Mesleki ve İletişim Becerileri Kurulu

 

MESLEKİ ve İLETİŞİM BECERİLERİ KURULU ÜYELERİ
 
1)Doç. Dr. Gonca SANDAL    
2)Doç. Dr. Mustafa SAYGIN
3)Dr. Öğr. Üyesi  Funda Y. BAŞ 
4)Dr. Öğr. Üyesi  Hamit H.ARMAĞAN 
5)Dr. Öğr. Üyesi  Giray KOLCU 
6)Dr. Öğr. Üyesi  Mehtap SAVRAN
7)Dr. Öğr. Üyesi  İlkay ARMAĞAN
8)Dr. Öğr. Üyesi  Cennet AK
9)Dr. Öğr. Üyesi  Ahmet  DURSUN
10)Dr.Öğr.Üyesi  Adnan KARAİBRAHİMOĞLU
11)Teknisyen B.Emine DURAN

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
MESLEKİ VE İLETİŞİM BECERİLERİ KURULU
ÇALIŞMA ESASLARI
 
1. AMAÇ VE KAPSAM
1.1. Bu esasların amacı; Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Mesleki ve İletişim Becerileri Kurulu’nun (SDÜTF-MİBEK) yapısı, görevleri ve işleyişini düzenlemektir.
2. MESLEKİ VE İLETİŞİM BECERİLERİ KURULUNUN YAPISI
2.1. Kurul, en az biri Tıp Eğitimi Anabilim Dalı temsilcisi olmak üzere Fakültenin ilgili öğretim elemanlarından ve ilgili personelden oluşur.
2.2. Kurul üyeleri Dekan tarafından 3 (üç) yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi biten bir üye yeniden görevlendirilebilir.
2.3. Kurul kendi üyeleri arasından bir başkan ve başkan yardımcısı seçer ve Dekan tarafından görevlendirilmek üzere Dekanlık Makamına bildirir. 
3. MESLEKİ VE İLETİŞİM BECERİLERİ KURULUNUN GÖREVLERİ
3.1.  SDÜTF eğitim programında yer alan mesleki ve iletişim becerilerinin içeriklerinin düzenlenmesi, planlaması ve alt yapısının geliştirilmesine katkıda bulunur.
3.2. SDÜTF eğitim programında yer alan mesleki ve iletişim becerilerinin Fakültenin eğitim programındaki yerleri ve uygunluğu ile ilgili analiz yapar.  Mesleki ve İletişim Becerilerinin uygulanması ile ilgili teklifi Dekanlığa sunar.
3.4. Mesleki Beceri Laboratuvarı’nın sorumluluğu bu kurula aittir.
3.5.SDÜTF Mesleki Beceri Laboratuvarı'nın kullanım düzenini planlar.
3.6. Yurt içi ve yurt dışındaki diğer Tıp Fakültelerinde konuyla ilgili yapılan uygulamaları izler.
3.7. Mesleki Beceri Laboratuvarı’nı geliştirecek çalışmalar yapar ve Beceri Laboratuvarı’nda yürütülen her bir programı ve akışını denetler.
3.8.Geliştirilen Beceri Laboratuvarı’ndan tüm öğrencilerin belirli bir düzen ve akış içerisinde standardize bir eğitim almaları için Süleyman Demirel Üniversitesi Mesleki ve İletişim Becerileri Kurulu  (SDÜTF-MİBEK) ile birlikte çalışır.
3.9.  SDÜTF-MİBEK, eğitimlerinin ilk yılından başlamak üzere, SDÜTF öğrencilerine temel iletişim becerilerinin kazandırılmasını ve hasta-hekim iletişiminin önemine ilişkin farkındalık yaratmayı hedefler.
3.10.SDÜTF’nin iletişim becerileri eğitiminin öğrenme hedefleri ve öğretme etkinliklerini belirler. Mesleki ve iletişim becerileri derslerinin uygulanması ile ilgili takibini kurul yürütür.
 
3.11.İlgili dönem koordinatörleriyle birlikte iletişim becerileri eğitiminin öğretme etkinliklerinin dönemlere, kurullara ve stajlara dağılımını planlar.
4. MESLEKİ VE İLETİŞİM BECERİLERİ KURULUNUN ÇALIŞMA BİÇİMİ
4.1. Kurul ayda bir kez, başkanın daveti üzerine toplanarak gündemdeki konuları görüşür ve alınan kararları Dekanlık Makamına sunar.
4.2. Kurulun toplanabilmesi için kurul üye tam sayısının salt çoğunluğu gereklidir. Kararlar, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.
4.3. Kurul başkanı gerekli gördüğünde eğitim ile ilgili diğer kurul üyelerini ve/ve ya dönem koordinatörlerini toplantıya çağırabilir. Çağrılan kişiler görüşlerini sunar ancak oylamaya katılamazlar.
4.4. Kurulun sekreterya hizmetleri Eğitim-Öğretim Başkoordinatörlüğü tarafından yerine getirilir. Kurul toplantı tutanaklarının yazılması, imzalatılması ve arşivlenmesi ile ilgili işleri SDÜTF-MİBEK sekreteri yapar.
5. YÜRÜRLÜK
5.1. SDÜTF-MİBEK’in işbu çalışma esasları SDÜTF Fakülte Kurulu’nda onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. Gerektikçe söz konusu çalışma esaslarının revize edilerek güncellenmesi Fakülte Kurulu’nun yetkisindedir.
6. YÜRÜTME
6.1. Bu çalışma esaslarının uygulanmasından SDÜTF Dekanı sorumludur. 
*Kurul Başkanı Doç. Dr. Gonca SANDAL’dır.
* Başkan Yardımcısı Dr.Öğr. Üyesi Giray KOLCU' dur
*Kurulumuz 14/02/2017 tarih ve 95/01  sayılı Fakülte Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir.

 

Yayın Tarihi: 22/02/2017
Okunma Sayısı: 5032
Asistan Bilgi Sistemi
Asistan Girişi
Asistan Bilgi Sistemi
Öğretim Üyesi Girişi
Döküman Arşivi
Akademik Takvim
Mesleki Beceri Laboratuvarı
Öğrenci Bilgi Sistemi
Özel Çalışma Modülü
Öğrenci Değerlendirme Sistemi
Öğrenme Yönetim Sistemi
Etik Kurul
SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi
İdari Kadro