ÖZDEK (Öz Değerlendirme Kurulu)

ÖZ DEĞERLENDİRME KURULU ÜYELERİ


1) Prof. Dr. Nilgün ŞENOL (Dekan)
2) Doç. Dr. Sabriye ERCAN (Dekan Yrd.)
3) Doç. Dr. Mehtap SAVRAN (Dekan Yrd.)
4) Prof. Dr. Mekin SEZİK (Öz Değerlendirme Koordinatörü, Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı)
5) Prof. Dr. Duygu KUMBUL (Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı)
6) Doç. Dr. Mukadder İnci BAŞER KOLCU (Tıp Eğitimi ve Bilişimi Ana Bilim Dalı)
7) Doç. Dr. Giray KOLCU (Tıp Eğitimi ve Bilişimi Ana Bilim Dalı)
8) Doç. Dr. Alparslan MERDİN (İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı)
9) Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Emre AKIN (Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı)
10) Mehmet Milhan SOYASLAN (Tıp Fakültesi Dönem 6 Öğrenci Temsilcisi)
11) Eren BAŞGÖR (Tıp Fakültesi Dönem 4 Öğrenci Temsilcisi)
12) Nazire Ece AVVURAN (Tıp Fakültesi Dönem 2 Öğrenci Temsilcisi)
13) Dr. Osman CİNKARA (Isparta Şehir Hastanesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunu)
14) Zafer DURAN (Fakülte Sekreteri)
15) Dilek TOLA OLGUN (Birim Kalite Komisyonu Sekreteri, İdari Personel Temsilcisi)
 
 

Kurul Sekreteri: 3230


 

 

 

 

KURUL KARARLARI


  1.  

 

 

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ

ÖZ DEĞERLENDİRME KURULU (ÖZDEK)

ÇALIŞMA ESASLARI

 

1.      AMAÇ VE KAPSAM
1.1.   Bu yönerge, Öz Değerlendirme Kurulunun oluşumunu, görevlerini, çalışma yöntemlerini ve esaslarını kapsar.
2.      DAYANAK
2.1.   Bu yönerge, Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (TEPDAD) Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Programı Öz Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu dayanak alınarak hazırlanmıştır.

3.      ÖZ DEĞERLENDİRME KURULUNUN YAPISI
3.1.   Öz Değerlendirme Kurulu en az 11 üyeden oluşur. Üyelerin belirlenmesi için aşağıda belirtilen kriterler dikkate alınır.

●       Dekan/Dekan yardımcıları (Kurulun doğal üyeleri)

●       Öz Değerlendirme Koordinatörü (Fakültede eğitimle ilgili deneyimli bir öğretim üyesi)

●       Tıp Eğitimi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi

●       Öğretim üyelerini temsilen en az üç öğretim üyesi (Akademik kariyerin çeşitli aşamalarını temsil eden, tercihen Temel, Dahili ve Cerrahi Tıp Bilimi Bölümlerinden birer tane olmak üzere fakültenin eğitim planlaması, yönetimi ve değerlendirmesi konularında çalışmış ve deneyimli en az üç öğretim üyesi)

●       Tıp Fakültesi lisans öğrencilerini temsilen en az üç öğrenci (Klinik öncesi, klinik ve intörnlük sürecini temsil edebilecek en az 3 öğrenci)

●       Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu (Pratisyen hekim/aile hekimi)

●       Tıpta uzmanlık öğrencilerini temsilen bir asistan hekim

●       Fakülte Sekreteri

●       İdari personeli temsilen en az bir idari personel (Eğitim altyapısını bilen)

3.2.   Kurul üyeleri, fakülte yönetimi tarafından belirlenir.

3.3.   Kuruldaki üyelerin güncellenmesi gerektiğinde bir önceki kurulun 1/3’ünün aynı kalması sağlanır.

3.4.   Kuruldaki öğrenci üyelerin görev süresi bir yıl, diğer üyelerin görev süresi üç yıldır.

4.      ÖZ DEĞERLENDİRME KURULUNUN GÖREVLERİ

4.1.   Öz Değerlendirme Kurulunun amacı, Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulunun (UTEAK) güncel standartlarını gözeterek Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet öncesi tıp eğitim ve öğretim faaliyetlerini izleyip değerlendirmek, gerektiğinde fakülte yönetimine önerilerde bulunmak ve Tıp Fakültesi akreditasyonu için gerekli UTEAK’ın istediği raporları hazırlamaktır.

5.      ÖZ DEĞERLENDİRME KURULUNUN ÇALIŞMA BİÇİMİ
5.1.   Öz Değerlendirme Kurulu, çalışmaları sırasında fakülte yönetimi, ilgili ana bilim dalları, öğrenci toplulukları ve diğer kurullarla iş birliği yapar. Kurul, Dekanlığa karşı sorumludur.

5.2.   Öz Değerlendirme Kurulu, her eğitim döneminde en az bir defa olmak üzere ve gerektikçe kurul başkanının çağrısı üzerine toplanır.

5.3.   Kurul, üye salt çoğunluğu ile toplanır.

5.4.   Mazeret bildirmeksizin birbiri ardına üç toplantıya katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer.

5.5.   Kurul çalışmalarını yürütürken alt çalışma grupları oluşturabilir.

6.      YÜRÜRLÜK

6.1.   Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi ÖZDEK’in işbu çalışma esasları Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulunda onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. Gerektikçe söz konusu çalışma esaslarının revize edilerek güncellenmesi Fakülte Kurulunun yetkisindedir.

7.      YÜRÜTME
7.1.   Bu çalışma esaslarının uygulanmasından Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı sorumludur.

* Kurulumuz 03/04/2024 tarih ve 160 sayılı Fakülte Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir.