Eğitim Programını Değerlendirme Kurulu (E.P.D.K.)

EPDK Çalışma Esasları

EĞİTİM PROGRAMINI DEĞERLENDİRME KURUL ÜYELERİ

Prof. Dr. Nigün ŞENOL (Dekan)
Doç. Dr. Mehtap SAVRAN (Dekan Yrd.)
Doç. Dr. Sabriye ERCAN (Dekan Yrd.)

Eğitim Öğretim Başkoordinatörlüğü
Prof.Dr. Mekin SEZİK
Prof.Dr. Halil AŞCI                                        Dr.Öğr.Üyesi Vehbi Atahan TOĞAY

Dönem 1 Koordinatörlüğü
Doç. Dr. Kuyaş HEKİMLER ÖZTÜRK
Dr. Öğr. Üyesi Halil ÖZBAŞ
Dr. Öğr. Üyesi M. Yusuf TEPEBAŞI

Dönem 2 Koordinatörlüğü
Prof. Dr. Mustafa SAYGIN
Doç. Dr. Rahime ASLANKOÇ
Doç. Dr. Server YAĞCI

Dönem 3 Koordinatörlüğü
Doç. Dr. Fatma Nihan CANKARA
Dr. Öğr. Üyesi Cennet AK
Dr. Öğr. Üyesi Ümran AYDEMİR SEZER

Dönem 4 Koordinatörlüğü
Doç. Dr. Ali BAĞCI
Doç. Dr. Alparslan MERDİN
Dr. Öğr. Üyesi İsa SÖZEN

Dönem 5 Koordinatörlüğü
Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Emre AKIN
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet BİNDAL
Dr. Öğr. Üyesi Furkan Çağrı OĞUZLAR

Dönem 6 Koordinatörlüğü
Doç.Dr. Filiz ALKAYA SOLMAZ
Dr.Öğr.Üyesi Girayhan ÇELİK
Dr.Öğr. Üyesi Merve ERÇELİK

Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Prof.Dr.Ersin USKUN (BAŞKAN)

Tıp Eğt. ve Bilşmi Anabilim Dalı
Doç.Dr. M. İnci B. KOLCU 

Doç.Dr. Giray KOLCU

Öğrenci Temsilcileri
Dönem 1 Temsilcisi
Dönem 2 Temsilcisi
Dönem 3 Temsilcisi
Dönem 4 Temsilcisi
Dönem 5 Temsilcisi
Dönem 6 Temsilcisi

 

 
KURUL SEKRETERİ :
Musa AKAN
Dahili:3702
 

 

 

 

EPDK Çalışma Esasları

 

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ

EĞİTİM PROGRAMINI DEĞERLENDİRME KURULU (EPDK)

ÇALIŞMA ESASLARI

 

1.AMAÇ VE KAPSAM 

1.1.Bu esaslar Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Eğitim Programını sürekli ve sistematik olarak değerlendirmek üzere kurulan Eğitim Programını Değerlendirme Kurulunun oluşturulma ve çalışma esaslarını tanımlamak için hazırlanmıştır. 

TANIMLAR 

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesinde toplumun öncelikli sağlık sorunlarına yönelik, organ sistemlerine dayalı yatay ve dikey entegre, eğitim programı uygulanmaktadır. Bu eğitim programını sürekli ve sistematik olarak değerlendirmek üzere Eğitim Programını Değerlendirme Kurulu kurulmuştur. 

2.EPDK' nın Yapısı

2.1 Kurul, Dekan, Dekan yardımcıları, Eğitim-Öğretim Baş Koordinatörü, Başkoordinatör yardımcıları, Dönem Koordinatörleri, Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinden oluşur. Kurul; klinik ve temel bilimler, dikey koridorlar ve Tıp Eğitimi Anabilim Dalını (TEAD) temsil eden öğretim üyelerinin eğitim programındaki rolleri esas alınarak dengeli dağılım ile oluşturulur. 

2.2 Kurul Üyeleri Dekan tarafından 3 (üç) yıl süre ile görevlendirilir. Kurul üyelerinin herhangi bir nedenle kuruldan ayrılması halinde ayrılan kurul üyesinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir kurul üyesi atanır.

2.3 Kurulun sekreterya hizmetleri Eğitim-Öğretim Başkoordinatörlük sekreteryası tarafından yerine getirilir.

3.EPDK’NIN AMACI 

3.1Fakültenin mezuniyet öncesi tıp eğitimi programının ve işleyişinin değerlendirilmesi, önerilerde bulunulması ve izlenmesidir. Bu amaçla, çalışmalarını sürdürür; öneri ve raporlarını Mezuniyet Öncesi  Tıp Eğitimi Kuruluna sunar.

4.EPDK’NUN GÖREVLERİ 

a)Eğitim programının etkinliğini değerlendirmek ve iyileştirmeleri sağlamak amacıyla; 

b)Eğitim programının değerlendirilmesine uygun yöntem ve araçları tanımlamak ve gereğinde düzenlemek. 

c)Eğitim programının iyileştirilmesi için veri sağlamak ve değerlendirmek.

d)Eğitim programının işleyişini değerlendirmek.

e)Gerekli düzenlemeleri yapmak, dikey ve yatay entegrasyonun sağlanmasına yönelik çalışmaları yapmak.

f)Eğitim programının Ulusal Çekirdek Eğitim Programı ve Türkiye’deki diğer ulusal düzenlemeler ve uluslararası gelişmelerle uyumlu hale getirilmesi ve izlenmesi için gerekli çalışmaları yapmak 

5.EPDK’NIN ÇALIŞMA İŞLEYİŞİ 

5.1.Kurul düzenli olarak ayda bir kez toplantı yapar. Kurul başkanı gerekli gördüğünde belirli aralıklarla toplanarak gündemdeki konuları görüşür ve alınan kararları Dekanlık Makamına sunar. 

5.2.Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Kurulu tarafından üzerinde çalışılması önerilen konuları da programına alır. 

5.3.Rapor haline getirdiği çalışma sonuçlarını Dekanlık Makamına sunar.

6. YÜRÜRLÜK

6.1 SDÜTF-EPDK’nn işbu çalışma esasları SDÜTF Fakülte Kurulu’nda onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. Gerektikçe söz konusu çalışma esaslarının revize edilerek güncellenmesi Fakülte Kurulu’nun yetkisindedir.

7. YÜRÜTME

7.1.Bu çalışma esaslarının uygulanmasından SDÜTF Dekanı sorumludur.

* Kurulumuz 26.01.2018 tarih ve 107/1  sayılı Fakülte Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir.

* 20.06.2019 tarih, 121/01 Sayılı Fakülte Kurulu Kararı ile güncellenmiştir.

* 26.03.2024 tarih ve 159/01 sayılı Fakülte Kurulu Kararı ile 5.1. maddesi güncellenmiştir.