Mesleklerarası Uygulamalı Eğitim Kurulu (M.U.E.K.)

MESLEKLERARASI UYGULAMALI EĞİTİM  KURULU ÜYELERİ
 
 1. Prof. Dr. Pakize KIRDEMİR (Başkan)
 2. Prof. Dr. Duygu KUMBUL DOĞUÇ
 3. Prof. Dr. Mustafa NAZIROĞLU
 4. Prof. Dr. Soner ALBAY
 5. Prof. Dr. Pınar ASLAN KOŞAR
 6. Doç. Dr. Kanat GÜLLE
 7. Doç. Dr. Mümtaz Cem ŞİRİN
 8. Doç.Dr. Gökçe İŞCAN
 9. Doç.Dr. H. Hakan ARMAĞAN
 10. Doç.Dr. İlkay ARMAĞAN
 11. Doç.Dr. Yusuf Ç. KUMBUL
 12. Dr.Öğr. Üyesi  Adnan KARAİBRAHİMOĞLU
 13. Dr.Öğr. Üyesi Cennet AK
 14. Dr.Öğr. Üyesi  Eyyüp Sabri ÖZDEN
 15. Dr.Öğr. Üyesi  Fuat İNCE
 16. Dr.Öğr. Üyesi  Giray KOLCU

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ

MESLEKLERARASI UYGULAMALI EĞİTİM KURULU ÇALIŞMA ESASLARI

 

1. AMAÇ VE KAPSAM

1.1. Bu esasların amacı; Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Mesleklerarası Uygulamalı Eğitim Kurulu (MUEK) yapısı, görevleri ve işleyişini düzenlemektir.

2. MESLEKLERARASI UYGULAMALI EĞİTİM KURULUNUN YAPISI

2.1. Kurul fakültenin öğretim elemanlarından oluşur.

2.2. Kurul kendi üyeleri arasından bir başkan ve başkan yardımcısı seçer ve Dekan tarafından görevlendirilmek üzere Dekanlık Makamına bildirir. 

2.3. Kurul üyeleri Dekan tarafından 3 (üç) yıl süre ile görevlendirilir. Kurul üyelerinin herhangi bir nedenle kuruldan ayrılması halinde ayrılan kurul üyesinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir kurul üyesi atanır.  

3. MESLEKLERARASI UYGULAMALI EĞİTİM KURULUNUN GÖREVLERİ

3.1. MUEK tıp fakültesi eğitim programında yer alan uygulamalı eğitimlere katkıda bulunur.

3.2. Uygulamalı eğitimler ile ilgili eğitim ortamları ve eğitim araçları üniversiteye aittir. Mesleklerarası Uygulamalı Eğitim Kurulu bu alan ve araç gereçlerin etkin kullanımı için gerekli organizasyonu işbirliği içerisinde gerçekleştirir. 

3.3. MUEK uygulamalı eğitimleri için gerekli ders izlencelerinin/kılavuzların geliştirilmesi, eğitim gee eğitici görevlendirme önerileri ve eğitim organizasyonu koordinatörler ve anabilim dallları ile işbirliği içerisinde yürütür.

3.4. MUEK SDÜTF eğitim programı için gerekli olan öğrenme ortamları, araç-gerek, manken/model/simülatörlerin kullanımını organize eder.

3.5. MUEK üniversite eğitim programında yer alan sağlık eğitiminde uygulamalı eğitimlerin fakültelerin eğitim programındaki yerleri ve uygunluğunu değerlendirir. Uygulamalı eğitimleri le ilgili önerilerini fakülte dekanlıklarına iletir.

3.6. MUEK uygulamalı eğitimleri için gerekli öğrenme ortamlarının gelişimi ve kalite/akreditasyon süreçlerini yönetir.

4. MESLEKLERARASI UYGULAMALI EĞİTİM KURULUNUN ÇALIŞMA BİÇİMİ

4.1. Kurul gerekli hallerde ara toplantılar planlanmakla birlikte 2 ayda bir kez ayın 2. haftası Çarşamba günü saat 12:30’da çevrimiçi veya yüz yüze olarak toplanır, gündemdeki konuları görüşür ve kararları Dekanlık Makamına sunar.

4.2. Kurulun toplanabilmesi için kurul üye tam sayısının salt çoğunluğu gereklidir. Kararlar, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.

4.3. Kurul başkanı gerekli gördüğünde eğitim ile ilgili diğer kurul üyelerini ve/veya dönem koordinatörlerini toplantıya çağırabilir. Çağrılan kişiler görüşlerini sunar ancak oylamaya katılamazlar.

4.4. Kurulun sekreterya hizmetleri Eğitim-Öğretim Başkoordinatörlük sekreteryası tarafından yerine getirilir. Kurul toplantı tutanaklarının yazılması, imzalatılması ve arşivlenmesi ile ilgili işleri SDÜTF-MUEK sekreteri yapar.

5. YÜRÜRLÜK

5.1. SDÜTF- MUEK ’in işbu çalışma esasları SDÜTF Fakülte Kurulunda onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. Gerektikçe söz konusu çalışma esaslarının revize edilerek güncellenmesi Fakülte Kurulunun yetkisindedir.

6. YÜRÜTME

6.1. Bu çalışma esaslarının uygulanmasından SDÜTF Dekanı sorumludur. 

*Kurulumuz 23.03.2021 tarih ve 135  sayılı Fakülte Kurulu Kararı ile kurulmuştur.

*09.06.2022 tarihli ve 142/1 sayılı Fakülte Kurulu Kararı ile "4.1" maddesi güncellenmiştir.