Ölçme ve Değerlendirme Kurulu (Ö.D.K.)

ÖDK Çalışma Esasları

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KURULU ÜYELERİ
1)Prof.Dr.Mekin SEZİK
2)Prof.Dr.Soner ALBAY
3)Prof.Dr.Metin  ÇİRİŞ
4)Prof.Dr.Duygu K.DOĞUÇ
5)Doç.Dr.Kanat GÜLLE
6)Dr.Öğr. Üyesi  Giray KOLCU
7)Dr.Öğr. Üyesi  K. Kürşad BOZKURT
8)Dr.Öğr. Üyesi  Adnan KARAİBRAHİMOĞLU
9)Dr.Öğr.Üyesi M.İnci BAŞER KOLCU
10)Öğr.Gör.Sadettin DEMİR
 
 
 
Kurul Sekreteri: 
Bilg.İşlt. Funda KOBAN
Dahili Telefon  :3327
 

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KURULU

ÇALIŞMA ESASLARI

 

1.    AMAÇ VE KAPSAM

1.1. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesinin misyon ve vizyonuyla, eğitim programının amaç ve hedefleriyle örtüşen, eğitim programının etkinliğini değerlendirmede kullanılabilecek güvenilir veriler sağlayan bir ölçme değerlendirme sistemi oluşturmak.

 

2. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KURULUNUN YAPISI

2.1. Kurul, en az biri Tıp Eğitimi Anabilim Dalı temsilcisi olmak üzere en az 5 (beş) öğretim üyesinden ve 1 (bir) fakülte temsilcisi öğrenciden oluşur.

2.2. Kurul üyeleri Dekan tarafından görevlendirilir.

2.3. Kurul kendi üyeleri arasından bir başkan seçer ve dekan tarafından görevlendirilmek üzere Dekanlık Makamına bildirir. 

 

3.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KURULUNUN GÖREVLERİ

3.1. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin ölçme ve değerlendirme becerilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla uygun görülürse Ölçme ve Değerlendirme Kursu düzenler.

3.2. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin Ölçme ve Değerlendirme Kursu ile ilgili talep ve geribildirimlerini değerlendirir.

3.3. Her ölçme ve değerlendirme kursu için kurul üyesi öğretim üyelerinden 5 (beş) tanesi düzenleme komitesi olarak görevlendirilir. Kurs için görevlendirilen öğretim üyeleri kursun planlamasını yapar. Kursla ilgili yazışmaları takip eder.

 

4. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KURULUNUN ÇALIŞMA BİÇİMİ

4.1.  Kurul ayda en az bir kez, başkanın daveti üzerine toplanarak gündemdeki konuları görüşür ve alınan kararları Dekanlık Makamına sunar.

4.2.  Kurulun toplanabilmesi için kurul üye tam sayısının salt çoğunluğu gereklidir. Kararlar, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.

4.3. Kurul başkanı gerekli gördüğünde eğitim ile ilgili diğer kurul üyelerini, öğrenci temsilcilerini ve/veya dönem koordinatörlerini toplantıya çağırabilir. Çağrılan kişiler görüşlerini sunar ancak oylamaya katılamazlar.

4.4. Kurulun sekreterya hizmetleri Eğitim-Öğretim Başkoordinatörlük sekreteryası tarafından yerine getirilir.

 

5. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KURULUNUN HEDEFLERİ

5.1.   Ölçme değerlendirmeyle ilgili sorunları, bu sorunların kaynaklarını ve olası çözümlerini belirleyerek tüm paydaşlarla paylaşmak.

5.2.   Dönem, ders kurulu ve staj düzeyinde hedeflerin açıkça belirlendiği ve sistematik olarak gözden geçirildiği bir eğitim programıyla çalışmak.

5.3. Öğrenim hedefleriyle ölçme-değerlendirme etkinliklerinin ilişkisinin gösterilmesi alışkanlığını kurumsal kültür haline getirmek.

5.4.  Ortam, yapı ve içerik olarak sınama etkinliklerinin mümkün olduğunca gerçek yaşama yakın olmasının ilke olarak benimsenmesini sağlamak.

5.5. Formatif sınamaya daha fazla yer verilmesini sağlamak (değerlendirmenin bir öğretme-öğrenme yöntemi olarak daha fazla kullanılması).

5.6. Ölçme-değerlendirme etkinliklerinin öğrenmeyi olumlu yönde etkilemesini sağlamak (üst düzey bilişsel yetilerin ve gerçek performansın sınanmasına daha fazla ağırlık verilmesi, geribildirim vs).

5.7. Geribildirim mekanizmasının (basılı formlar veya öğrenme yönetimi sistemi üzerinden) mutlaka çalıştırılmasını sağlamak (öğrencilere sınav içeriği ve kişisel başarı durumlarıyla ilgili, öğretim üyelerine sınav sonuç analizleriyle ilgili geribildirim verilmesi ve her iki gruptan geribildirim alınması).

5.8. Sınav güvenliğinin sağlanması (sınav öncesi soruların dışarı sızmasının, kopya çekmenin önlenmesi gibi).

5.9. Sınav düzeneği, soru biçim ve tekniğiyle ilgili hataların en aza indirilmesini sağlamak.

5.10. Öğretim üyelerinin ölçme-değerlendirmeyle ilgili temel bilgi gereksinimlerinin karşılanmasını sağlamak.

5.11. Ölçme ve değerlendirme etkinliklerinin iyileştirilmesine engel durumları belirlenmesi ve SDÜTF-MÖTEK ve Fakülte Yönetimi ile paylaşılmasını sağlamak.

 

6. YÜRÜRLÜK

6.1. SDÜTF-ÖDK’nun işbu çalışma esasları SDÜTF Fakülte Kurulu’nda onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. Gerektikçe söz konusu çalışma esaslarının revize edilerek güncellenmesi Fakülte Kurulunun yetkisindedir.

 

7. YÜRÜTME

7.1.  Bu çalışma esaslarının uygulanmasından SDÜTF Dekanı sorumludur.

 

*Kurulumuz 16.11.2016 tarih ve 91/01 sayılı Fakülte Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir.
*20.06.2019 tarih, 121/01 Sayılı Fakülte Kurulu Kararı ile Güncellenmiştir.


 

 

Yayın Tarihi: 08/11/2016
Okunma Sayısı: 10880