Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı

ANA BİLİM DALI BAŞKANI

Dr. Öğr. Üyesi Fuat İNCE


AKADEMİK KADRO

Prof. Dr. S. Serhat GÜRPINAR

Prof. Dr. A. Nesimi KİŞİOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Fuat İNCE


İLETİŞİM

Tel.: 0 246 211 37 24

E-posta: fuatince@sdu.edu.tr

TARİHÇE


15 Nisan 1993'te açılan Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1993-1994 Eğitim-Öğretim Yılı'nda öğrenci almaya başlamıştır. O tarihten itibaren Tıp Tarihi ve Deontoloji ardından da Tıp Tarihi ve Etik dersleri ana bilim dalımız tarafından verilmiştir. 3 Eylül 2019 tarihinde Dr. Öğr. Üyesi Fuat İNCE’nin atanmasıyla ana bilim dalı önce yeni derslikler bölgesinde faaliyetlerini sürdürmeye başlamış, sonra Dekanlık (Morfoloji) binasının giriş katındaki mevcut yerine taşınmıştır.

EĞİTİM


Tıp Tarihi Eğitimi

Tıp tarihi eğitimi ile tıbbi başarıların hangi temeller üzerinde oturduğu ve tıbbın hangi aşamalardan geçerek bugünlere geldiğini öğretmenin yanında öğrencilere geriye dönük (retrospektif) düşünme alışkanlığı kazandırmak amaçlanmaktadır.

Adeta bir “tıbba giriş” dersi olarak düşünülebilecek tıp tarihi dersi, hekimliğin bugüne nasıl geldiğini öğretmekte, geçmiş ile günümüz arasında köprü kurmaktadır. Böylece modern tıbbı layıkıyla anlamak ve problemlerine çözüm bulmak mümkün olabilmektedir.

Tıp Tarihi Dersleri

-Tarih Metodolojisi ve Tıp Tarihi

-Tıp Tarihi ve Tıbbın Evrimi

-Eski Uygarlıklarda Sağlık, Hastalık ve Tedavi (Çin, Hint, Mısır, Mezopotamya, Grek ve Roma tıpları)

-İslam Tıbbı

-Avrupa Tıbbı ve Gelişimi

-XIX. Yüzyılda Tıpta Önemli Gelişmeler

-XX. Yüzyıl Tıbbının Önemli Özellikleri

-Selçuklular ve Osmanlılar Döneminde Türk Tıbbı

-Modern Türk Tıbbının Doğuşu ve İlk Türk Tıp Okulları

-Cumhuriyet Döneminde Türk Tıbbı

-Tıbba Yön Veren İcatlar, Keşifler ve Buluşlar

Etik Eğitimi

Etik eğitimi, tıp öğrencilerinin güç durumları tanıması ve sorunlara ilkeli ve akılcı bir yaklaşımda bulunabilmeleri için gereklidir. Böylece öğrencilere etik hassasiyet kazandırılması amaçlanmaktadır.

Bu ise ağırlıklı olarak öğrenim ve meslek pratiklerine dayanmaktadır. Temel eğitim, bireysel donanım ve sosyokültürel kökenler de bu özel hassasiyeti etkileyen diğer hususlar olarak sıralanabilirler.

Tıp etiği, tıbbi ilişkiler çerçevesinde sağlık profesyonellerinin iyi davranmak adına neleri yapmaları ve nelerden kaçınmaları gerektiği hakkındadır. Hasta ile etkileşim halindeki etik eğitiminin daha yararlı olduğu, bu nedenle de bu eğitimin müfredatın tamamına yayılacak şekilde düzenlenmesi önemlidir.

Etik Dersleri

- Etik Kavramlar ve Etik İlkeler
- Tıp Etiğinin Tarihsel Gelişimi
- Tıp Etiğine Giriş
- Tıp Etiği İlkeleri Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi
- Tıp Etiği ile İlgili Bildirgeler
- Avrupa Biyotıp Sözleşmesi (ilk üç bölüm)
- Avrupa Biyotıp Sözleşmesi 4. Bölüm ve Devamı
- Tıp Etiği İle İlgili Yasal Düzenlemeler
- Hekimin Hukuki sorumluluğu
- Hasta Hakları
- Hekimlikte İletişim Becerileri
- Bilimsel Araştırma Etiği ve Etik kurallar
- Meslek Etiği Kuralları Örnekleriyle Etik İhlaller
- Tıpta Etik Tartışma Konuları
-Entegre Oturum ve Mesleksel Beceri Uygulamalarında ilgili konular

Özel Çalışma Modülleri

Özel çalışma modülleri, çekirdek programın yanı sıra yürütülen ve çekirdek eğitim programını güçlendiren, öğrencilere ilgi duydukları alanlarda derinlemesine çalışma olanağı veren, iletişim,  zaman yönetimi, hekimliğe yaklaşımında, sürekli sorgulayan bir bakış açısı kazandıran, farklı ilgi alanlarına yönelme ve kariyer seçimi için hedeflediği alanı yakından tanıma olanağı veren, yazılı ve sözlü sunum yapma gibi becerileri öğrencilerin kullanmasına ve geliştirmesine fırsat veren eğitsel etkinliktir.

Eğiticiler açısından küçük gruplarda öğrencilerle daha yakın ve etkin iletişim olanağı verir, yeni bir eğitim yöntemini küçük grupla deneme ve geliştirme fırsatı sunar, eğitime katılabilecek tüm kaynakları devreye sokarak normalde programda yer almayan eğiticilere de eğitim verme olanağı tanır.

Özel Çalışma Modüllerimiz

-Deontoloji-Tıpta İcat, Keşif ve Buluşlar (Dönem 2)

-Tıp Tarihinde Önemli Anlar (Dönem 3)

Mesleklerarası Uygulamalı Eğitim Kapsamında Katkı Sağlanan Eğitimler

Mesleklerarası Uygulamalı Eğitim Kapsamında eğitim programında yer alan uygulamalı eğitimlere katkıda bulunulmaktadır.

Uygulamalı eğitimler ile eğitim ortamları ve eğitim araç-gereçlerinin etkin kullanımı için gerekli organizasyon içerisinde oluşturulan kurulla işbirliği içerisinde çalışılmaktadır. Uygulamalı eğitimlerle ilgili öneriler ilgili kurula sunulmaktadır.

Katkı Sağlanan Mesleklerarası Eğitimler

- MBU: Kan basıncı ölçme

- MBU: Venöz kan alma

- MBU: Ampül ve flakon şeklinde ilaç hazırlama, IM enjeksiyon yapma

- MBU: Damar yolu açma, intravenöz enjeksiyon

Yüksek Lisans Eğitimi

-Sağlık Tarihi ve Deontoloji (Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı programı altında.)

Yayınlarımız ve Projelerimiz

https://avesis.sdu.edu.tr/fuatince


 


ETKİNLİKLERİMİZ

- 100. Yılında Milli Mücadele'de Sağlık Hizmetleri Sempozyumu (21-22 Kasım 2019)

Web adresi:

https://tip.sdu.edu.tr/tr/haber/100-yilinda-milli-mucadelede-saglik-hizmetleri-sempozyumu-21-22-kasim-2019-28000h.html

 

- Çevirim içi Etkinlik: Salgın Hastalıklar ve Tarihe Etkisi (14 Mayıs 2020)

İnternet bilgi:

https://tip.sdu.edu.tr/tr/haber/cevirimici-etkinlik-salgin-hastaliklar-ve-tarihe-etkisi-30215h.html

- Çevrim içi Etkinlik: Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği (21 Mayıs 2020)

İnternet bilgi:

https://tip.sdu.edu.tr/tr/haber/cevrimici-etkinlik-bilimsel-arastirma-ve-yayin-etigi-30245h.html
-  2. Sağlık Hizmetleri Sempozyumu (5 Eylül 2020)

Web adresi:

https://tip.sdu.edu.tr/tr/haber/sdutf-2-saglik-hizmetleri-sempozyumu-5-eylul-2020-30477h.html

 

- 3. Ulusal Sağlık Hizmetleri Sempozyumu (19-20 Kasım 2021)

Web adresi:

https://2021.inhsc.org/

 

-1. Uluslararası / 4. Ulusal Sağlık Hizmetleri Kongresi (10-12 Haziran 2022)

Web adresi:

https://www.inhsc.org/

 

 

İLETİŞİM ADRESİ

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Ana Bilim Dalı Dekanlık Binası Doğu Kampüsü Çünür, Isparta.