Mez. Öncesi Tıp Eğitimi Kurulu (M.Ö.T.E.K.)

MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ KURULU ÜYELERİ

Prof. Dr. Nilgün ŞENOL
Doç. Dr. Mehtap SAVRAN
Doç. Dr. Sabriye ERCAN

Eğitim Öğretim Başkoordinatörlüğü
Prof.Dr. Mekin SEZİK
Prof.Dr. Halil AŞCI                        Dr.Öğr.Üyesi Vehbi Atahan TOĞAY

Dönem 1 Koordinatörlüğü
Doç. Dr. Kuyaş HEKİMLER ÖZTÜRK
Dr. Öğr. Üyesi Halil ÖZBAŞ
Dr. Öğr. Üyesi M. Yusuf TEPEBAŞI

Dönem 2 Koordinatörlüğü
Prof. Dr. Mustafa SAYGIN
Doç. Dr. Rahime ASLANKOÇ
Doç. Dr. Server YAĞCI

Dönem 3 Koordinatörlüğü
Doç. Dr. Fatma Nihan CANKARA
Dr. Öğr. Üyesi Cennet AK
Dr. Öğr. Üyesi Ümran AYDEMİR SEZER

Dönem 4 Koordinatörlüğü
Doç. Dr. Ali BAĞCI
Doç. Dr. Alparslan MERDİN
Dr. Öğr. Üyesi İsa SÖZEN

Dönem 5 Koordinatörlüğü
Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Emre AKIN
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet BİNDAL
Dr. Öğr. Üyesi Furkan Çağrı OĞUZLAR

Dönem 6 Koordinatörlüğü
Doç.Dr. Filiz ALKAYA SOLMAZ

Dr.Öğr.Üyesi Girayhan ÇELİK

Dr.Öğr.Üyesi Merve ERÇELİK

Eğitim Prog. Değerlendirme Kurulu
Prof.Dr. Ersin USKUN

Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı

Doç.Dr.  M.İnci BAŞER KOLCU

Doç.Dr. Giray KOLCU

Ölçme Değerlendirme Kurulu
Dr. Öğr. Üyesi Adnan KARAİBRAHİMOĞLU

Öğrenci Temsilcileri
Dönem 1 Temsilcisi
Dönem 2 Temsilcisi
Dönem 3 Temsilcisi
Dönem 4 Temsilcisi
Dönem 5 Temsilcisi
Dönem 6 Temsilcisi

 
 
Kurul Sekreteri:
Musa AKAN
Dahili:3702

 

KURUL KARARLARI

 1. 06 Eylül 2016
 2. 4 Ekim 2016
 3. 1 Kasım 2016
 4. 6 Aralık 2016

 
 1. 3 Ocak 2017
 2. 7 Şubat 2017
 3. 7 Mart 2017
 4. 4 Nisan 2017
 5. 25 Nisan 2017
 6. 24 Mayıs 2017
 7. 06 Haziran 2017
 8. 20 Temmuz 2017
 9. 1 Ağustos 2017
 10. 5 Eylül 2017
 11. 3 Ekim 2017
 12. 7 Kasım 2017
 13. 5 Aralık 2017

 1. 2 Ocak 2018
 2. 6 Şubat 2018
 3. 13 Mart 2018
 4. 03 Nisan 2018
 5. 02 Mayıs 2018
 6. 05 Haziran 2018
 7. 03 Temmuz 2018
 8. 07 Ağustos 2018
 9. 11 Eylül 2018
 10. 02 Ekim 2018
 11. 06 Kasım 2018
 12. 11 Aralık 2018
 13. 15 Ocak 2019
 14. 12 Şubat 2019
 15. 12 Mart 2019
 16. 09 Nisan 2019
 17. 14 Mayıs 2019
 18. 11 Haziran 2019
 19. 07 Temmuz 2019
 20. 20 Ağustos 2019
 21. 11 Eylül 2019
 22. 08 Ekim 2019
 23. 12 Kasım 2019
 24. 24 Aralık 2019
 25. 14 Ocak 2020
 26. 11 Şubat 2020
 27. 10 Mart 2020
 28. Nisan 2020
 29. Nisan (2) 2020
 30. 07 Mayıs 2020
 31. 03 Hazira 2020
 32. 07 Temmuz 2020
 33. 07 Ağustos 2020
 34. 11 Ağustos 2020
 35. 08 Eylül 2020
 36. 06 Ekim 2020
 37. 03 Kasım 2020
 38. 01 Aralık 2020
 39. 26 Ocak 2021
 40. 22 Şubat 2021
 41. 09 Mart 2021
 42. 13 Nisan 2021
 43. 18 Mayıs 2021
 44. 26 Mayıs 2021
 45. 08 Haziran 2021
 46. 13 Temmuz 2021
 47. 10 Ağustos 2021
 48. 07 Eylül 2021
 49. 28 Eylül 2021
 50. 12 Ekim 2021
 51. 09 Kasım 2021
 52. 14 Aralık 2021
 53. 04 Ocak 2022
 54. 01 Şubat 2022
 55. 01 Mart 2022
 56. 05 Nisan 2022
 57. 17 Mayıs 2022
 58. 14 Haziran 2022
 59. 19 Temmuz 2022
 60. 16 Ağustos 2022
 61. 13 Eylül 2022
 62. 11 Ekim 2022
 63. 08 Kasım 2022
 64. 20 Aralık 2022
 65. 10 Ocak 2023
 66. 26 Ocak 2023
 67. 10 Şubat 2023
 68. 21 Şubat 2023
 69. 04 Nisan 2023
 70. 12 Eylül 2023
 71. 18 Aralık 2023
 72.  16 Ocak 2024
 73.  18 Ocak 2024
 74.  13 Şubat 2024
 75.  12 Mart 2024
 76. 16 Nisan 2024
 77. 29 Nisan 2024
 78. 07 Mayıs 2024
 79. 14 Mayıs 2024

 

 

 

 

 

MÖTEK Çalışma Esasları

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ

MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ KURULU

ÇALIŞMA ESASLARI

 

 

1. AMAÇ VE KAPSAM

1.1.  Bu esasların amacı; Süleyman Demirel Üniversitesi Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Kurulu (SDÜTF-MÖTEK)’nun yapısı ile bu kurulun Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi (SDÜTF) mezuniyet öncesi eğitim-öğretim programlarının hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesine ilişkin görev, çalışma ve işbirliği esaslarını düzenlemektir. 

2. MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ KURULUNUN YAPISI

2.1. SDÜTF-MÖTEK; Dekan, dekan yardımcıları, başkoordinatör, başkoordinatör yardımcıları, dönem koordinatörleri ve yardımcıları, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı, Ölçme Değerlendirme Kurulu Başkanı ve her sınıfın öğrenci temsilcisinden oluşur.

2.2. Gerektiği durumlarda staj eğitim sorumluları, ders kurulu başkanları ve/veya ders kurulu üyeleri de toplantıya katılırlar.

2.3. Dekan, kurulun tabii başkanıdır. Dekanın katılmadığı toplantılarda Başkoordinatör kurula başkanlık eder.

2.4. Kurulun sekreterya hizmetleri Eğitim-Öğretim Başkoordinatörlüğü sekreteryası tarafından yerine getirilir. Kurul toplantı tutanaklarının yazılması, imzalatılması ve arşivlenmesi ile ilgili işleri SDÜTF-MÖTEK sekreteri yapar.

 3. MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ KURULUNUN İŞLEYİŞİ VE GÖREVLERİ

3.1. SDÜTF-MÖTEK her eğitim-öğretim yılında anabilim dallarının görüşleri doğrultusunda eğitim, öğretim ve sınavların genel planlamasını yapmak, sınavları standart hale getirmek ve konular arasında koordinasyonu, yatay/dikey entegrasyonu, eğitim-öğretim programının ulusal çekirdek eğitim programına uyumunu sağlamakla yükümlüdür.

3.2. Kurul ayda bir kez tüm dönem koordinatörlüklerinin temsiliyeti olacak şekilde salt çoğunlukla toplanır. Kararlar katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Eşitlik durumunda başkanın oyu iki oy sayılır. Toplantı sonrasında toplantı tutanağı Dekanlığa sunulur.

3.3. İkinci yarıyıl içinde bir sonraki eğitim-öğretim yılının akademik takvimini belirler ve fakülte kuruluna sunar.

3.4. Her yarıyılın sonunda öğrencilerin başarı durumlarına ilişkin koordinatörlerden gelen raporları inceler, başarı veya başarısızlık nedenlerini saptar ve gerekirse bunları bir raporla Dekanlığa sunar.

3.5. Akademik yıl bitimini izleyen bir ay içinde o akademik yıla ait değerlendirmeleri yapar ve sonuçları Dekanlığa sunar.

3.6. Zorunlu durumlarda eğitim ve öğretimdeki aksamaları önlemek üzere programda değişiklik önerisini Dekanlığın onayına sunar.

3.7. Eğitimin kalitesini yükseltmek için gereken değişiklikler ve ders eğitim araçları ile bunların alt yapısı hakkındaki görüş ve önerileri Dekanlığa sunar.

3.8. Eğitim ile ilgili yönetmelik ve yönergelerde yapılması gereken değişiklikler konusundaki görüş ve önerilerini belirler.

3.9. Devamsızlık veya başka nedenlerle eğitimle ilgili sorun yaşayan öğrenciler hakkındaki bilgileri Dekanlığa ulaştırır.

3.10. Dekanın eğitim ve öğretimle ile ilgili olarak Kuruldan istediği diğer çalışmaları yapar, gerektiğinde görüş bildirir ve anabilim dallarının görüşlerini aktarır.

3.11. Eğitim gereksinimleri ve sözü edilen tüm faaliyetlerle ilgili inceleme, araştırma planlanması, proje geliştirilmesi ile ilgili önerileri Dekanlığa iletir.

3.12. Ölçme Değerlendirme Kuruluyla işbirliği yaparak dönem koordinatörleri, kurul başkan ve üyeleri, staj eğitim sorumluları ile birlikte öğrenim hedeflerine ulaşılıp ulaşılamadığını denetler. Öğrenim hedeflerine ulaşmayı denetleyen yeni ölçme-değerlendirme yöntemlerini belirleyerek dekanlığa iletir.

 4. BAŞKOORDİNATÖR VE YARDIMCILARININ BELİRLENMESİ İLE GÖREV SÜRESİ VE GÖREVLERİ

4.1. Başkoordinatör, Dekanın göstereceği Profesörler arasından Fakülte Yönetim Kurulunca tarafından 3 (üç) yıl süre ile görevlendirilir. Başkoordinatör ve yardımcıları  herhangi bir nedenle ayrılması halinde ayrılanın yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir öğretim üyesi atanır.  

4.2.  Başkoordinatör kendisine iki SDÜTF öğretim üyesini yardımcı olarak teklif eder ve yardımcılar Dekanın onayı ile görevlendirilir. Yardımcılar, koordinatörün çalışmasında kendisine yardım ederler ve SDÜTF-MÖTEK toplantılarına katılırlar.

4.3. Koordinatör ve ders kurulu başkanları/staj eğitim sorumluları ile birlikte ilgili ders kurullarının ve stajların bütünlük ve entegrasyon içinde yürütülmesini denetlerler.

4.4. Dekanlık tarafından yapılan sınav görevlendirmelerinin ve sınavların aksamadan yürütülmesini sağlarlar.

 5. KOORDİNATÖRLER VE YARDIMCILARININ BELİRLENMESİ İLE GÖREV SÜRESİ VE GÖREVLERİ

5.1. Koordinatörler, Başkoordinatörün teklifi ile Dekan tarafından 3 (üç) yıl süre ile görevlendirilir.

5.2. Her koordinatör kendisine en fazla iki yardımcı teklif eder ve yardımcılar Dekanın onayı ile görevlendirilir. Koordinatör ve yardımcıları herhangi bir nedenle kuruldan ayrılması halinde ayrılan öğretim üyesinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir öğretim üyesi atanır.  Yardımcılar, koordinatörün çalışmasında kendisine yardım ederler ve SDÜTF-MÖTEK toplantılarına katılırlar.

5.3. Her bir koordinatör ve yardımcıları ilgili döneme ders anlatma sorumluluğu olan SDÜTF öğretim üyeleri arasından seçilir.

5.4. Koordinatörler ve yardımcıları; sorumlu olduğu dönemin akademik takvimini hazırlarlar.

5.5. Koordinatörler ve yardımcıları; kurul başkan ve üyeleri/staj eğitim sorumluları ile birlikte, sorumlu oldukları dönemin programının ilgili dönem için belirlenen amaç ve öğrenim hedefleri doğrultusunda hazırlanmasından, bütünlüğünden, entegrasyonundan ve düzenli bir şekilde yürütülmesinden sorumludurlar.

5.6. Sorumlu olduğu dönemin yoklamalarını/öğrenci devam çizelgelerini anabilim dallarından veya staj eğitim sorumlulardan gelen bilgi doğrultusunda inceleyerek gerekli gördüğü durumda Başkoordinatörlüğe bilgi verirler.

5.7. Dönem 1, 2 ve 3 koordinatör ve yardımcıları; sorumlu oldukları dönemin kurul sınavlarının hazırlanmasından, uygulanmasından ve sonuçlarının okutulup açıklanmasından, ölçme değerlendirme kurulu üyeleriyle işbirliği içinde soru analizlerinin yapılarak ilgili anabilim dalı başkanları ile sorusu olan öğretim üyelerine iletilmesinden sorumludurlar.

5.8. Sorumlu oldukları dönemin öğrencilerinin sorunlarının çözümlenmesinde yardımcı olurlar.

5.9. Her ders yılı başında öğrenci temsilcilerinin seçimi için gerekli hazırlıkları yapar, seçimi yürütür ve sonuçlarını Başkoordinatörlüğe iletirler.

5.10. Ders Kurulu/Staj öğrenci değerlendirme anketlerinin yapılması ve değerlendirerek koordinatörler kuruluna iletilmesinden birinci derecede sorumludurlar.

 6. DÖNEM 1-2-3 EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN DERS KURULLARIN KURUL BAŞKANLARI VE ÜYELERİNİN BELİRLENMESİ İLE GÖREV SÜRESİ VE GÖREVLERİ

6.1. Ders kurulu başkan ve üyeleri ilgili koordinatörlük tarafından her eğitim-öğretim yılı başında belirlenir.

6.2. Ders kurulu başkan ve üyeleri; o kurulda ders saati en fazla olan anabilim dallarından ilk 5 tanesinde görevli birer öğretim üyesi olmak üzere 5 öğretim üyesinden oluşur.

6.3. Görevli oldukları ders kurulunun öğrenim hedefleri ile ders programlarını gözden geçirir ve gerekli gördüğü düzenlemeleri yaparlar.

6.4.  Kurul sonunda kurul sınavına ilişkin soruları ve doğru seçeneğini öğrencilerle paylaşırlar.

6.5. Kurul sonunda öğrencilerden sözlü ve/veya yazılı geri bildirim alarak ilgili kurulu değerlendirir. Görüş ve önerilerine ilişkin olarak hazırlamış oldukları raporu, kurul sonunda ilgili koordinatörlüğe sunarlar.

 7. DÖNEM 4-5-6 EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN STAJLARIN STAJ EĞİTİM SORUMLULARININ BELİRLENMESİ İLE GÖREV SÜRESİ VE GÖREVLERİ

7.1. Staj eğitim sorumlusu ilgili Anabilim Dalı tarafından belirlenir, değişiklik olduğu takdirde yeni eğitim sorumlusu ilgili koordinatörlüğe yazılı olarak bildirilir.

7.2. Staj eğitim sorumlusu ilgili stajın amaç ve öğrenim hedeflerini anabilim dalı öğretim üyeleri ile birlikte belirler. Anabilim dalının akademik kurulunda görüşülerek belirlenen öğrenim hedefleri Anabilim Dalı Başkanı tarafından akademik kurul kararı ile birlikte Dekanlığa yazılı olarak bildirilir.

7.3. Staj eğitim sorumlusu staj eğitim programının hazırlanması, programın eksiksiz ve düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Anabilim Dalı Başkanı ile birlikte, birinci derecede sorumludur.

7.4. Stajlarda ders veren öğretim elemanlarınca yoklamaların düzenli bir şekilde yapılmasını sağlar ve bunların öğrenci devam çizelgesine işlenmesini denetler. Gerekli durumda ilgili koordinatörlüğe bilgi verir.

7.5. Her staj sonunda öğrencilerden stajla ilgili olarak sözlü ve/veya yazılı geribildirim alarak ilgili stajı değerlendirir. Görüş ve önerilerine ilişkin olarak hazırlamış olduğu raporu, her eğitim-öğretim yılının sonunda ilgili koordinatörlüğe sunar.

 8. YÜRÜRLÜK

8.1. SDÜTF-MÖTEK’nun işbu çalışma esasları SDÜTF Fakülte Kurulunda onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. Gerektikçe söz konusu çalışma esaslarının revize edilerek güncellenmesi Fakülte Kurulu’nun yetkisindedir.

 9. YÜRÜTME

9.1. Bu çalışma esaslarının uygulanmasından SDÜ Tıp Fakültesi  Dekanı sorumludur. 

*Kurulumuz 03.08.2016 tarih ve 87/02 sayılı Fakülte Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir.

*20.06.2019 tarih, 121/01 Sayılı Fakülte Kurulu Kararı ile Güncellenmiştir

*26.03.2024  tarih, 159/1 Sayılı Fakülte Kurulu Kararı ile 3.1 maddesi güncellenmiştir