SDÜTF İntörn Dr. Eğitim Uygulama Esasları

T.C.
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
İNTÖRN DOKTORLUK EĞİTİMİ UYGULAMA ESASLARI
 
Amaç ve Kapsam
Madde 1 – (1) Bu metin Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem VI eğitim programının, Ulusal ÇEP ile eşgüdümlü olarak Tıp Fakültesinin hedef ve stratejileriyle uyumlu biçimde yürütülmesini sağlamak ve Dönem VI öğrencilerinin haklarını, görevlerini ve yükümlülüklerini belirlemek amacı ile hazırlanmıştır.
Bu metin, intörn doktorluk eğitiminin amacını, çalıştıkları tüm anabilim-bilim dallarında intörnlük eğitiminin verilme şeklini, intörn doktorların görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar.
Dayanak
Madde 2 - (1) Bu uygulama esasları Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi ile bu yönergenin esas aldığı Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Öğretim ve Sınav Uygulama Yönetmeliğine göre hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 3- Bu metinde geçen;
a. Üniversite: Süleyman Demirel Üniversitesidir.
b. Fakülte: Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesidir.
c. Dekan: Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanıdır.
d. İntörn Doktorluk Dönemi: Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği esaslarına göre, öğrencinin Dönem V stajlarını başarıyla tamamlamasıyla başlayan, birinci basamak sağlık hizmetleri yetkinliği kazanmaya yönelik, mesleksel değerlerini kullanarak klinik sorunlara çözüm getirme sorumluluğu ve becerisini kazandıran, iletişim ve entelektüel yeteneklerinin geliştirilmesini sağlayan, öğretim elemanlarının gözetiminde gerçekleştirilen kesintisiz 12 aylık dönemi tanımlayan dönem VI stajıdır.
e. İntörn Doktor: Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği esaslarına göre Dönem V stajlarını başarıyla tamamlayıp, Dönem VI intörn doktorluk dönemine başlayan Tıp Fakültesi öğrencisidir.
İntörn doktor; öğrencilik ile hekimlik arasındaki bu geçiş döneminde; bilişsel alanda bilgi düzeyini, duyuşsal alanda mesleki tutum ve değerlerini, psikomotor alanda hekimlik uygulamalarına yönelik beceriler, iletişim becerileri ve klinik karar verme sürecinde etkin olan entelektüel becerilerini geliştiren, mesleksel değerleri kullanarak klinik sorunlara çözüm getirme sorumluluğu ve becerisini kazanan, meslekler arası ve ekip temelli çalışmalara uyum gösteren ve bu öğrenme sürecini birlikte çalıştığı öğretim elemanlarının gözetiminde ve sorumluluğunda gerçekleştiren “hekim adayı”dır.
f. Dönem VI Koordinatörlüğü: Tıp Fakültesinin VI. Dönemi olan İntörn doktorluk döneminin eğitimini Tıp Fakültesi Dekanlığı adına ve onun görevlendirmesiyle yürütmekle sorumlu olan koordinatörlüktür. Dönem VI Koordinatörlüğü bu görevini Tıp Fakültesi Dekanlığına bağlı olarak, Dekanlık adına oluşturulan veya görevlendirilen kurul veya kurullara bağlı olarak yerine getirir. Dönem VI Koordinatörlüğü kordinatör ve kordinatör yardımcılarından oluşur, anabilim dalları ile koordinasyonu, eğitim sorumluları (staj sorumluları) aracılığıyla yürütür.
g. Eğitim Sorumlusu (Staj sorumlusu): Anabilim dalı akademik kurulu tarafından görevlendirilen, ilgili anabilim dalında dönem VI eğitiminin yürütülmesi, staj içi rotasyonlar vb. süreçlerin düzenlenmesi, Dönem VI Koordinatörlüğü, öğrenci işleri birimi ve anabilim dalı arasındaki eşgüdümün sağlanması ile görevli öğretim üyesidir.
h. İntörn Karnesi: Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi çekirdek eğitim programı ve ulusal çekirdek eğitim programı ile eşgüdümlü olarak, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesinin Anabilim Dallarının önerileri doğrultusunda ilgili kurullarınca hazırlanıp, dekanlık tarafından onaylanan, Dönem VI Koordinatörlüğünce uygulanan, intörn doktorluk dönemi süresince kazanılması beklenen bilgi, beceri, tutum ve davranışları, intörn doktorların staja devam durumlarını ve beceri listesindeki unsurları yerine getirebilme yetkinliklerini değerlendirme aracıdır. Karne intörn doktorluk dönemi boyunca alınacak stajların amacı, öğrenim hedefleri, eğitim kapsamı, eğitim yöntemleri, ölçme değerlendirme yöntemleri, stajda edinilmesi beklenen beceri, tutum, davranışlar listesi ve staja devam durumunu içeren formlardan oluşmaktadır. İntörn karneleri her dönem başında Öğrenci İşleri Birimince öğrencilere imza karşılığı dağıtılır. İntörn karnesinin takibi (gerekli işlemlerin yapılıp yapılmadığı) Anabilim Dalı Başkanı ve  eğitim sorumlusu tarafından yürütülür.
i. İntörn Temsilcisi: Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrenci konseyinde Dönem VI öğrencilerini temsil etmek üzere Dönem VI öğrencilerince seçilen temsilcidir.
Eğitim Programı
Madde 4- (1) Tıp Eğitiminin amaçlarını gerçekleştirmek için İntörn doktorlar son yıllarını, başta Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi olmak üzere, Süleyman Demirel Üniversitesi ile anlaşmalı çeşitli sağlık kuruluşlarında uygulamalı eğitim alarak geçirirler. Dönem VI eğitim programı, Tıp Fakültesi mezunu bir hekimin tanı, tedavi, hastalıkları önleme, toplumu bilgilendirme, vb. birinci basamak hekimlik uygulaması olan Aile Hekimliğine yönelik hekimlerin sahip olması gereken yetkinliklere dayalı olarak planlanır. Bu amaçla, poliklinik uygulamaları ve hasta başı eğitimlere ağırlık verilir. Anabilim Dallarının önerileri, Koordinatörler Kurulu ve Dekanlığın onayı ile intörn doktorlar Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi dışında birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarında görevlendirilebilirler.
a. Amaç ve hedefleri: İntörn doktorlar Dönem VI içindeki eğitim sürecinde mesleksel değerler ve ilkeler ışığında sağlık sorunlarına çözüm üretebilme becerilerini geliştirecek stajlarda görev almanın yanı sıra seminer programları, makale saatleri, konferanslar ve benzeri akademik etkinliklere katılarak tıbbi bilgi ve eleştirel düşünme becerilerini de geliştirirler.
Bu amaçla İntörn doktor:
i. Sorumlu öğretim üyesinin danışmanlığında daha önceki eğitim dönemlerinde edindiği bilgi ve beceriyi uygular.
ii. Çalıştığı klinik birimlerde rutin poliklinik uygulamasına etkin olarak katılır. Yataklı birimlerde kendisinin sorumluluğunda olan hastaları izler ve sorunları ile yakından ilgilenir. Hasta yakınlarıyla etkin iletişim kurar, nöbet tutar, öğretim elemanı sorumluluğunda ve gözetiminde tıbbi girişimlerde bulunur.
iii. Tıbbi kayıt tutma ve değerlendirme becerisi, elektronik ortamda hasta yönetim programlarını kullanabilme becerisi kazanır.
iv. Sağlık sisteminin organizasyonunu tanıyıp, yapılanmayı öğrenir.
v. Sağlık alanında liderlik ve ekip çalışması becerileriyle sağlık çalışanları ve toplumla biyopsikososyal yönelimli etkin iletişim kurma becerilerini pekiştirir.
vi. Yaşam boyu öğrenme ve kanıta dayalı tıp ilkelerini kullanma becerisi edinir.
vii. Bireyin yaşadığı ortamdan üçüncü basamak bir sağlık kurumuna kadar her düzeyde sağlığı koruma ve geliştirme becerisi edinir.
b. Eğitim yöntemleri: Hasta başı eğitim, öğretim üyesi viziti, poliklinik uygulamaları, ameliyathane uygulamaları, vaka tartışmaları, olgu sunumları, alan çalışması, konseyler, seminerler, makale sunumları, araştırma yapma ve sunma, bağımsız çalışma saatleri vb eğitim yöntemleri kullanılabilir.
c. Değerlendirme yöntemleri ve yeterlilik: Dönem VI-İntörn doktorluk- döneminde yer alan stajların eğitim sorumluları gözetiminde “İntörn Karnesi” uyarınca intörnün yaptığı faaliyetler de dikkate alınarak, ilgili anabilim dallarının akademik kurul kararı ile belirleyecekleri ilkeler doğrultusunda uygulayacakları bir ölçme değerlendirme yöntemini kullanarak 100 tam puan üzerinden bir not belirlenir. Başarılı olmada, sırasıyla anabilim dalı başkanlarının, dönem koordinatörlüğünün ve dekanlığın onayladığı bu karneler üzerinden “100 tam puan üzerinden 60 ve üzeri not” stajdan geçme için yeterli kabul edilir. Yeterlilik ölçütleri ve değerlendirme yöntemleri Dekanlık ve eğitim komisyonunun uygun gördüğü sıklıkta yeniden gözden geçirilir.
d. Eğitim ortamları: Dönem VI-İntörn doktorluk- dönemi yapısında yer alan staj dilimlerinin gereksinimlerine uygun olarak anabilim dalları tarafından belirlenir, dönem koordinatörlüğü tarafından onaylanır ve uygulanır.
e. Eğitim süreleri: Stajlar ve eğitim süreleri fakülte kurulu kararı ile belirlendiği şekilde uygulanır.
f. Staj Gruplarının Oluşturulması ve Sürdürülmesi: Öğrenciler, dönem V bitiminde öğrenci numaralarına göre sıralanarak staj gruplarına bölünürler. Dönem VI koordinatörlüğü tarafından oluşturulan staj sıralamasına göre grupların hangi stajdan başlayacağı saptanır. Grupların listeleri stajlar başlamadan önce ilgili anabilim dalı eğitim sorumlusuna gönderilir. Staj gruplarında herhangi bir nedenle yapılmak istenen değişiklikler, staj ortalarına denk gelmemek kaydı ile Dönem VI koordinatörlüğünün teklifi ve dekanlığın onayı ile öğrencilere önceden bildirilmek koşulu ile yapılabilir.
g. Eğitim-Çalışma Süreleri: Dönem VI eğitim programında stajlar mesai saatleri içerisinde (08:00 – 17:00) sürdürülür. Ancak hasta yararı veya yapılan sağlık hizmetinin gerektirdiği hallerde bu süre aşılabilir. İntörn doktorlar ancak sorumlu oldukları hastalara ait ertelenmesi mümkün olmayan görevlerini bitirdikten sonra çalışma yerlerinden ayrılabilirler. Mesai saati bitiminden sonra intörn doktorlar isterlerse gönüllü olarak kliniklerde kalabilirler. Bunun dışında nöbet sistemi içinde çalışan birim ya da bölümlerde çalışma süresi, sabah ve akşam dilimi devir sürelerine göre anabilim dalı tarafından düzenlenir.
h. Nöbetler: Dönem VI eğitim programı içinde nöbetler eğitim sürecinin kaçınılmaz bir parçasıdır. Eğitim amaçlı olan bu nöbetler; 3 günde 1 nöbetten daha fazla ve üst üste günlerde olamaz. Nöbet sıklığını, belirtilen üst sınırı aşmamak kaydı ile o sırada alınan stajın eğitim sorumlusu belirler. İntörn doktorların nöbet sayıları ve süreleri hizmet açığının kapatılması için artırılamaz.
i. Devamsızlık: İntörn doktorlar, geçerli bir gerekçe belirtmeden ve ilgili Anabilim Dalı Başkanından izin almadan staja devamsızlık yapamazlar. Sağlık ya da geçerli bir mazerete bağlı devamsızlık süresi ilgili anabilim\bilim dalında tüm staj süresinin %20’sinden fazla olamaz.
j. Yetersizlik: Devamsızlık sınırını aşan ve/veya staj geçme notu 100 tam puan üzerinden 60 puanın altında kalan intörn doktorlar stajda yetersiz kabul edilip staj tekrarı alırlar. Anabilim dalı “Yetersizlik” kararını gerekçeleri ile Dönem VI Koordinatörlüğünebildirir. Bu gerekçeler; intörn doktor karnesinde önceden belirlenen yeterlilik ölçütleri doğrultusunda olmalı ve belgelenmelidir. Gerekçe bildirilmeden alınan “yetersizlik” kararı kabul edilmez. “Yetersizlik” kararı Dönem VI Koordinatörlüğü tarafından ilgili öğrenciye staj sonunda duyurulur. Tekrar süreci tüm stajların bitmesini izleyen dönemde uygulanır. Bir öğrencinin stajları tekrar etme sayısı Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim - Öğretim Sınav Yönergesinin ilgili maddelerine göre belirlenir.
Dönem VI Koordinatörlüğünün Sorumlulukları
Madde 5- (1) Dönem VI Koordinatörlüğü, İntörn doktorluk döneminin Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitim hedefleri ve müfredatına uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. İntörn doktorlar, anabilim dalları ve Dekanlık arasındaki eşgüdümün sağlanması için, Dönem VI Koordinatörlüğü;
a) İntörnlük dönemi stajı dilimleri ve süreleri hakkında önerilerde bulunur. Bu öneriler, Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Kurulu ile Fakülte Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilip dekanlık tarafından onaylanarak uygulamaya konulur.
b) Her eğitim yılı başında anabilim dallarının amaç ve öğrenim hedefleri doğrultusunda staj karnelerinin güncellenmesini sağlar.
c) Staj döngüsü programlarının oluşturulmasını sağlar.
d) Staj sonunda intörn karnelerinin anabilim dalı tarafından doldurulmasının intörn tarafından sağlanmasını izler ve denetler.
e) Ölçme ve değerlendirme kriterlerinin Madde 4’te belirtilen yönergeye göre hazırlanıp hazırlanmadığını kontrol eder ve gerekli durumlarda Dekanlık ve ilgili birimlere bu konu hakkında bilgi verir.
f) Belirli aralıklarla toplantılar yaparak eğitim programının yürütülmesini izler; bu toplantılara intörn doktorların da katılımını sağlar.
g) Yetersizlik durumlarında stajların uygun görülen sürelerle tekrar edilmesini düzenler ve sağlar.
h) Yurt içindeki farklı eğitim kurumlarında ya da yurt dışında staj yapılması ile ilgili olarak anabilim dalları ve intörn doktorlardan gelen önerileri ve istekleri, Dekanlık ve Fakülte Yönetim Kurulu oluruna sunar ve yürütülmesini izler.
i) Mezuniyet süreci hazırlıklarını izler ve yürütür.
j) Mezuniyet ile ilgili belgelerin tamamlanmasını ve Dekanlığa zamanında iletilmesini sağlar.
k) Yıl sonunda intörnlerden gelen geri bildirim formlarını değerlendirerek bir rapor halinde dekanlığa sunar.
Anabilim Dalı Başkanlarının Sorumlulukları
Madde 6– (1) Anabilim Dalı Başkanlarının sorumlulukları aşağıdaki gibidir:
a) Dönem VI eğitim programında yer alan stajların tüm Anabilim Dalı Başkanları, yeni akademik dönem başlamadan, ilgili anabilim dalının Dönem VI staj programının yürütülmesinden sorumlu öğretim üyesini “Eğitim Sorumlusu” olarak belirleyerek Dönem VI koordinatörlüğüne ve Dekanlığa bildirirler.
b) Anabilim dalları her yıl, yeni akademik dönem başlamadan, Dekanlık tarafından belirlenen tarihlerde staj amaç ve hedeflerini, araç ve yöntemlerini, yeterlilik ve değerlendirme ölçütlerini içeren staj intörn karnelerini sorumlu öğretim üyesi aracılığıyla Dönem VI Koordinatörlüğüne sunarlar. Anabilim dalları stajın hedeflerini belirlerken çekirdek eğitim programı ve Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesinin müfredat içeriğine tabidirler. Staj hedefleri belirlenirken intörn doktorun nöbet ve günlük uygulamalar sırasındaki yükümlülükleri ve sorumlulukları belirtilir. Anabilim Dalı Başkanları bu tanımlamalar dışında kalan ve eğitime katkısı olmayan, hizmet açığını kapatmaya yönelik işlerin intörn doktorlara yaptırılmasını önlemekle yükümlüdürler.
c) Anabilim Dalı Başkanları klinik ve poliklinik uygulamaları sırasında olanaklar el verdiğince, intörn doktorların hasta takibi ile ilgili sürecin sorumluluğunu bir bütünlük içinde yürütmelerini sağlarlar.
d) Her staj için hedefleri kapsayan, yöntemlerin açıkça tanımlandığı staj intörn karneleri kullanılır. Her staj bitiminde, ilgili eğitim sorumlusu ve anabilim dalı başkanı, anabilim dalının belirlediği değerlendirme ölçütleri doğrultusunda intörn doktorların staj karnelerini ve devam durumlarını değerlendirip, yeterlilik konusunda ortak karar oluştururlar. Bu ortak karar doğrultusunda verilen staj notu staj bitimini izleyen beş iş günü içerisinde Dönem VI Koordinatörlüğüne bildirilir.
e) Anabilim Dalı Başkanları, İntörn doktorların, izin ve devamsızlık durumlarını karara bağlarlar.
f) İlgili Anabilim dalı intörn doktorların gündüz mesaisinde ve nöbetlerde kullanabileceği mekanı ve buralardaki fiziki şartların iyileştirmesini sağlar.
Staj Eğitim Sorumlularının Görev ve Sorumlulukları
Madde 7– Staj Eğitim Sorumlularının Görev ve Sorumlulukları aşağıdaki gibidir:
a) Anabilim dalının belirlediği çerçeve doğrultusunda intörn doktorların birimdeki eğitim ve rotasyon programlarını düzenlerler.
b) Uygulamalar sırasında intörn doktorların araştırma görevlileri ya da diğer öğretim elemanları ile uyum içinde çalışmalarını sağlarlar.
c) Çalıştıkları ortamdaki sağlık personelinin (araştırma görevlileri, hemşireler, yardımcı sağlık personeli vb.) intörn doktorları sağlık hizmeti dışında iş yüklerini azaltacak şekilde kullanmalarını engellerler.
d) Nöbet çizelgeleri ilgili birim/bölümdeki sorumlu öğretim üyesi tarafından hazırlanır. Anabilim Dalı Başkanları nöbet çizelgelerinin adil ve bu metine uygun olarak hazırlanmasını kontrol ederler.
e) Staj süresince, eğitimin hedeflerine uygun yürütülmesini sağlamak, izlemek ve değerlendirmekle görevlidirler. Bu amaçla staj karnelerini intörn doktorların çalıştığı birimlerdeki ilgili öğretim elemanlarının bilgisi doğrultusunda değerlendirirler.
f) İntörn doktorlarla staj başında staj bilgilendirme toplantısı, staj ortasında “süreç izlem toplantısı” ve staj sonunda “geri bildirim” toplantısı yaparak anabilim dalının beklentilerini, staj kurallarını ve işleyişini aktarır, intörn doktorların beklentilerini ve geri bildirimlerini alır; bu toplantılarla ilgili anabilim dalı başkanına bilgi verirler.
g) Staj bitiminde Anabilim Dalı Başkanıyla birlikte intörn doktorların devam ve başarı durumlarını ilgili anabilim dalının belirlediği değerlendirme ölçütleri ve staj karneleri doğrultusunda gözden geçirerek yeterlilikle ilgili kararın verilmesine katılır ve bu kararın beş (5) iş günü içerisinde Dönem VI Koordinatörlüğüne iletilmesini sağlarlar.
h) Dönem VI Koordinatörlüğü ve intörn temsilcileriyle, Dönem VI koordinatörlüğünün belirlediği sürelerde yapılan değerlendirme toplantılarına katılırlar.
i) Akademik yılsonunda anabilim dalı başkanıyla birlikte yılsonu değerlendirmesi ve önerileri içeren bir rapor hazırlar ve Dönem VI Koordinatörlüğüne sunarlar.
İntörn Doktorların, Hakları, Yükümlülükleri, Sorumlulukları
Madde 8– (1) İntörn doktorlar dönem VI içindeki eğitim sürecinde mesleki değer ve ilkeler ışığında sağlık sorunlarına çözüm üretebilme becerilerini geliştirmenin yanında seminer programları, makale saatleri, konferanslar ve benzeri  akademik etkinliklere katılarak tıbbi bilgi ve eleştirel düşünme becerilerini de geliştirirler.
Bu amaçla İntörn doktorlar;
a) İlgili öğretim üyesinin/elemanının sorumluluğunda daha önceki eğitim dönemlerinde edindiği bilgiyi kullanır ve becerileri uygularlar.
b) Çalıştıkları klinik birimlerde rutin poliklinik uygulamasına etkin olarak katılırlar. Poliklinikte bulunduklarıdönemde öğretim üyesi ya da araştırma görevlisi denetiminde aktif olarak poliklinik pratiğinde bulunur, hasta-hekim ilişkisini sağlar, fizik muayenesini yapar, hekim denetiminde muayene notu koyabilir, gerekli tetkikleri isteyebilir ve gerekirse kıdemli bir doktora hastayı danışabilirler. Bu uygulamalar tamamen intörn doktorların eğitimi içindir.
c) İntörn doktor doğrudan reçete imzalama yetkisine sahip değildir. Yazdığı reçeteyi sorumlu öğretim üyesi veya kıdemli servis asistanına imzalatmak zorundadır.
d) İntörn doktor doğrudan “order – klinik uygulama emri” verme yetkisine sahip değildir. Verilecek tüm order’lar sorumlu öğretim üyesi veya kıdemli servis asistanı nezaretinde veya onayında olmak zorundadır.
e) Yataklı birimlerde kendi sorumluluğunda, eğitimi için 8-10 hasta ile görevlendirilebilirler. İntörn doktorlar kendisinin sorumluluğunda olan hastaları izler ve sorunları ile yakından ilgilenir. Hasta yakınlarıyla etkin iletişim kurar, nöbet tutar, öğretim elemanı sorumluluğunda tıbbi girişimlerde bulunurlar. Acil gelişen durumlar dışında kendi sorumluluğunda olmayan hastalarla ilgili işlem yapmaya zorlanamazlar.
f) İntörn doktorlar bulundukları kliniğin çalışma düzenine uygun olarak nöbet tutulan birimlerde nöbetlere kalırlar. Nöbet sırasında klinik nöbetçi hekimine karşı doğrudan sorumludurlar.
g) İntörn nöbet çizelgeleri ilgili Anabilim-Bilim Dalı İntörnlük Eğitim Sorumlusu tarafından hazırlanır. İntörnler bu nöbet çizelgelerine uymakla yükümlüdür. Nöbet değişiklikleri ilgili Anabilim-Bilim Dalı Eğitim Sorumlusunun izni ile gerçekleşebilir.
h) İntörn doktor, öğretim üyelerinin gözetimi ve sorumluluğunda olmak üzere; öğretim üyeleri, klinik asistanları, hemşire ve personel ile bir ekip çalışması içinde ve klinik/poliklinik uygulamalarına sadece öğretim üyelerinin direktifleri doğrultusunda katılır.
i) Tıbbi kayıt tutma ve değerlendirme becerisi, elektronik ortamda hasta yönetim programlarını kullanabilme becerisi kazanırlar. Ancak bu işlemler işgücü açığını gidermek amacıyla ve stajın ağırlıklı uygulaması olamaz.
j) Sağlık sisteminin organizasyonunu tanıyıp, yapılanmayı öğrenirler.
k) Sağlık alanında liderlik ve ekip çalışma becerileriyle sağlık çalışanları ve toplumla etkin iletişim kurma becerilerini pekiştirirler.
l) Yaşam boyu öğrenme ve kanıta dayalı tıp ilkelerini kullanma becerisi edinirler.
m) Bireyin yaşadığı ortamdan üçüncü basamak bir sağlık kurumuna kadar her düzeyde sağlığı koruma ve geliştirme becerisi edinirler.
n) Sorumlu öğretim üyesinin veya araştırma görevlisinin isteği ile ve denetimi altında, sorumlu oldukları hastaların laboratuvar isteklerini doldurabilir, hasta dosyasına laboratuvar sonuçlarını girebilir, epikriz taslağı hazırlayabilirler. Yasal belge niteliği taşıyan veri tabanındaki hasta dosyasına veri girişi yapmak, konsültasyon isteği yapmak, epikriz yazarak hasta çıkışı yapmak, hastaya vermek üzere reçete yazmak ve istem girişi yapmak gibi işlem ve süreçleri hekim gözetiminde yaparlar.
o) İntörn doktor her türlü sağlık hizmetleri, poliklinik, ameliyat, laboratuvar çalışması, olgu sunumu, konferans, seminer ve benzeri tüm klinik faaliyetlere katılmak zorundadır.
p) Staj karnelerinde belirtilen girişimleri öğrenir ve bunlarla ilgili becerilerini geliştirirler. İntörn doktorlar staj karnelerinde belirtilen girişimleri öğretim üyesinin sorumluluğunda yapabilirler. Yapılan girişimsel işlemle ilişkili ortaya çıkacak tüm komplikasyon ve sorunlardan girişimi gözeten hekim sorumludur.
q) Bir tedavi kurumunun işleyişi ile ilgili ayrıntıları öğrenmek amacı ile kan örneği alma ve gönderme, glukometri ile kan şekeri ölçümü yapma, EKG çekme, kültür örnekleri alma gibi görevler üstlenebilirler. Ancak intörn doktorlar, bu işlerde hizmet açığını kapatmak üzere ve eğitim amacının dışına çıkacak biçimde görevlendirilemezler. Gönüllü oldukları durumlar haricinde bu işlemleri ancak kendi sorumluluğundaki hastalarda yaparlar. Acil durumlar haricinde hasta taşımaz, hasta bir personel tarafından taşınırken kendi sorumluluğundaki hastalar dahilinde ona eşlik edebilirler. Acil durumlar dışında hiç bir şekilde hastaya ait örnekleri (kan, idrar, gaita vb) taşımakla yükümlü tutulamazlar.
r) Hasta ve yakınlarının haklarını bilmek; bunlara saygılı olmak ve hasta bilgilerinin gizliliği ilkesine uymak zorundadırlar.
s) Hasta ve hasta yakınlarına ancak sorumlu öğretim elemanının onayını alarak açıklama yapabilir, hasta hakkındaki tıbbi bilgileri aktarabilirler.
t) Hasta ve yakınlarına yönelik eğitimi sorumlu hekimin denetiminde yapabilirler.
u) Esas olarak intörnlük dönemindeki eğitim programının amacı hekim adayının bu dönemi başarıyla tamamladığında hekimlik sanatını en iyi biçimde tek başına uygulayabileceği bir düzeye getirmektir. Bu öğrenme sürecini intörn doktorlar öğretim üyelerinin gözetiminde gerçekleştirirler.
v) İntörnler her birimdeki süreleri eksiksiz olarak tamamlamak zorundadır. İntörn doktorlar, geçerli bir gerekçe belirtmeksizin ve sorumlulardan izin almadan staja devamsızlık yapamazlar. Sağlık ya da geçerli bir mazerete bağlı devamsızlık tüm staj süresinin %20’sinden fazla olamaz. Devamsızlığın %20’den fazla olması durumunda, intörn doktor o stajdan başarısız sayılır ve yukarıda sayılan kurallar dahilinde stajını tekrarlar.
İntörn Doktorların Uymaları Gereken Kurallar
Madde 9– (1) İntörn doktorlar Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ya da eğitim amacıyla çalışacakları diğer bağlı sağlık kurumlarında aşağıdaki kurallara uymakla yükümlüdürler:
a) Sağlık kurumunun içerisinde ve çalışma ortamında Kılık ve Kıyafet Yönetmeliğine uygun biçimde giyinmeli ve bakımlarını yapmalıdırlar.
b) Sağlık Kurumu dışında hangi sürede ve gerekçe ile olursa olsun hastane giysileriyle (önlük,
forma) bulunmamalıdırlar.
c) Süleyman Demirel Üniversitesi’ne ait kimlik yaka kartlarını görünür biçimde takmak zorundadırlar.
d) Hastalarına kendilerini “intörn doktor” olarak tanıtmalıdırlar.
e) Hangi gerekçe ile olursa olsun kurum adına, çalıştığı anabilim dalı adına, mensubu olduğu eğitim dönemi adına, öğrenciler adına, hasta adına resmi ya da yarı resmi açıklamada bulunamaz, beyanat veremezler.
f) İntörn doktorlar çalışma mekânlarını uygun kullanmalı, mekân ve malzemelere kasıtlı zarar vermemelidir.
g) Dönem VI koordinatörlüğü tarafından eğitim programının yürütülmesi amacıyla yapılan toplantılara katılırlar.
h) İntörn doktorlar staj eğitim sorumlusu tarafından başka bir talepte bulunulmadıkça mesai saatleri içerinde çalışma yerlerinde bulunur ve bakımıyla sorumlu olduğu hasta veya hastaların günlük işlerini tamamlamadan görev yerlerini terk edemezler.
i) İntörn doktorlar,  dönem sonunda  intörn karnelerini Öğrenci İşleri Birimine teslim ederler.
j) İntörn doktorlar staj sonunda ilgili staj için elektronik ortamda yazılı geri bildirim verirler.
Hüküm Bulunmayan Haller
Madde 10- (1) Bu metinde belirtilmeyen hallerde Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile bunu esas alan Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Uygulama Yönergesi esasları ve Fakülte Kurulu Kararları uygulanır.
Yürürlük
Madde 11- (1) Bu Uygulama Esaslarını 2018-2019 eğitim-öğretim yılından geçerli olmak üzere Süleyman Demirel Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği (04/10/2018 tarih, 496-7/b Sayılı Senato Kararı)  tarihten itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 12- (1) Bu Uygulama Esasları  hükümlerini, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı yürütür.