37. Maddeye Göre Yapılacak Görevlendirmeler İle İlgili Uygulama Usul Ve Esasları

1-Başvuru Formu doldurularak imzalanacak,
2-Sözleşme hazırlanarak imzalanacak, (Firma Hazırlayacak)
2-Ücret, 2024 yılı için belirlenen asgari ücret net tutarından az olmayacak,
4-Firmalar başvuru formunu ve sözleşmelerini doldurup imzaladıktan sonra 10 (on) iş günü öncesinde ilgili Anabilim Dalı Başkanlığınıa verecek,
5-Anabilim Dalları Kurul Kararlarını alarak sözleşme ve başvuru formunu kurul karar ile birlikte 5 iş günü içerisinde Dekanlığımıza gönderecek.

Hizmet Ücretleri SDÜ Tıp Fakültesi Dekanlığı Döner Sermaye Ziraat Bankası Isparta Şubesi TR150001000132960804235001 İBAN Numaralı Hesaba Yatırılacaktır.

2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUN’UNUN 37. MADDESİ KAPSAMINDA YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER İLE İLGİLİ SÜREÇ:

1        Sözleşme ; Yükseköğretim Kanunu'nun 37’nci maddesi kapsamındaki hizmetler  için hizmeti alacak kişi veya kurumca hizmetin kapsamını, veriliş yerini, şeklini, süresini, bütçesini, ayrıca hizmeti verecek öğretim elemanlarının çalışmadaki katkı oranlarını, verilecek hizmet kapsamında kurum kaynağı kullanılıp, kullanılmayacağını içeren dört nüsha sözleşme taslağı hazırlanır.

2        Başvuru Formu : Yükseköğretim Kanunu'nun 37’nci maddesi kapsamındaki hizmetler için  Fakültemiz web sayfasında bulunan başvuru formunu  ve eki sözleşmeyi hizmetin yapımına başlanılacağı tarihten en az 10 (on) iş günü öncesinde Ana Bilim Dalı Başkanlığına verir.

3        Ana Bilim Dalı Başkanlığı bir hafta içerisinde hizmeti verecek öğretim elemanının görevlendirmeyi kabul ettiğine dair başvuru formuna imzasını alarak  sözleşme taslağı ile birlikte ana bilim dalının görüşünü belirtir akademik kurul kararını bir üst yazı ile Tıp Fakültesi Dekanlığına gönderir.

4        Yükseköğretim Kanunu'nun 37’nci maddesi kapsamındaki hizmetler için ana bilim dalı başkanlığından gelen görevlendirme talepleri ile ilgili belgeler, Tıp Fakültesi Dekanlığınca incelendikten sonra sözleşme taslağı, hizmeti talep eden kişi veya kuruluş, hizmeti verecek öğretim elemanı ve Tıp Fakültesi Dekanı tarafından imza altına alınır. 

5        Yükseköğretim Kanunu'nun 37 nci maddesi kapsamındaki hizmetler için gelen görevlendirme talepleri ve eki belgeler, Tıp Fakültesi Dekanlığınca görüşülmek üzere Tıp Fakültesi Fakülte Yönetim Kuruluna sunulur. 

6        Fakülte Yönetim Kurulunca uygun görülen görevlendirme talepleri, Tıp Fakültesi Dekanlığınca hizmeti talep eden kişi veya kuruluş ile hizmeti verecek öğretim elemanına, ilgili ana bilim dalı başkanlığına, Personel Dairesi Başkanlığına fakülte yönetim kurulu karar tarihinden itibaren bir hafta içerisinde bildirir. Ödemeler için sözleşme ve fakülte yönetim kurulu kararını Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne gönderir.

7        Fakülte Yönetim Kurulunca uygun görülmeyen görevlendirme talepleri de Tıp Fakültesi Dekanlığınca öğretim elemanlarına ve hizmeti talep eden kişi veya kuruluşa bildirilir.

8        Adli Tıp Uzman Görüşü/Raporları : Adli Tıp Ana Bilim Dalınca düzenlenecek adli tıp uzman görüşü/raporu hizmetlerinde kişi veya kurumlar, başvurularını resmi yoldan Tıp Fakültesi Dekanlığına yapar. Başvurular dekanlıkça Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığına gönderilir. Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığınca düzenlenen adli tıp uzman görüş/raporları tekrar Dekanlık aracılığı ile kişi veya kurumlara resmi yazı ile gönderilir.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞINCA

2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNUN 37’NCİ MADDESİNE GÖRE
YAPILACAK GÖREVLENDİRMELER İLE İLGİLİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI


Amaç ve Kapsam

MADDE 1- (1) Bu düzenleme; Yükseköğretim Kanunu'nun 37’nci maddesine göre Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından uygulama alanına yardım için yapılacak görevlendirme usul ve esaslarını düzenleme amacını taşır.

Bu düzenleme; yükseköğretim kurumları dışındaki kuruluş veya kişilerce üniversite içinde veya hizmetin gerektirdiği yerde Tıp Fakültesi Dekanlığından hastane hizmetleri dışında istenecek danışmanlık, bilimsel görüş, adli tıp bilirkişiliği vb. raporlar, proje, araştırma, konuşmacı, eğitici ve benzeri hizmetlerin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu esaslar, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 37’nci ve 58’inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu esaslarda geçen;

a)  Birim                               : Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığını,

b)  Birim Amiri                    : Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını

c)  Kurum Amiri                   : Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörünü,

ç)  Öğretim Elemanı             : Kadrosu Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığında bulunan Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlilerini,

d)   Sözleşme                          : Yükseköğretim Kanunu'nun 37’nci maddesi kapsamındaki hizmetin kapsamını, veriliş yerini, şeklini, süresini, bütçesini, ayrıca hizmeti verecek öğretim elemanlarının çalışmadaki katkı oranlarını içeren ve hizmeti alacak kişi veya kurumun temsilcileri, hizmeti verecek öğretim elemanı ile Tıp Fakültesi Dekanı tarafından imzalanan belgeyi,

e)  Rektör                              : Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörünü,

f) Üniversite                        : Süleyman Demirel Üniversitesini,

g)  Yönetim Kurulu       : Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulunu ifade eder.

Görevlendirme yetkisi

Madde 4- Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim elemanlarının Yükseköğretim Kanunu'nun 37’nci maddesi kapsamında verdiği hizmetler için görevlendirme yetkisi Tıp Fakültesi Dekanlığı Fakülte Yönetim Kuruluna aittir.

Görevlendirme esasları

MADDE 5- (1) Yükseköğretim Kanunu'nun 37’nci maddesi kapsamında öğretim elemanlarından, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne görevlendirilenlerin iş ve işlemleri ile Tıp Fakültesi Dekanlığının eğitim ve öğretim faaliyetlerini aksatmayacak şekilde Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenen gün ve saatte görevlendirilebilir.

(2)     Yükseköğretim Kanunu'nun 37’nci maddesi kapsamındaki hizmetler için hizmeti alacak kişi veya kurumca hizmetin kapsamını, veriliş yerini, şeklini, süresini, bütçesini, ayrıca hizmeti verecek öğretim elemanlarının çalışmadaki katkı oranlarını, verilecek hizmet kapsamında kurum kaynağı kullanılıp, kullanılmayacağını içeren dört nüsha sözleşme taslağını hizmetin yapımına başlanılacağı tarihten en az 10 (on) iş günü öncesinde talep yazısı ekinde Ana Bilim Dalı Başkanlığına verir.

(3)      Ana Bilim Dalı Başkanlığı bir hafta içerisinde hizmeti verecek öğretim elemanının dilekçesini, başvuru formunu, hizmeti alacak kişi ya da kurumun talep yazısını, sözleşme taslağını ve görevlendirme ile ilgili ana bilim dalının görüşünü belirtir akademik kurul kararını üst yazı ile Tıp Fakültesi Dekanlığına gönderir.

(4)    Yükseköğretim Kanunu'nun 37’nci maddesi kapsamındaki hizmetler için ana bilim dalı başkanlığından gelen görevlendirme talepleri ile ilgili belgeler, Tıp Fakültesi Dekanlığınca incelendikten sonra sözleşme taslağı, hizmeti talep eden kişi veya kuruluş, hizmeti verecek öğretim elemanı ve Tıp Fakültesi Dekanı tarafından imza altına alınır.  

(5)    Yükseköğretim Kanunu'nun 37 nci maddesi kapsamındaki hizmetler için gelen görevlendirme talepleri ve eki belgeler, Tıp Fakültesi Dekanlığınca görüşülmek üzere Tıp Fakültesi Fakülte Yönetim Kuruluna sunulur.  

(6)    Fakülte Yönetim Kurulunca uygun görülen görevlendirme talepleri, Tıp Fakültesi Dekanlığınca hizmeti talep eden kişi veya kuruluş ile hizmeti verecek öğretim elemanına, ilgili ana bilim dalı başkanlığına, Personel Dairesi Başkanlığına fakülte yönetim kurulu karar tarihinden itibaren bir hafta içerisinde bildirir. Ödemeler için sözleşme ve fakülte yönetim kurulu kararını Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne gönderir.

(7)     Fakülte Yönetim Kurulunca uygun görülmeyen görevlendirme talepleri de Tıp Fakültesi Dekanlığınca öğretim elemanlarına ve hizmeti talep eden kişi veya kuruluşa bildirilir.

(8)    Adli Tıp Ana Bilim Dalınca düzenlenecek adli tıp uzman görüşü/raporu hizmetlerinde kişi veya kurumlar, başvurularını resmi yoldan Tıp Fakültesi Dekanlığına yapar. Başvurular dekanlıkça Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığına gönderilir. Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığınca düzenlenen adli tıp uzman görüş/raporları tekrar Dekanlık aracılığı ile kişi veya kurumlara resmi yazı ile gönderilir.

Sorumluluk

MADDE-7 (1) Hizmetin gereği gibi sunulamaması nedeniyle doğabilecek her türlü mali sorumluluk öğretim elemanlarına aittir. Yapılan hizmetten kaynaklı ile ilgili bilimsel araştırma ve yayın etiği açısından oluşabilecek sorumluluk hizmeti sunması gereken öğretim elemanlarına aittir.

(2) Hizmet süreci tamamlandıktan sonra varsa rapor, yayın vb. çıktılar hizmeti yapan öğretim elamanları tarafından Tıp Fakültesi Dekanlığına teslim edilir.

Hizmet bedelinin belirlenmesi ve ödenmesi

Madde -8 (1) Hizmet bedeli Tıp Fakültesi Dekanlığı Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(2) Fakülte Yönetim Kurulunca gerek duyulması halinde oluşturulacak bir komisyon tarafından öğretim elemanının yapmış olduğu hizmet ile ilgili gerekli ön kontroller yapılarak düzenlenecek rapor Tıp Fakültesi Dekanlığına sunulur. Dekanlık taleple birlikte raporu görüşmek üzere Fakülte Yönetim Kurulunun gündemine alır.

(3) Öğretim elemanları konuşmacı/eğitici olarak hizmet vermesi durumunda komisyonca öğretim üyelerinin unvanlarına göre yıllık konuşma/eğitim hizmet bedelleri belirlenerek Fakülte Yönetim Kuruluna önerilir. Fakülte Yönetim Kurulu tarafından konuyla ilgili alınan karar Ocak ayı içerisinde ilan edilir.

(4) Hizmet bedelleri her yıl aralık ayında ilgili komisyonca güncellenerek Fakülte Yönetim Kuruluna önerilir. Yıl içinde değişen şartlara göre komisyonca rakamın artırılması tekrar önerilebilir.

(5) Adli Tıp uzman görüşü raporları için her yıl ocak ayından itibaren geçerli olacak adli tıp raporlama hizmet bedeli Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığınca aralık ayında güncellenerek Fakülte Yönetim Kuruluna önerilir. Fakülte Yönetim Kurulunda alınan karar Ocak ayında ilan edilir.

(6) Komisyon; işin niteliği, kapsamı, hizmetin yapıldığı yer, kurum kaynaklarının kullanılma durumu, görevlendirilecek öğretim elemanlarının alternatif maliyetleri de (yol, konaklama vb.) dikkate alınarak hizmet bedelini belirler ve Tıp Fakültesi Fakülte Yönetim Kuruluna sunar. Sözleşmede bu tutarın altında bir hizmet bedeli kabul edilmez.

(7) Sözleşmede belirlenen hizmet bedeli, hizmeti alan kişi/kurum tarafından belirlenen ödeme takvimi içerisinde Tıp Fakültesi Dekanlığı döner sermaye hesabına yatırılır.

(8) Bu düzenleme kapsamındaki hizmetler karşılığında Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünce hizmeti alan kişi veya kuruma fatura düzenlenir.

(9) Hizmeti alan kişi veya kurum tarafından ödeme planına uygun ödeme yapılmadığı anlaşılırsa, Tıp Fakültesi Dekanlığınca hizmet derhal sonlandırılır. Dekanlıkça yapılacak yazılı bildirim üzerine Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünce gerekli yasal işlemler başlatılır.

Görevlendirme kapsamında yapılamayacak işler

Madde 9- (1) Yükseköğretim Kanunu'nun 37 nci maddesi kapsamında verilen hizmet ile ilgili öğretim elemanları; üniversiteye bağlı kurum ve kuruluşlar dışında hasta muayenesi, tedavisi ve bunlarla ilgili tahliller ile medikal ve cerrahi müdahaleler, hasta üzerinde yapılan diğer uygulamalı ve girişimsel işlemler yapamaz. Bu ve benzeri işlemler bu düzenlemenin kapsamına alınamaz.

(2) Yükseköğretim Kanunu'nun 37 nci maddesi kapsamında verilen hizmet ile ilgili öğretim elemanlarınca ofis oluşturulamaz, tabela, afiş, reklam panosu, basın, sosyal medya vb. yerlerde reklam verilemez.

(3) Öğretim elemanlarının usul ve esaslar ile sözleşme hükümlerine aykırı davranmaları hâlinde, idari ve disiplin sorumlulukları saklı kalmak kaydıyla görevlendirmesi sonlandırılır. Görevlendirmesi sonlandırılan öğretim elemanı en az beş yıl süreyle bu kapsamda görevlendirilmez.

Yürürlük

MADDE 10- (1) Bu uygulama usul ve esasları, Üniversite Yönetim Kurulu’nun karar aldığı tarihte ile yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11- (1) Bu uygulama usul ve esasları Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.