Tıp Öğrencileri Öğrenci Kurulu (T.Ö.K.)

 
Kurul Üyeleri
1.     M. Emin AĞIR

2.     Kağan TÜRKER

3.     Süleyman HATİPOĞLU

4.     M. Milhan SOYASLAN

5.     Gülistan DEMİR

6.     Nesibe Bilge GÜNDOĞAR

7.     Yusuf BİLİR

8.     Beyza KUMRU

9.     Muzaffer ÖZSİPAHİ

10. M. Güray GÜNEŞ

11. Hasan Rafi KARADEMİR

12. İlyas PAMUKÇU

13. Umut Ethem YILDIRIM

14. Musa TURAN

15. Alperen UZUN

16. Murat BENK

17. Aziz ERDEN

18. Refik Erdem KARAKULAK

19. Bora Buğra BADAŞ

20. Sarper YÜKSEL

21. Hamza GAVCAR

22. Mehmet Melih NAYİR

23. Nazire Ece AVVURAN

24. M. Emre ÇİMEN

25. Semih Faik AYTEKİN

26. Mehmet Ali ERGÜN

27. Arda GÜRSES

KURUL SEKRETERİ

Funda KOBAN

TEL:3327

Kurul Kararları

 1. 22 Şubat 2018
 2. 27 Kasım 2019
 3. 29 Aralık 2021
 4. 10 Ocak 2022
 5. 22 Şubat 2022
 6. 15 Mart 2022
 7. 31 Mart 2022
 8. 06 Nisan 2022
 9. 18 Mayıs 2022
 10. 30 Eylül 2022
 11. 22 Kasım 2022
 12. 04 Ocak 2023

 

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

TIP ÖĞRENCİLERİ ÖĞRENCİ KURULU (TÖK)

ÇALIŞMA ESASLARI

 

1.      AMAÇ VE KAPSAM

1.1. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin misyon ve vizyonuyla, eğitim programının amaç ve hedeflerini değerlendirmek, öğrencilerin mezuniyet öncesi tıp eğitiminin planlama, yönetim ve değerlendirme sürecine etkin olarak katılımını sağlamak, tıp eğitiminin paydaşları arasında iletişim ve işbirliğini arttırarak tıp eğitiminin sürekli gelişimini desteklemek.

1.2. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin sosyal ve kültürel faaliyetlerini değerlendirmek ve geliştirmek.

 

2.   DAYANAK

2.1.  Dünya tıp Eğitimi Federasyonu’nun (WFME) hazırlamış olduğu “Tıp Eğitiminde Küresel Standartlar” başlıklı dokümanda, “tıp fakültelerinin öğrenci temsiliyeti ve öğrencilerin eğitim programının tasarlanmasında, yönetiminde ve değerlendirilmesinde etkin katılımı üzerine bir politikaya sahip olmalarının şart olduğu” ifade edilerek öğrenci temsiliyetinin dünyadaki bütün tıp okulları için temel standart olarak kabul edildiği belirtilmiştir.

 

3.      TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ KURULUNUN YAPISI

3.1. Kurul; fakülte öğrenci temsilcisi, dönem temsilcileri ve eğitim-öğretim yılı başında her dönemden seçimle belirlenen en az ikişer kişi olmak üzere en az 18 (on sekiz) en fazla 25 (yirmi beş) kişiden oluşur.

3.2.Uzmanlık gerektiren konularda danışman seçilebilir.

3.3.Kurulda yer alacak üyelerin Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesinde kayıtlı ve devam sağlayan öğrenci olması koşulu gerekir.

3.4.Kurulun devamlılığının sağlanması için eski kurul üyeleri toplantıya çağrılabilir.

3.5.Kurul kendi üyeleri arasından bir başkan ve sekreter seçer, dekan tarafından görevlendirilmek üzere Dekanlık Makamına bildirir.

3.6.Kurul Üyeleri Dekan tarafından 3 (üç) yıl süre ile görevlendirilir. Kurul üyelerinin herhangi bir nedenle kuruldan ayrılması halinde ayrılan kurul üyesinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir kurul üyesi atanır.

 

4.      TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ KURULUNUN GÖREVLERİ

Madde 1’de tanımlanan amaç doğrultusunda görev tanımı aşağıdaki gibidir:

4.1.  Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet öncesi tıp eğitimi ile ilgili öğrenci görüş, öneri ve isteklerini derlemek, analiz etmek ve çözüm önerilerine ilişkin olarak ilgili kurullarda görüş bildirmek ve çözümün paydaşı olmak.

4.2.   Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrenci topluluklarının sosyal ve kültürel alanda yaptıkları faaliyetlerin paylaşılması ve değerlendirilmesini sağlamak.

4.3.   Tıp eğitimi alanında etkinlikler (sempozyum, kongre vb) planlamak ve gerçekleştirmek.

 

5.      TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ KURULUNUN ÇALIŞMA BİÇİMİ

5.1.  Kurul, başkanın daveti üzerine en az bir hafta öncesinden belirtilen gündem ve tarihte toplanarak gündemdeki konuları görüşür ve alınan kararları, görüş ve önerileri Dekanlık Makamına sunar.

5.2.  Kuruluntoplanabilmesi için kurul üye tam sayısının salt çoğunluğu gereklidir. Kararlar, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.

5.3.   Gerekli durumlarda başkan, üyeleri en az bir gün öncesinden belirtilen tarihte olağanüstü toplantıya çağırabilir.

5.4.  Mazeret bildirmeksizin birbiri ardına en az üç toplantıya katılmayan üyenin üyeliği, yapılan oylamada salt çoğunluğun oyu ile sona erer. Kurul tarafından kurul yapısına uygun yeni başvurular arasından yeni üye kaydı yapılır.

5.5.  Toplantıya başkanın katılamadığı durumlarda kurul üyeleri arasından başkan tarafından görevlendirilen kişi toplantıyı yürütür.

5.6.  Kurulun sekreterya hizmetleri Eğitim-Öğretim Başkoordinatörlüğü Sekreterliği tarafından yerine getirilir. Kurul toplantı tutanaklarının yazılması, imzalatılması ve arşivlenmesi ile ilgili işleri Tıp Öğrencileri Öğrenci Kurulu (TÖK)Sekreteri yapar.

 

6.      TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ KURULUNUN HEDEFLERİ

6.1.  Belirtilen amaç ve görevlerin en geniş öğrenci katılımı ile sürdürülebilirliğini sağlamaya çalışmak

 

7.      YÜRÜRLÜK

7.1.SDÜTF-TÖK’ün  iş bu çalışma esasları SDÜTF Fakülte Kurulu’nda onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. Gerektikçe söz konusu çalışma esaslarının revize edilerek güncellenmesi Fakülte Kurulu’nun yetkisindedir.

 

8.      YÜRÜTME

8.1.  Bu çalışma esaslarının uygulanmasından SDÜTF Dekanı sorumludur.

 

* Kurulumuz 19.04.2018 tarih ve 109/1 sayılı Fakülte Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir.

* 20.06.2019 tarih, 121/01 Sayılı Fakülte Kurulu Kararı ile Güncellenmiştir.