21 Mart 2018 Çarşamba

Beceri Laboratuvarı

19586 defa okundu

 

MESLEKİ BECERİ LABORATUVARI
MESLEKİ ve İLETİŞİM BECERİLERİ KURULU ÜYELERİ
 
Doç. Dr. Gonca SANDAL    (BAŞKAN)
Yrd. Doç. Dr. Mustafa SAYGIN
Yrd. Doç. Dr. Funda YILDIRIM BAŞ
Yrd. Doç. Dr. Hamit Hakan ARMAĞAN
Yrd. Doç. Dr. Giray KOLCU
Yrd. Doç. Dr. Mehtap SAVRAN
Uzm.  Dr. Cennet AK
Uzm.  Dr.  İlkay ARMAĞAN
 
Labaratuvar Sorumlusu:  Sağlık Teknisyeni  B.Emine DURAN  Dahili:3769
Kurul Sekreteri                : Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Funda KOBAN  Dahili:3327

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
MESLEKİ VE İLETİŞİM BECERİLERİ KURULU
ÇALIŞMA ESASLARI
 
1. AMAÇ VE KAPSAM
1.1. Bu esasların amacı; Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Mesleki ve İletişim Becerileri Kurulu’nun (SDÜTF-MİBEK) yapısı, görevleri ve işleyişini düzenlemektir.
2. MESLEKİ VE İLETİŞİM BECERİLERİ KURULUNUN YAPISI
2.1. Kurul, en az biri Tıp Eğitimi Anabilim Dalı temsilcisi olmak üzere Fakültenin ilgili öğretim elemanlarından ve ilgili personelden oluşur.
2.2. Kurul üyeleri Dekan tarafından 3 (üç) yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi biten bir üye yeniden görevlendirilebilir.
2.3. Kurul kendi üyeleri arasından bir başkan ve başkan yardımcısı seçer ve Dekan tarafından görevlendirilmek üzere Dekanlık Makamına bildirir. 
3. MESLEKİ VE İLETİŞİM BECERİLERİ KURULUNUN GÖREVLERİ
3.1.  SDÜTF eğitim programında yer alan mesleki ve iletişim becerilerinin içeriklerinin düzenlenmesi, planlaması ve alt yapısının geliştirilmesine katkıda bulunur.
3.2. SDÜTF eğitim programında yer alan mesleki ve iletişim becerilerinin Fakültenin eğitim programındaki yerleri ve uygunluğu ile ilgili analiz yapar.  Mesleki ve İletişim Becerilerinin uygulanması ile ilgili teklifi Dekanlığa sunar.
3.4. Mesleki Beceri Laboratuvarı’nın sorumluluğu bu kurula aittir.
3.5.SDÜTF Mesleki Beceri Laboratuvarı'nın kullanım düzenini planlar.
3.6. Yurt içi ve yurt dışındaki diğer Tıp Fakültelerinde konuyla ilgili yapılan uygulamaları izler.
3.7. Mesleki Beceri Laboratuvarı’nı geliştirecek çalışmalar yapar ve Beceri Laboratuvarı’nda yürütülen her bir programı ve akışını denetler.
3.8.Geliştirilen Beceri Laboratuvarı’ndan tüm öğrencilerin belirli bir düzen ve akış içerisinde standardize bir eğitim almaları için Süleyman Demirel Üniversitesi Mesleki ve İletişim Becerileri Kurulu  (SDÜTF-MİBEK) ile birlikte çalışır.
3.9.  SDÜTF-MİBEK, eğitimlerinin ilk yılından başlamak üzere, SDÜTF öğrencilerine temel iletişim becerilerinin kazandırılmasını ve hasta-hekim iletişiminin önemine ilişkin farkındalık yaratmayı hedefler.
3.10.SDÜTF’nin iletişim becerileri eğitiminin öğrenme hedefleri ve öğretme etkinliklerini belirler. Mesleki ve iletişim becerileri derslerinin uygulanması ile ilgili takibini kurul yürütür.
 
3.11.İlgili dönem koordinatörleriyle birlikte iletişim becerileri eğitiminin öğretme etkinliklerinin dönemlere, kurullara ve stajlara dağılımını planlar.
4. MESLEKİ VE İLETİŞİM BECERİLERİ KURULUNUN ÇALIŞMA BİÇİMİ
4.1. Kurul ayda bir kez, başkanın daveti üzerine toplanarak gündemdeki konuları görüşür ve alınan kararları Dekanlık Makamına sunar.
4.2. Kurulun toplanabilmesi için kurul üye tam sayısının salt çoğunluğu gereklidir. Kararlar, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.
4.3. Kurul başkanı gerekli gördüğünde eğitim ile ilgili diğer kurul üyelerini ve/ve ya dönem koordinatörlerini toplantıya çağırabilir. Çağrılan kişiler görüşlerini sunar ancak oylamaya katılamazlar.
4.4. Kurulun sekreterya hizmetleri Eğitim-Öğretim Başkoordinatörlüğü tarafından yerine getirilir. Kurul toplantı tutanaklarının yazılması, imzalatılması ve arşivlenmesi ile ilgili işleri SDÜTF-MİBEK sekreteri yapar.
5. YÜRÜRLÜK
5.1. SDÜTF-MİBEK’in işbu çalışma esasları SDÜTF Fakülte Kurulu’nda onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. Gerektikçe söz konusu çalışma esaslarının revize edilerek güncellenmesi Fakülte Kurulu’nun yetkisindedir.
6. YÜRÜTME
6.1. Bu çalışma esaslarının uygulanmasından SDÜTF Dekanı sorumludur. 
*Kurul Başkanı Doç. Dr. Gonca SANDAL’dır.

*Kurulumuz 14/02/2017 tarih ve 95/01  sayılı Fakülte Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir.

   MESLEKİ BECERİ LABORATUVARI SİMÜLATÖR LİSTESİ

1-Testis Muayene Simülatörü
 
2-Pediatrik Enjeksiyon Simülatörü
 
3-Pediatrik Enjeksiyon Maketi (Kafa Modeli)
 
4-Intramüsküler Enjeksiyon Simülatörü
 
5-Santral Venöz Kanülasyon
 
6-Kan Basıncı Simülatörü
 
7-Kulak Zarı Muayene Modeli
 
8-Kadın Kateterizasyon Modeli
 
9-Baş Gelişle Doğum Modeli
 
10-Jinekolojik Muayene Simülatörü
 
11-Advanced Child Birth Simülatörü
 
12-Doğum Yaptırma Modeli
 
13-Doğum Evreleri Modeli
 
14-Prostat Muayenesi Simülatörü
 
15-Erkek Kateterizasyon Simülatörü
 
16-Çok Amaçlı Havayolu Eğitim Maketi
 
17-Pnömotoraks Simülatörü
 
18-Spinal Enjeksiyon Simülatörü
 
19-Meme Muayene Simülatörü
 
20-Trakeostomi Simülatörü
 
21-Krikotirotomi Simülatörü
 
22-Göz Retinopati Muayene Simülatörü
 
23-Kulak Yıkama Simülatörü
 
24-İntravenöz Enjeksiyon Simülatörü
 
25-Entübasyon Simülatörü

26-Gelişmiş Çocuk Trakial Entubasyon Simülatörü

27-Yenidoğan Havayolu Simülatörü

28-Yenidoğan Entubasyon simülatörü

 
A SALONU SİMÜLATÖR LİSTESİ
 
1-Yeni Doğan İleri Bakım Simülatörü
 
2-Sütür Uygulama Simülatörü (Kol)
 
3-Sütur atma aparatları
 
4-Epizyotomi Sütür Maketi
 
5-Kadın Tuşe Modeli
 
6-Sütur Atma Aparatları
 
7-
 
8-Kan Alma Maketi
 
9-Çok Fonksiyonlu I.V. Eğitim Maketi
 
10-Yüksek Nitelikli Enjeksiyon Beceri Geliştirme Kol Simülatörü
 
11-Yüksek Nitelikli Enjeksiyon Beceri Geliştirme Kol Simülatörü
 
12-Yarım Beden Yetişkin TYD Simülatörü (Elektronik Göstergeli)
 
13-Yarım Beden Yetişkin TYD Simülatörü
 
14-Yarım Beden Çocuk TYD Simülatörü (Elektronik Göstergeli)
 
15-Yarım Beden Çocuk TYD Simülatörü
 
16-21- Çeşitli Sarf Malzemeleri 
 
21-Steteskop Muayene Mdl. –Kalp Ve Solunum Sim.
B  SALONU SİMÜLATÖR LİSTESİ
 
1-Yeni Doğan İleri Bakım Simülatörü
 
2-Sütür Uygulama Simülatörü (Bacak)
 
3-Sütur atma aparatları
 
4-Epizyotomi Sütür Maketi
 
5-Kadın Tuşe Modeli
 
6-Sütur Atma Aparatları
 
7-
 
8-Arteriyal Kol Maketi
 
9-
 
10-Çok Fonksiyonlu I.V. Eğitim Maketi
 
11-
 
12-Yarım Beden Yetişkin TYD Simülatörü
 
13-Yarım Beden Yetişkin TYD Simülatörü
 
14-Yarım Beden Çocuk TYD Simülatörü
 
15-Yarım Beden Çocuk TYD Simülatörü
 
16-17-18- Sarf Malzeme
 
19-20- Maket
 
21-26- Çeşitli Sarf Malzemeleri