Özel Çalışma Modülü Kurulu (Ö.Ç.M.)

ÖÇM Çalışma Esasları

ÖÇM KURULU ÜYELERİ
1)Doç.Dr. Gökçe İŞCAN (BAŞKAN)
2)Doç.Dr. Dilek BAYRAM
3)Doç.Dr. F. Burcu ŞİRİN
4)Doç.Dr.Fatih AKSOY
5)Doç. Dr.  Giray KOLCU
6)Dr. Öğr.Üyesi  Gülşah SOFU
7)Öğr. Gör. İbrahim ONARAN
8) Nazire Ece AVVURAN (D2 Öğr. Tems.)
9) Refik Erdem KARAKULAK(D3 Öğr.Tems.)
KURUL SEKRETERİ :
Musa AKAN
Dahili: 3702
 

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÖZEL ÇALIŞMA MODÜLÜ KURULU

ÇALIŞMA ESASLARI

 

1.AMAÇ VE KAPSAM

1.1.Bu esasların amacı; Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Özel Çalışma Modülü  Kurulunun ( SDÜTF-ÖÇM) yapısı, görevleri ve işleyişini düzenlemektir.

Tanım: Özel çalışma modülleri, çekirdek programın yanı sıra yürütülen ve çekirdek eğitim programını güçlendiren, öğrencilere ilgi duydukları alanlarda derinlemesine çalışma olanağı veren, iletişim,  zaman yönetimi, hekimliğe yaklaşımında, sürekli sorgulayan bir bakış açısı kazandıran, farklı ilgi alanlarına yönelme ve kariyer seçimi için hedeflediği alanı yakından tanıma olanağı veren, yazılı ve sözlü sunum yapma gibi becerileri öğrencilerin kullanmasına ve geliştirmesine fırsat veren eğitsel etkinliktir. Eğiticiler açısından küçük gruplarda öğrencilerle daha yakın ve etkin iletişim olanağı verir, yeni bir eğitim yöntemini küçük grupla deneme ve geliştirme fırsatı sunar, eğitime katılabilecek tüm kaynakları devreye sokarak normalde programda yer almayan eğiticilere de eğitim verme olanağı tanır.

I. Uygulama alanları

ÖÇM uygulamalarının yapılabileceği konu alanları aşağıda sıralanmıştır;

a)Çekirdek eğitim programını içeren; lokomotor sistem içinde diz ekleminin daha derinlemesine öğrenilmesi gibi,

b)Çekirdek eğitim programı ile ilgili olmayıp tıpla ilgili olan; tıp tarihi, sağlık politikaları, bilgi teknolojileri gibi,

c)Tıpla ilgili olmayan; yabancı dil gibi konulardır.

Örnekler;

1.Sağlık Hizmetlerinde Bütüncül Yaklaşım

Öğrenciye sağlık hizmetiyle ilgili konularda (epidemiyoloji, halk sağlığı, sosyal bakım,  sağlık politikaları, ulusal sağlık sistemi, tıp eğitimi, tamamlayıcı tıp)   çalışma fırsatıverir

2.Etik Yaklaşım

Etik yaklaşım diğer özel çalışma modüllerinin bir parçası olabileceği gibi temel odak etik yaklaşım da olabilir. Klinik uygulama ve araştırmada etik yaklaşımı konusunda çalışma fırsatı verir.

3.Bilimsel araştırma

Öğrenciye literatür tarama, eleştirel makele okuma, araştırma planlama ( kalitatif ve kantitatif tekniklerin kullanıldığı ) veri toplama, analiz ve verilerin sunulması gibi konularda çalışma fırsatı verir. Laboratuvarda, klinik ortamda ve diğer tıbbi bilim ortamlarında, klinik bilimler, toplum bilimleri, davranış bilimleri alanlarındagerçekleştirilebilir

Farklı uygulama tipleri aşağıda belirtilmiştir.

a)Yapılandırılmış Literatür Tarama (Review); öğrenci bir alandaki literatürden derleme yapar

b)Laboratuar Çalışması; öğrenci bir laboratuvar çalışması yapar

c)Yorumlayıcı Çalışma; öğrenciden bir veri setini değerlendirip analiz ve yorumlayabilmesi beklenir

d)İzlem Temeline Dayalı Çalışma; öğrencinin ilgi konu üzerine bir izlem çalışması yapması ve verilerini değerlendirebilmesi beklenir

e)Klinik ve/veya Laboratuvar Uygulamaları, hastalarla ya da laboratuvar ortamında derinlemesine çalışma fırsatı verir. Literatür tarama ve klinik kayıtları tarama gibi araştırma faaliyetlerini de içerebilir

f)Tıp Dışı Konular; ÖÇM tıp dışı alanlarda da hazırlanabilir. 

Yukarıdaki temel konular dışında öğrencilerin ÖÇM konu önerileri öğretim üyelerine fikir vermek üzere sunulabilir.

II.  Müfredat içindeki yeri

Çekirdek müfredatı bütünlemesine göre eğitim programı içindeki ağırlığı değişmektedir. Literatür incelendiğinde ÖÇM uygulamalarının eğitim programları içinde % 25-33 arasında bir oranı kapladığı görülmektedir.

Her yeni eğitim öğretim yılında ÖÇM uygulama periyodlarının uzunluğu ve takvim içindeki yeri ÖÇM Kurulu tarafından yeniden belirlenir. Uygulama takviminin belirlenmesinde;

 

 • Sınav ve tatiller göz önünde bulundurulur
 • Birinci, ikinci ve üçüncü sınıfların çekirdek eğitim programlarına göre farklı uygulama periyodları saptanabilir.

 

III.  Uygulama Yöntemleri

Özel çalışma modüllerinde temel prensip öğrencinin kendi kendine öğrenmesinin geliştirilmesidir. Fakat bu, öğrencinin eğitim sürecinde tamamen kendi başına bırakılması anlamına gelmez, tersine ÖÇM’ler eğitim süreci boyunca, amaçları ve eğitim programı açısından önceden planlanmış ve yapılandırılmış uygulamalardır.

ÖÇM de öğretim üyesinin yönlendirici ve danışmanlık rolü ön plandadır, eğitim sürecinde öğrencinin gelişiminin değerlendirilmesi, bire bir geri bildirim verilmesi temel prensiptir.

Aşağıda ÖÇM’ ler de kullanılan bazı eğitim teknikleri özetlenmiştir;

a)Proje ve Literatür tarama: Öğrenci ve öğretim üyelerinin araştırma sorusunu belirledikleri giriş    oturumuyla başlar, eğiticiler süreç boyunca öğrencilere danışmanlık verir ve çalışmalarının tamamlanmasında rehberlik ederler.

b)Küçük grup oturumları, seminer ve pratik uygulamalardan oluşan kurslar: Belli bir konudaki seminer, küçük grup oturumları ve bunları destekleyen laboratuvar ya da klinik uygulamaları içeren uygulamalardır.

c)Gözlemsel ya da katılımlı çalışmalar: Öğrenci ÖÇM sürecinde tek bir hastayı ya da belli bir sağlık hizmetini kullananları izler ve değerlendirir. Bu tip uygulamalarda öğrencilere toplum tabanlı uygulamalara ( evsizlere yardım, belli hasta grupları ile çalışma gibi )  da dahil olabilirler.

d)Sanatsal ve Sosyal Alanlarda beceri kazanma: Müzik, görsel sanatlar gibi alanlarda ya da dil   öğrenme, bilişim gibi beceriler kazanmayı hedefleyen tıp dışı uygulamalar

IV.  Değerlendirme

Öğrenci başarısını değerlendirmede öğretim üyesi başarılı/başarısız şeklindeki değerlendirme sistemini kullanır. Öğretim Üyesi öğrencileri değerlendirmede aşağıdaki kriterleri göz önünde bulundurur.

 • ÖÇM’de belirtilen görev ve sorumlulukları yerine getirme
 • Görsel ve sözel sunum yapma
 • Rapor hazırlama
 • Çalışma / uygulama becerisi
 • Devamlılık

Öğrenci değerlendirmelerinde sözlü/yazılı sınav yapılmayacaktır. Öğrenciler 100 tam puan üzerinden değerlendirelecek aldıkları puan Final ve Bütünleme notlarına % 5 olarak eklenecektir (Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönergesi Madde 23).

 

2. ÖZEL ÇALIŞMA MODÜLÜ KURULUNUN YAPISI

2.1.  Kurul Üyeleri Dekan tarafından 3 (üç) yıl süre ile görevlendirilir. Kurul üyelerinin herhangi bir nedenle kuruldan ayrılması halinde ayrılan kurul üyesinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir kurul üyesi atanır.

2.2.  Kurul kendi üyeleri arasından bir başkan seçer ve dekan tarafından görevlendirilmek üzere Dekanlık Makamına bildirir. 

 

3.ÖZEL ÇALIŞMA MODÜLÜ KURULUNUN GÖREVLERİ

ÖÇM Kurulu görevleri beş ana başlık altında toplanmaktadır.

 

3.1. ÖÇM önerilerinin toplanması

 • Öğretim üyeleri için öneri sunma formu hazırlama,
 • Gelen ÖÇM önerilerinin incelenmesi ve düzeltmelerinin yapılması,
 • Uygulanacak ÖÇM’lere son halinin verilmesi.

3.2. Öğrenci tercihlerinin alınması

 • Önerilerin basılı ve web ortamında öğrencilere ilan edilmesi.
 • Uzaktan erişimli bilgisayar tabanlı bir sistem ile öğrencilerin tercihlerin alınması.

3.3. Öğrencilerin tercihlere yerleştirilmesi

 • Öğrencilerin tercihlerine yerleştirilmesi ve öğrencilere ilan edilmesi.
 • Öğretim üyelerinin, ÖÇM önerilerine başvuran öğrencilerle ilgili haberdar edilmesi.

3.4.  ÖÇM uygulamalarının izlenmesi.

 • ÖÇM Kurulu içinden uygulama dönemlerine göre sorumlu belirleme.
 • Öğretim üyesi ve öğrencilere formların iletilmesi.

Öğretim üyeleri için;

 • Yoklama çizelgesi,
 • Öğrenci başarısı değerlendirme formu
 • Öğretim üyesi geribildirim formu

Öğrenciler için;

 • Öğrenci geri bildirim formu

3.5.ÖÇM Kurulu her eğitim öğretim yılının başından itibaren öğretim üyelerinde yeni öneri alma / eski önerilerin revizyonu, öğrenci tercihlerini alma/ tercihlere yerleştirme ve değerlendirme alt komisyonlarının çalışmalarının gözden geçirir ve yıllık çalışma takvimi ve faaliyet raporunu Dekanlığa sunar.

4. ÖZEL ÇALIŞMA MODÜLÜ KURULUNUN ÇALIŞMA BİÇİMİ

4.1.Kurul her yıl Ekim, Şubat ve Haziran aylarında olmak üzere yılda üç kez, başkanın daveti üzerine çevrimiçi veya yüz yüze toplanarak gündemdeki konuları görüşür ve alınan kararları Dekanlık Makamına sunar.

4.2.Kurulun toplanabilmesi için kurul üye tam sayısının salt çoğunluğu gereklidir. Kararlar, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.

4.3.Kurul başkanı gerekli gördüğünde eğitim ile ilgili diğer kurul üyelerini ve/ve ya dönem koordinatörlerini toplantıya çağırabilir. Çağrılan kişiler görüşlerini sunar ancak oylamaya katılamazlar.

4.4.Kurulun sekreterya hizmetleri Eğitim-Öğretim Baş Koordinatörlük sekreteryası tarafından yerine getirilir. Kurul toplantı tutanaklarının yazılması, imzalatılması ve arşivlenmesi ile ilgili işleri Özel Çalışma Modülü Kurulu sekreteri yapar.

5. YÜRÜRLÜK

5.1.SDÜTF-ÖÇM’nün işbu çalışma esasları SDÜTF Fakülte Kurulunda onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. ÖÇM uygulamaları 2018-2019 eğitim öğretim yılından itibaren uygulamaya başlanır. Gerektikçe söz konusu çalışma esaslarının revize edilerek güncellenmesi Fakülte Kurulu’nun yetkisindedir.

6. YÜRÜTME

6.1.Bu çalışma esaslarının uygulanmasından SDÜTF Dekanı sorumludur.

 

* Kurulumuz 30.10.2017 tarih ve 102/1 sayılı Fakülte Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir.

* 20.06.2019 tarih, 121/01 Sayılı Fakülte Kurulu Kararı ile Güncellenmiştir

* 26.03.2024 tarih ve 159/01 sayılı Fakülte Kurulu Kararı ile 4.1. maddesi güncellenmiştir.