Ölçme ve Değerlendirme Kurulu (Ö.D.K.)

ÖDK Çalışma Esasları

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KURULU ÜYELERİ
1)Dr.Öğr.Üyesi  Adnan KARAİBRAHİMOĞLU (BAŞKAN)
2)Prof.Dr. Mekin SEZİK
3)Prof.Dr. Kanat GÜLLE
4)Doç.Dr. Kuyaş HEKİMLER ÖZTÜRK
5)Doç.Dr. Rahime ASLANKOÇ
6) Doç.Dr. Fatma Nihan CANKARA
7) Doç. Dr. Ali BAĞCI
8)Doç.Dr. Filiz ALKAYA SOLMAZ
9)Doç. Dr. Mukadder İnci BAŞER KOLCU 
10)Doç. Dr. Giray KOLCU
11)Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Emre AKIN
 
 
 
 
 
 
Kurul Sekreteri: 
Bilg.İşlt. Funda KOBAN
Dahili Telefon  :3327
 

 

KURUL KARARLARI


 1. 2 Aralık 2016

 1. 2 Ocak 2017
 2. 13 Şubat 2017
 3. 20 Mart 2017
 4. 4 Nisan 2017
 5. 15 Mayıs 2017
 6. 5 Haziran 2017
 7. 3 Temmuz 2017
 8. 11 Ağustos 2017
 9. 11 Eylül 2017
 10. 2 Ekim 2017
 11. 6 Kasım 2017
 12. 14 Kasım 2017
 13. 4 Aralık 2017

 1. 08 Ocak 2018
 2. 5 Şubat 2018
 3. 5 Mart 2018
 4. 12 Mart 2018
 5. 14 Mayıs2018
 6. 04 Haziran 2018
 7. 02 Temmuz 2018
 8. 06 Ağustos 2018
 9. 03 Eylül 2018
 10. 01 Ekim 2018
 11. 05 Kasım 2018
 12. 11 Aralık 2018

 1. 07 Ocak 2019
 2. 04 Şubat 2019
 3. 04 Mart 2019
 4. 19 Mart 2019
 5. 01 Nisan 2019
 6. 08 Nisan 2019
 7. 06 Mayıs 2019
 8. 04 Haziran 2019
 9. 01 Temmuz 2019
 10. 05 Ağustos 2019
 11. 28 Ağustos 2019
 12. 14 Ekim 2019
 13. 04 Kasım 2019
 14. 02 Aralık 2019
 15. 13 Ocak 2020
 16. 11 Şubat 2020
 17. 02 Mart 2020
 18. 09 Haziran 2020
 19. 06 Temmuz 2020
 20. 03 Ağustos 2020
 21. 07 Eylül 2020
 22. 19 Ekim 2020
 23. 02 Kasım 2020
 24. 02 Aralık 2020
 25. 07 Ocak 2021
 26. 01 Şubat 2021
 27. 01 Mart 2021
 28. 05 Nisan 2021
 29. 10 Mayıs 2021
 30. 14 Haziran 2021
 31. 14 Temmuz 2021
 32. 02 Ağustos 2021
 33. 06 Eylül 2021
 34. 26 Ekim 2021
 35. 01 Kasım 2021
 36. 28 Aralık 2021
 37. 24 Ocak 2022
 38. 07 Şubat 2022
 39. 07 Mart 2022
 40. 04 Nisan 2022
 41. 11 Mayıs 2022
 42. 24 Mayıs 2022
 43. 05 Temmuz 2022
 44. 08 Ağustos 2022
 45. 05 Eylül 2022
 46. 03 Ekim 2022
 47. 14 Kasım 2022
 48. 21 Aralık 2022
 49. 24 Ocak 2023
 50. 24 Şubat 2023
 51. 05 Haziran 2023
 52. 18 Aralık 2023
 53.  27 Şubat 2024

 

 

ÖDK Çalışma Esasları

 

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KURULU

ÇALIŞMA ESASLARI

 

1.    AMAÇ VE KAPSAM

1.1. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesinin misyon ve vizyonuyla, eğitim programının amaç ve hedefleriyle örtüşen, eğitim programının etkinliğini değerlendirmede kullanılabilecek güvenilir veriler sağlayan bir ölçme değerlendirme sistemi oluşturmak.

 

2. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KURULUNUN YAPISI

2.1. Kurul, en az biri Tıp Eğitimi Anabilim Dalı temsilcisi olmak üzere en az 5 (beş) öğretim üyesinden ve 1 (bir) fakülte temsilcisi öğrenciden oluşur.

2.2. Kurul Üyeleri Dekan tarafından 3 (üç) yıl süre ile görevlendirilir. Kurul üyelerinin herhangi bir nedenle kuruldan ayrılması halinde ayrılan kurul üyesinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir kurul üyesi atanır.

2.3. Kurul kendi üyeleri arasından bir başkan seçer ve dekan tarafından görevlendirilmek üzere Dekanlık Makamına bildirir. 

 

3.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KURULUNUN GÖREVLERİ

3.1. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin ölçme ve değerlendirme becerilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla uygun görülürse Ölçme ve Değerlendirme Kursu düzenler.

3.2. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin Ölçme ve Değerlendirme Kursu ile ilgili talep ve geribildirimlerini değerlendirir.

3.3. Her ölçme ve değerlendirme kursu için kurul üyesi öğretim üyelerinden 5 (beş) tanesi düzenleme komitesi olarak görevlendirilir. Kurs için görevlendirilen öğretim üyeleri kursun planlamasını yapar. Kursla ilgili yazışmaları takip eder.

 

4. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KURULUNUN ÇALIŞMA BİÇİMİ

4.1.  Kurul ayda en az bir kez, başkanın daveti üzerine toplanarak gündemdeki konuları görüşür ve alınan kararları Dekanlık Makamına sunar.

4.2.  Kurulun toplanabilmesi için kurul üye tam sayısının salt çoğunluğu gereklidir. Kararlar, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.

4.3. Kurul başkanı gerekli gördüğünde eğitim ile ilgili diğer kurul üyelerini, öğrenci temsilcilerini ve/veya dönem koordinatörlerini toplantıya çağırabilir. Çağrılan kişiler görüşlerini sunar ancak oylamaya katılamazlar.

4.4. Kurulun sekreterya hizmetleri Eğitim-Öğretim Başkoordinatörlük sekreteryası tarafından yerine getirilir.

 

5. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KURULUNUN HEDEFLERİ

5.1.   Ölçme değerlendirmeyle ilgili sorunları, bu sorunların kaynaklarını ve olası çözümlerini belirleyerek tüm paydaşlarla paylaşmak.

5.2.   Dönem, ders kurulu ve staj düzeyinde hedeflerin açıkça belirlendiği ve sistematik olarak gözden geçirildiği bir eğitim programıyla çalışmak.

5.3. Öğrenim hedefleriyle ölçme-değerlendirme etkinliklerinin ilişkisinin gösterilmesi alışkanlığını kurumsal kültür haline getirmek.

5.4.  Ortam, yapı ve içerik olarak sınama etkinliklerinin mümkün olduğunca gerçek yaşama yakın olmasının ilke olarak benimsenmesini sağlamak.

5.5. Formatif sınamaya daha fazla yer verilmesini sağlamak (değerlendirmenin bir öğretme-öğrenme yöntemi olarak daha fazla kullanılması).

5.6. Ölçme-değerlendirme etkinliklerinin öğrenmeyi olumlu yönde etkilemesini sağlamak (üst düzey bilişsel yetilerin ve gerçek performansın sınanmasına daha fazla ağırlık verilmesi, geribildirim vs).

5.7. Geribildirim mekanizmasının (basılı formlar veya öğrenme yönetimi sistemi üzerinden) mutlaka çalıştırılmasını sağlamak (öğrencilere sınav içeriği ve kişisel başarı durumlarıyla ilgili, öğretim üyelerine sınav sonuç analizleriyle ilgili geribildirim verilmesi ve her iki gruptan geribildirim alınması).

5.8. Sınav güvenliğinin sağlanması (sınav öncesi soruların dışarı sızmasının, kopya çekmenin önlenmesi gibi).

5.9. Sınav düzeneği, soru biçim ve tekniğiyle ilgili hataların en aza indirilmesini sağlamak.

5.10. Öğretim üyelerinin ölçme-değerlendirmeyle ilgili temel bilgi gereksinimlerinin karşılanmasını sağlamak.

5.11. Ölçme ve değerlendirme etkinliklerinin iyileştirilmesine engel durumları belirlenmesi ve SDÜTF-MÖTEK ve Fakülte Yönetimi ile paylaşılmasını sağlamak.

 

6. YÜRÜRLÜK

6.1. SDÜTF-ÖDK’nun işbu çalışma esasları SDÜTF Fakülte Kurulu’nda onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. Gerektikçe söz konusu çalışma esaslarının revize edilerek güncellenmesi Fakülte Kurulunun yetkisindedir.

 

7. YÜRÜTME

7.1.  Bu çalışma esaslarının uygulanmasından SDÜTF Dekanı sorumludur.

 

*Kurulumuz 16.11.2016 tarih ve 91/01 sayılı Fakülte Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir.
*20.06.2019 tarih, 121/01 Sayılı Fakülte Kurulu Kararı ile Güncellenmiştir.