Eğitim Programını Değerlendirme Kurulu (E.P.D.K.)

EPDK Çalışma Esasları

EĞİTİM PROGRAMINI DEĞERLENDİRME KURUL ÜYELERİ

Prof. Dr. Alim KOŞAR
Prof. Dr. Tolga ATAY
Doç. Dr. Kanat GÜLLE

Eğitim Öğretim Başkoordinatörlüğü
Prof.Dr.Münire ÇAKIR
Prof.Dr. Metin ÇİRİŞ
Doç.Dr. Pınar ASLAN KOŞAR

Dönem 1 Koordinatörlüğü
Prof.Dr. Duygu Kumbul DOĞUÇ
Dr.Öğr.Üyesi Fevziye Burcu ŞİRİN
Dr.Öğr. Üyesi İlter İLHAN

Dönem 2 Koordinatörlüğü
Prof.Dr. Soner ALBAY
Dr.Öğr.Üyesi Ahmet DURSUN
Dr.Öğr.Üyesi Yadigar KASTOMONİ

Dönem 3 Koordinatörlüğü
Doç.Dr. Kemal Kürşat BOZKURT
Doç.Dr. Sabriye ERCAN
Doç.Dr. Özgür ÖNAL

Dönem 4 Koordinatörlüğü
Prof. Dr. Mustafa Özgür PİRGON
Dr.Öğr.Üyesi Atalay DOĞRU
Dr.Öğr.Üyesi Dudu Dilek YAVUZ

Dönem 5 Koordinatörlüğü
Doç.Dr.Selma KORKMAZ
Dr.Öğr.Üyesi Melike DOĞAN ÜNLÜ
Dr.Öğr.Üyesi Tuba BAYKAL

Dönem 6 Koordinatörlüğü
Prof.Dr.Gonca SANDAL
Dr.Öğr.Üyesi H.Hakan ARMAĞAN
Dr.Öğr.Üyesi Demircan ÖZBALCI

Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Prof.Dr.Ersin USKUN

Tıp Eğt. ve Bilşmi Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi  Giray KOLCU

Dr.Öğr.Üyesi M. İnci B. KOLCU

Öğrenci Temsilcileri
Dönem 1 Temsilcisi
Dönem 2 Temsilcisi
Dönem 3 Temsilcisi
Dönem 4 Temsilcisi
Dönem 5 Temsilcisi
Dönem 6 Temsilcisi

 

 
KURUL SEKRETERİ :
Bilg.İşlt. Funda KOBAN
Dahili:3327
 
 
 

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ

EĞİTİM PROGRAMINI DEĞERLENDİRME KURULU (EPDK)

ÇALIŞMA ESASLARI

 

1.AMAÇ VE KAPSAM

1.1.Bu esaslar Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Eğitim Programını sürekli ve sistematik olarak değerlendirmek üzere kurulan Eğitim Programını Değerlendirme Kurulunun oluşturulma ve çalışma esaslarını tanımlamak için hazırlanmıştır. 

TANIMLAR 

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesinde toplumun öncelikli sağlık sorunlarına yönelik, organ sistemlerine dayalı yatay ve dikey entegre, eğitim programı uygulanmaktadır. Bu eğitim programını sürekli ve sistematik olarak değerlendirmek üzere Eğitim Programını Değerlendirme Kurulu kurulmuştur. 

2.EPDK' nın Yapısı

2.1 Kurul, Dekan, Dekan yardımcıları, Eğitim-Öğretim Baş Koordinatörü, Başkoordinatör yardımcıları, Dönem Koordinatörleri, Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinden oluşur. Kurul; klinik ve temel bilimler, dikey koridorlar ve Tıp Eğitimi Anabilim Dalını (TEAD) temsil eden öğretim üyelerinin eğitim programındaki rolleri esas alınarak dengeli dağılım ile oluşturulur. 

2.2 Kurul Üyeleri Dekan tarafından 3 (üç) yıl süre ile görevlendirilir. Kurul üyelerinin herhangi bir nedenle kuruldan ayrılması halinde ayrılan kurul üyesinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir kurul üyesi atanır.

2.3 Kurulun sekreterya hizmetleri Eğitim-Öğretim Başkoordinatörlük sekreteryası tarafından yerine getirilir.

3.EPDK’NIN AMACI 

3.1Fakültenin mezuniyet öncesi tıp eğitimi programının ve işleyişinin değerlendirilmesi, önerilerde bulunulması ve izlenmesidir. Bu amaçla, çalışmalarını sürdürür; öneri ve raporlarını Mezuniyet Öncesi  Tıp Eğitimi Kuruluna sunar.

4.EPDK’NUN GÖREVLERİ 

a)Eğitim programının etkinliğini değerlendirmek ve iyileştirmeleri sağlamak amacıyla; 

b)Eğitim programının değerlendirilmesine uygun yöntem ve araçları tanımlamak ve gereğinde düzenlemek. 

c)Eğitim programının iyileştirilmesi için veri sağlamak ve değerlendirmek.

d)Eğitim programının işleyişini değerlendirmek.

e)Gerekli düzenlemeleri yapmak, dikey ve yatay entegrasyonun sağlanmasına yönelik çalışmaları yapmak.

f)Eğitim programının Ulusal Çekirdek Eğitim Programı ve Türkiye’deki diğer ulusal düzenlemeler ve uluslararası gelişmelerle uyumlu hale getirilmesi ve izlenmesi için gerekli çalışmaları yapmak 

5.EPDK’NIN ÇALIŞMA İŞLEYİŞİ 

5.1.Kurul gündem doğrultusunda düzenli olarak en az ayda bir kez toplantı yapar. Kurul başkanı gerekli gördüğünde belirli aralıklarla toplanarak gündemdeki konuları görüşür ve alınan kararları Dekanlık Makamına sunar. 

5.2.Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Kurulu tarafından üzerinde çalışılması önerilen konuları da programına alır. 

5.3.Rapor haline getirdiği çalışma sonuçlarını Dekanlık Makamına sunar.

6. YÜRÜRLÜK

6.1 SDÜTF-EPDK’nn işbu çalışma esasları SDÜTF Fakülte Kurulu’nda onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. Gerektikçe söz konusu çalışma esaslarının revize edilerek güncellenmesi Fakülte Kurulu’nun yetkisindedir.

7. YÜRÜTME

7.1.Bu çalışma esaslarının uygulanmasından SDÜTF Dekanı sorumludur.

* Kurulumuz 26.01.2018 tarih ve 107/1  sayılı Fakülte Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir.

* 20.06.2019 tarih, 121/01 Sayılı Fakülte Kurulu Kararı ile Güncellenmiştir.

 

 

Yayın Tarihi: 30/01/2018
Okunma Sayısı: 7320