PD’nin işbu çalışma esasları SDÜTF Fakülte Kurulu’nda onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. Gerektikçe söz konusu çalışma esaslarının revize edilerek güncellenmesi Fakülte Kurulu’nun yetkisindedir.

 

6. YÜRÜTME

6.1. Bu çalışma esaslarının uygulanmasından SDÜTF Dekanı sorumludur. 

 

*Kurulumuz 02/08/2018 tarih ve 111/1 sayılı Fakülte Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir.
*20.06.2019 tarih, 121/01 Sayılı Fakülte Kurulu Kararı ile Güncellenmiştir.