17 Aralık 2017 Pazar

Beceri Laboratuvarı

19022 defa okundu

 

MESLEKİ BECERİ LABORATUVARI
MESLEKİ ve İLETİŞİM BECERİLERİ KURULU ÜYELERİ
 
Doç. Dr. Gonca SANDAL    (BAŞKAN)
Yrd. Doç. Dr. Mustafa SAYGIN
Yrd. Doç. Dr. Funda YILDIRIM BAŞ
Yrd. Doç. Dr. Hamit Hakan ARMAĞAN
Yrd. Doç. Dr. Giray KOLCU
Yrd. Doç. Dr. Mehtap SAVRAN
Uzm.  Dr. Cennet AK
Uzm.  Dr.  İlkay ARMAĞAN
 
Labaratuvar Sorumlusu:  Sağlık Teknisyeni  B.Emine DURAN  Dahili:3769
Kurul Sekreteri                : Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Funda KOBAN  Dahili:3327

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
MESLEKİ VE İLETİŞİM BECERİLERİ KURULU
ÇALIŞMA ESASLARI
 
1. AMAÇ VE KAPSAM
1.1. Bu esasların amacı; Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Mesleki ve İletişim Becerileri Kurulu’nun (SDÜTF-MİBEK) yapısı, görevleri ve işleyişini düzenlemektir.
2. MESLEKİ VE İLETİŞİM BECERİLERİ KURULUNUN YAPISI
2.1. Kurul, en az biri Tıp Eğitimi Anabilim Dalı temsilcisi olmak üzere Fakültenin ilgili öğretim elemanlarından ve ilgili personelden oluşur.
2.2. Kurul üyeleri Dekan tarafından 3 (üç) yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi biten bir üye yeniden görevlendirilebilir.
2.3. Kurul kendi üyeleri arasından bir başkan ve başkan yardımcısı seçer ve Dekan tarafından görevlendirilmek üzere Dekanlık Makamına bildirir. 
3. MESLEKİ VE İLETİŞİM BECERİLERİ KURULUNUN GÖREVLERİ
3.1.  SDÜTF eğitim programında yer alan mesleki ve iletişim becerilerinin içeriklerinin düzenlenmesi, planlaması ve alt yapısının geliştirilmesine katkıda bulunur.
3.2. SDÜTF eğitim programında yer alan mesleki ve iletişim becerilerinin Fakültenin eğitim programındaki yerleri ve uygunluğu ile ilgili analiz yapar.  Mesleki ve İletişim Becerilerinin uygulanması ile ilgili teklifi Dekanlığa sunar.
3.4. Mesleki Beceri Laboratuvarı’nın sorumluluğu bu kurula aittir.
3.5.SDÜTF Mesleki Beceri Laboratuvarı'nın kullanım düzenini planlar.
3.6. Yurt içi ve yurt dışındaki diğer Tıp Fakültelerinde konuyla ilgili yapılan uygulamaları izler.
3.7. Mesleki Beceri Laboratuvarı’nı geliştirecek çalışmalar yapar ve Beceri Laboratuvarı’nda yürütülen her bir programı ve akışını denetler.
3.8.Geliştirilen Beceri Laboratuvarı’ndan tüm öğrencilerin belirli bir düzen ve akış içerisinde standardize bir eğitim almaları için Süleyman Demirel Üniversitesi Mesleki ve İletişim Becerileri Kurulu  (SDÜTF-MİBEK) ile birlikte çalışır.
3.9.  SDÜTF-MİBEK, eğitimlerinin ilk yılından başlamak üzere, SDÜTF öğrencilerine temel iletişim becerilerinin kazandırılmasını ve hasta-hekim iletişiminin önemine ilişkin farkındalık yaratmayı hedefler.
3.10.SDÜTF’nin iletişim becerileri eğitiminin öğrenme hedefleri ve öğretme etkinliklerini belirler. Mesleki ve iletişim becerileri derslerinin uygulanması ile ilgili takibini kurul yürütür.
 
3.11.İlgili dönem koordinatörleriyle birlikte iletişim becerileri eğitiminin öğretme etkinliklerinin dönemlere, kurullara ve stajlara dağılımını planlar.
4. MESLEKİ VE İLETİŞİM BECERİLERİ KURULUNUN ÇALIŞMA BİÇİMİ
4.1. Kurul ayda bir kez, başkanın daveti üzerine toplanarak gündemdeki konuları görüşür ve alınan kararları Dekanlık Makamına sunar.
4.2. Kurulun toplanabilmesi için kurul üye tam sayısının salt çoğunluğu gereklidir. Kararlar, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.
4.3. Kurul başkanı gerekli gördüğünde eğitim ile ilgili diğer kurul üyelerini ve/ve ya dönem koordinatörlerini toplantıya çağırabilir. Çağrılan kişiler görüşlerini sunar ancak oylamaya katılamazlar.
4.4. Kurulun sekreterya hizmetleri Eğitim-Öğretim Başkoordinatörlüğü tarafından yerine getirilir. Kurul toplantı tutanaklarının yazılması, imzalatılması ve arşivlenmesi ile ilgili işleri SDÜTF-MİBEK sekreteri yapar.
5. YÜRÜRLÜK
5.1. SDÜTF-MİBEK’in işbu çalışma esasları SDÜTF Fakülte Kurulu’nda onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. Gerektikçe söz konusu çalışma esaslarının revize edilerek güncellenmesi Fakülte Kurulu’nun yetkisindedir.
6. YÜRÜTME
6.1. Bu çalışma esaslarının uygulanmasından SDÜTF Dekanı sorumludur. 
*Kurul Başkanı Doç. Dr. Gonca SANDAL’dır.

*Kurulumuz 14/02/2017 tarih ve 95/01  sayılı Fakülte Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir.

   MESLEKİ BECERİ LABORATUVARI SİMÜLATÖR LİSTESİ


1-Yeni Doğan İleri Bakım Simülatörü

2-Testis Muayene Simülatörü

3-Kardiopulmoner Res. Maketi (CPR)

4-Steteskop Muayene Mdl. –Kalp Ve Solunum Sim.

5-Pediatrik Enjeksiyon Simülatörü

6-Pediatrik Enjeksiyon Maketi (Kafa Modeli)

7-Intramüsküler Enjeksiyon Simülatörü

8-Santral Venöz Kanülasyon

9-Sütür Uygulama Simülatörü (Kol)

10-Sütür Uygulama Simülatörü (Bacak)

11-Kan Basıncı Simülatörü

12-Kulak Zarı Muayene Modeli

13-Kadın Kateterizasyon Modeli

14-Prostat Muayenesi Simülatörü

15-Epizyotomi Sütür Maketi

16-Jinekolojik Muayene Simülatörü

17-Çok Amaçlı Havayolu Eğitim Maketi

18-Pnömotoraks Simülatörü

19-Arterial Kan Alma Modeli

20-İntradermal Enjeksiyon Simülatörü

21-Spinal Enjeksiyon Simülatörü

22-Meme Muayene Simülatörü

23-Trakeostomi Simülatörü

24-Krikotirotomi Simülatörü

25-Göz Retinopati Muayene Simülatörü

26-Kulak Yıkama Simülatörü

27-İntravenöz Enjeksiyon Simülatörü

28-Entübasyon Simülatörü

29-Erkek Kateterizasyon Simülatörü

30-Yüksek Nitelikli Enjeksiyon Beceri Geliştirme Kol Simülatörü

31-Advanced Child Birth Simülatörü

32- Yüksek Nitelikli Enjeksiyon Beceri Geliştirme Kol Simülatörü

33-Doğum Yaptırma Modeli

34-Doğum Evreleri Modeli

35-Kadın Tuşe Modeli

36-Baş Gelişle Doğum Modeli

37-Çocuk Entübasyon Maketi

38-Çok Fonksiyonlu Intravenöz Eğitim Maketi

39-Arteriyel Kol Maketi

40-Yenidoğan Havayolu Maketi

41-Yenidoğan Entübasyon Maketi

42- Yarım Beden Yetişkin TYD Simülatörü (Elektronik Göstergeli)

43- Yarım Beden Yetişkin TYD Simülatörü

44- Yarım Beden Yetişkin TYD Simülatörü

45- Yarım Beden Yetişkin TYD Simülatörü

46- Yarım Beden Çocuk TYD Simülatörü (Elektronik Göstergeli)

47- Yarım Beden Çocuk TYD Simülatörü

48- Yarım Beden Çocuk TYD Simülatörü

49- Yarım Beden Çocuk TYD Simülatörü

50- Yüksek Nitelikli Enjeksiyon Beceri Geliştirme Kol Simülatörü