Vizyon,Misyon

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesinin Genel Amaç ve Hedefleri:

Toplumun  sağlık sorunlarına hâkim ve çözümler üretebilen, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen, ulusal ve uluslararası düzeylerde yeterli hekimler yetiştirmek, sağlık alanına özgün katkılarda bulunacak araştırmaları yapacak altyapı ve donanıma sahip bir tıp fakültesi olmak, eğitsel ve bilimsel süreçlerin ayrılmaz bir parçası olan sağlık hizmeti sunumunda topluma örnek olabilecek nitelikli ve rekabet gücü bulunan bir kuruluş olmayı başarmaktır.  

Eğitim Amacı:

Mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrası tıp eğitimi programları ile toplumun öncelikli sağlık sorunlarına hâkim ve çözümler üretebilen, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen, ulusal ve uluslararası düzeylerde yeterli hekimler yetiştirmektir.

Araştırma Amacı:

Mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrası tıp eğitimi alan öğrencilerin ve akademik personelin sağlık alanına özgün bilimsel katkılarda bulunabileceği araştırma ortamını sağlamaktır. Bu amaçla, öğretim üyesi ve öğrencilerin sürekli mesleki gelişimlerini, bilimsel araştırmaları için altyapı ve donanımını, üretilen bilimsel materyallerin üretim ve sunum aşamasında interdisipliner etkileşimini, bilimsel araştırmaların bilim dünyası ve toplumla paylaşılmasını ve bu sürecin verimli işletilmesi için akademik personelin teşvik edilmesini sağlamaktır

Hizmet Amacı:

Sağlık hizmeti sunumunda topluma örnek olabilecek nitelikli ve rekabet gücü bulunan bir kuruluş olmayı başarmak ve insan sağlığı ile ilgili hizmetleri, çağdaş standartlar doğrultusunda, etkili, güvenli, kesintisiz ve zamanında sunmak, sonuçlarını izlemek ve değerlendirmektir

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesinin Misyonu;

Evrensel bilim dünyasına katkıda bulunabilecek bilgi üretmek, toplumun sağlık gereksinimlerini karşılayabilecek ve yaşam kalitesini yükseltebilecek düzeyde hekimler yetiştirmektir.

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesinin Vizyonu;

Bilimsel ve teknolojik gelişmelere uluslararası ve ulusal bilim alanlarında öncülük eden bir eğitim ve araştırma kurumu olmaktır.

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesinin Eğitim Programının Amaç ve Hedefleri:

Bilimsel ve toplumsal gereksinimler ile hekimlik uygulamalarını bütünleştirip toplumun sağlık sorunlarına nitelikli koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmeti ile cevap verebilecek bilgi, beceri ve tutuma sahip, sürekli tıp eğitimi becerisi kazanmış, tıp bilimine katkıda bulunabilecek yeterlik ve yetkinlikte, etik değerlere bağlı ve insan haklarına saygılı hekimler yetiştirmektir.

 

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunundan Beklenen 7 Temel Rol v1

•           Hekimlik Alanında Uzman

•           Sağlık Savunucusu

•           Analitik ve Bilimsel Düşünen

•           İletişimci

•           Yaşam Boyu Öğrenen

•           Yönetici / Lider

•           Mesleki Etik ve profesyonel ilkeleri benimseyen, mesleklerarası işbirliği kurabilen