Eğitim Becerileri Kurulu (E.B.K.)

 

Eğitim Becerileri Kursu Çalışma Esasları

EĞİTİM BECERİLERİ KURULU ÜYELERİ


1) Prof. Dr. Mekin SEZİK (BAŞKAN)
2) Prof. Dr. Pınar ASLAN KOŞAR
3) Prof. Dr. Emel SESLİ ÇETİN
4) Prof. Dr. Duygu K. DOĞUÇ
5) Prof. Dr.Halil AŞCI
6) Doç.Dr. Abdülkadir YILDIZ
7)Doç.Dr. Mehtap SAVRAN
8)Doç.Dr. M.İnci BAŞER KOLCU
9)Doç.Dr. Giray KOLCU
10) Dr. Öğr. Üyesi Fuat İNCE
11) Dr. Öğr. Üyesi F. Çağrı OĞUZLAR
12)Barış KORALTAN
 

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ

EĞİTİM BECERİLERİ KURULU ÇALIŞMA ESASLARI

 

1. AMAÇ VE KAPSAM

1.1. Bu esasların amacı; Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Becerileri Kurulunun ( SDÜTF-EBK) yapısı, görevleri ve işleyişini düzenlemektir.

 

2. EĞİTİM BECERİLERİ KURULUNUN YAPISI

2.1. Kurul, en az biri Tıp Eğitimi Anabilim Dalı temsilcisi olmak üzere en az 10 (on) öğretim üyesinden oluşur.

2.2. Kurul Üyeleri Dekan tarafından 3 (üç) yıl süre ile görevlendirilir. Kurul üyelerinin herhangi bir nedenle kuruldan ayrılması halinde ayrılan kurul üyesinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir kurul üyesi atanır.

2.3. Kurul kendi üyeleri arasından bir başkan seçer ve dekan tarafından görevlendirilmek üzere Dekanlık Makamına bildirir. 

 

3.EĞİTİM BECERİLERİ KURULUNUN GÖREVLERİ

3.1. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin eğitim becerilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla yılda en az bir kez Eğitim Becerileri Kursu düzenler.

3.2.  Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin Eğitim Becerileri Kursu ile ilgili talep ve geribildirimlerini değerlendirir.

3.3.  Her eğitim becerileri kursu için kurul üyesi öğretim üyelerinden 5 (beş) tanesi düzenleme komitesi olarak görevlendirilir. O kurs için görevlendirilen öğretim üyeleri kursun planlamasını yapar. Kursla ilgili yazışmaları takip eder.

 

4. EĞİTİM BECERİLERİ KURULUNUN ÇALIŞMA BİÇİMİ

4.1. Kurul her yarıyıl en az bir kez, başkanın daveti üzerine toplanarak gündemdeki konuları görüşür ve alınan kararları Dekanlık Makamına sunar.

4.2. Kurulun toplanabilmesi için kurul üye tam sayısının salt çoğunluğu gereklidir. Kararlar, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.

4.3. Kurul başkanı gerekli gördüğünde eğitim ile ilgili diğer kurul üyelerini ve/veya dönem koordinatörlerini toplantıya çağırabilir. Çağrılan kişiler görüşlerini sunar ancak oylamaya katılamazlar.

4.4. Kurulun sekreterya hizmetleri Eğitim-Öğretim Başkoordinatörlük sekreteryası tarafından yerine getirilir. Kurul toplantı tutanaklarının yazılması, imzalatılması ve arşivlenmesi ile ilgili işleri Eğitim Becerileri Kurulu sekreteri yapar.

 

5. YÜRÜRLÜK

5.1. SDÜTF-EBK’nun işbu çalışma esasları SDÜTF Fakülte Kurulunda onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. Gerektikçe söz konusu çalışma esaslarının revize edilerek güncellenmesi Fakülte Kurulunun yetkisindedir.

 

6. YÜRÜTME

6.1.  Bu çalışma esaslarının uygulanmasından SDÜTF Dekanı sorumludur.

 

*Kurulumuz 16.11.2016 tarih ve 91/02 sayılı Fakülte Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir.
*20.06.2019 tarih, 121/01 Sayılı Fakülte Kurulu Kararı ile Güncellenmiştir.