Tıp Öğrencileri Öğrenci Kurulu (T.Ö.K.)

 
Kurul Üyeleri

1-M. Emin Ağır (Başkan)

2-Mehmet Milhan Soyaslan

3-Yusuf Bilir

4-Muzaffer Özsipahi

5-Hasan Rafi Karademir

6-İlyas Pamukçu

7-M. Güray Güneş

8-Eren Başgör

9- Aziz Erden

10-Murat Benk

11-Musa Turan

12-Alperen Uzun

13- Erden Karakulak

14-Sarper Yüksel

15-Hamza Gavcar

16-Bora Buğra Badaş

17-Ömer Ali Topraklı

18-Nazire Ece Avvuran

19-Sedef Yılmaz

20-Buğra Türkoğlu

21-Rabia Yeşilyurt

22-Alpaslan Bayram Yıldızhan

23-Ufuktan Özbayrak

24-Simge Eskici

25-Deniz Erdem Belder

26-Çağatay Fırat

27-Ezgi Telli

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

TIP ÖĞRENCİLERİ ÖĞRENCİ KURULU (TÖK)

ÇALIŞMA ESASLARI

 

1.      AMAÇ VE KAPSAM

1.1. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin misyon ve vizyonuyla, eğitim programının amaç ve hedeflerini değerlendirmek, öğrencilerin mezuniyet öncesi tıp eğitiminin planlama, yönetim ve değerlendirme sürecine etkin olarak katılımını sağlamak, tıp eğitiminin paydaşları arasında iletişim ve işbirliğini arttırarak tıp eğitiminin sürekli gelişimini desteklemek.

1.2. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin sosyal ve kültürel faaliyetlerini değerlendirmek ve geliştirmek.

 

2.   DAYANAK

2.1.  Dünya tıp Eğitimi Federasyonu’nun (WFME) hazırlamış olduğu “Tıp Eğitiminde Küresel Standartlar” başlıklı dokümanda, “tıp fakültelerinin öğrenci temsiliyeti ve öğrencilerin eğitim programının tasarlanmasında, yönetiminde ve değerlendirilmesinde etkin katılımı üzerine bir politikaya sahip olmalarının şart olduğu” ifade edilerek öğrenci temsiliyetinin dünyadaki bütün tıp okulları için temel standart olarak kabul edildiği belirtilmiştir.

 

3.      TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ KURULUNUN YAPISI

3.1. Kurul; fakülte öğrenci temsilcisi, dönem temsilcileri ve eğitim-öğretim yılı başında her dönemden seçimle belirlenen en az ikişer kişi olmak üzere en az 18 (on sekiz) en fazla 25 (yirmi beş) kişiden oluşur.

3.2.Uzmanlık gerektiren konularda danışman seçilebilir.

3.3.Kurulda yer alacak üyelerin Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesinde kayıtlı ve devam sağlayan öğrenci olması koşulu gerekir.

3.4.Kurulun devamlılığının sağlanması için eski kurul üyeleri toplantıya çağrılabilir.

3.5.Kurul kendi üyeleri arasından bir başkan ve sekreter seçer, dekan tarafından görevlendirilmek üzere Dekanlık Makamına bildirir.

3.6.Kurul Üyeleri Dekan tarafından 3 (üç) yıl süre ile görevlendirilir. Kurul üyelerinin herhangi bir nedenle kuruldan ayrılması halinde ayrılan kurul üyesinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir kurul üyesi atanır.

 

4.      TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ KURULUNUN GÖREVLERİ

Madde 1’de tanımlanan amaç doğrultusunda görev tanımı aşağıdaki gibidir:https://tip.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/101/files/tip-ogrenci-kurulu-28022024.pdf

4.1.  Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet öncesi tıp eğitimi ile ilgili öğrenci görüş, öneri ve isteklerini derlemek, analiz etmek ve çözüm önerilerine ilişkin olarak ilgili kurullarda görüş bildirmek ve çözümün paydaşı olmak.

4.2.   Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrenci topluluklarının sosyal ve kültürel alanda yaptıkları faaliyetlerin paylaşılması ve değerlendirilmesini sağlamak.

4.3.   Tıp eğitimi alanında etkinlikler (sempozyum, kongre vb) planlamak ve gerçekleştirmek.

 

5.      TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ KURULUNUN ÇALIŞMA BİÇİMİ

5.1.  Kurul, başkanın daveti üzerine en az bir hafta öncesinden belirtilen gündem ve tarihte toplanarak gündemdeki konuları görüşür ve alınan kararları, görüş ve önerileri Dekanlık Makamına sunar.

5.2.  Kuruluntoplanabilmesi için kurul üye tam sayısının salt çoğunluğu gereklidir. Kararlar, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.

5.3.   Gerekli durumlarda başkan, üyeleri en az bir gün öncesinden belirtilen tarihte olağanüstü toplantıya çağırabilir.

5.4.  Mazeret bildirmeksizin birbiri ardına en az üç toplantıya katılmayan üyenin üyeliği, yapılan oylamada salt çoğunluğun oyu ile sona erer. Kurul tarafından kurul yapısına uygun yeni başvurular arasından yeni üye kaydı yapılır.

5.5.  Toplantıya başkanın katılamadığı durumlarda kurul üyeleri arasından başkan tarafından görevlendirilen kişi toplantıyı yürütür.

5.6.  Kurulun sekreterya hizmetleri Eğitim-Öğretim Başkoordinatörlüğü Sekreterliği tarafından yerine getirilir. Kurul toplantı tutanaklarının yazılması, imzalatılması ve arşivlenmesi ile ilgili işleri Tıp Öğrencileri Öğrenci Kurulu (TÖK)Sekreteri yapar.

 

6.      TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ KURULUNUN HEDEFLERİ

6.1.  Belirtilen amaç ve görevlerin en geniş öğrenci katılımı ile sürdürülebilirliğini sağlamaya çalışmak

 

7.      YÜRÜRLÜK

7.1.SDÜTF-TÖK’ün  iş bu çalışma esasları SDÜTF Fakülte Kurulu’nda onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. Gerektikçe söz konusu çalışma esaslarının revize edilerek güncellenmesi Fakülte Kurulu’nun yetkisindedir.

 

8.      YÜRÜTME

8.1.  Bu çalışma esaslarının uygulanmasından SDÜTF Dekanı sorumludur.

 

* Kurulumuz 19.04.2018 tarih ve 109/1 sayılı Fakülte Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir.

* 20.06.2019 tarih, 121/01 Sayılı Fakülte Kurulu Kararı ile Güncellenmiştir.