Mesleki ve İletişim Becerileri Kurulu

MİBEK Çalışma Esasları

MESLEKİ ve İLETİŞİM BECERİLERİ KURULU ÜYELERİ
 
1)Doç. Dr. Gonca SANDAL    
2)Doç. Dr. Mustafa SAYGIN
3)Dr. Öğr. Üyesi  Funda Y. BAŞ 
4)Dr. Öğr. Üyesi  Hamit H.ARMAĞAN 
5)Dr. Öğr. Üyesi  Giray KOLCU 
6)Dr. Öğr. Üyesi  Mehtap SAVRAN
7)Dr. Öğr. Üyesi  İlkay ARMAĞAN
8)Dr. Öğr. Üyesi  Cennet AK
9)Dr. Öğr. Üyesi  Ahmet  DURSUN
10)Dr.Öğr.Üyesi  Adnan KARAİBRAHİMOĞLU
11)Teknisyen B.Emine DURAN

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ

MESLEKİ VE İLETİŞİM BECERİLERİ KURULU ÇALIŞMA ESASLARI

 

 

1. AMAÇ VE KAPSAM

1.1. Bu esasların amacı; Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Mesleki ve İletişim Becerileri Kurulunun (SDÜTF-MİBEK) yapısı, görevleri ve işleyişini düzenlemektir.

 

2. MESLEKİ VE İLETİŞİM BECERİLERİ KURULUNUN YAPISI

2.1. Kurul, en az biri Tıp Eğitimi Anabilim Dalı temsilcisi olmak üzere Fakültenin ilgili öğretim elemanlarından ve ilgili personelden oluşur.

2.2. Kurul üyeleri Dekan tarafından görevlendirilir.

2.3. Kurul kendi üyeleri arasından bir başkan ve başkan yardımcısı seçer ve Dekan tarafından görevlendirilmek üzere Dekanlık Makamına bildirir. 

 

3. MESLEKİ VE İLETİŞİM BECERİLERİ KURULUNUN GÖREVLERİ

3.1. SDÜTF eğitim programında yer alan mesleki ve iletişim becerilerinin içeriklerinin düzenlenmesi, planlaması ve alt yapısının geliştirilmesine katkıda bulunur.

3.2. SDÜTF eğitim programında yer alan mesleki ve iletişim becerilerinin Fakültenin eğitim programındaki yerleri ve uygunluğu ile ilgili analiz yapar.  Mesleki ve İletişim Becerilerinin uygulanması ile ilgili teklifi Dekanlığa sunar.

3.4. Mesleki Beceri Laboratuvarının sorumluluğu bu kurula aittir.

3.5. SDÜTF Mesleki Beceri Laboratuvarının kullanım düzenini planlar.

3.6. Yurt içi ve yurt dışındaki diğer Tıp Fakültelerinde konuyla ilgili yapılan uygulamaları izler.

3.7. Mesleki Beceri Laboratuvarını geliştirecek çalışmalar yapar ve Beceri Laboratuvarında yürütülen her bir programı ve akışını denetler.

3.8. Geliştirilen Beceri Laboratuvarından tüm öğrencilerin belirli bir düzen ve akış içerisinde standardize bir eğitim almaları için Süleyman Demirel Üniversitesi Mesleki ve İletişim Becerileri Kurulu  (SDÜTF-MİBEK) ile birlikte çalışır.

3.9.  SDÜTF-MİBEK, eğitimlerinin ilk yılından başlamak üzere, SDÜTF öğrencilerine temel iletişim becerilerinin kazandırılmasını ve hasta-hekim iletişiminin önemine ilişkin farkındalık yaratmayı hedefler.

3.10. SDÜTF’nin iletişim becerileri eğitiminin öğrenme hedefleri ve öğretme etkinliklerini belirler. Mesleki ve iletişim becerileri derslerinin uygulanması ile ilgili takibini kurul yürütür.

3.11. İlgili dönem koordinatörleriyle birlikte iletişim becerileri eğitiminin öğretme etkinliklerinin dönemlere, kurullara ve stajlara dağılımını planlar.

 

4. MESLEKİ VE İLETİŞİM BECERİLERİ KURULUNUN ÇALIŞMA BİÇİMİ

4.1. Kurul ayda bir kez, başkanın daveti üzerine toplanarak gündemdeki konuları görüşür ve alınan kararları Dekanlık Makamına sunar.

4.2. Kurulun toplanabilmesi için kurul üye tam sayısının salt çoğunluğu gereklidir. Kararlar, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.

4.3. Kurul başkanı gerekli gördüğünde eğitim ile ilgili diğer kurul üyelerini ve/veya dönem koordinatörlerini toplantıya çağırabilir. Çağrılan kişiler görüşlerini sunar ancak oylamaya katılamazlar.

4.4. Kurulun sekreterya hizmetleri Eğitim-Öğretim Başkoordinatörlük sekreteryası tarafından yerine getirilir. Kurul toplantı tutanaklarının yazılması, imzalatılması ve arşivlenmesi ile ilgili işleri SDÜTF-MİBEK sekreteri yapar.

 

5. YÜRÜRLÜK

5.1. SDÜTF-MİBEK’in işbu çalışma esasları SDÜTF Fakülte Kurulunda onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. Gerektikçe söz konusu çalışma esaslarının revize edilerek güncellenmesi Fakülte Kurulunun yetkisindedir.

 

6. YÜRÜTME

6.1. Bu çalışma esaslarının uygulanmasından SDÜTF Dekanı sorumludur. 

*Kurulumuz 14/02/2017 tarih ve 95/01  sayılı Fakülte Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir.
*20.06.2019 tarih, 121/01 Sayılı Fakülte Kurulu Kararı ile Güncellenmiştir.

 

Yayın Tarihi: 22/02/2017
Okunma Sayısı: 5794
Asistan Bilgi Sistemi
Asistan Girişi
Asistan Bilgi Sistemi
Öğretim Üyesi Girişi
Döküman Arşivi
Akademik Takvim
Mesleki Beceri Laboratuvarı
Öğrenci Bilgi Sistemi
Özel Çalışma Modülü
Öğrenci Değerlendirme Sistemi
Öğrenme Yönetim Sistemi
Etik Kurul
SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi
İdari Kadro