SDÜ Tıp Fakültesi Olağanüstü Hallerde Derslerin Verilmesi Ve Sınavların Yapılması İle İlgili Usul Ve Esaslar

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ OLAĞANÜSTÜ HALLERDE DERSLERİN VERİLMESİ VE SINAVLARIN YAPILMASI İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- Deprem, salgın hastalık, sel, yangın ve savaş hali gibi olağanüstü durumlarda derslerin yürütülmesi ve sınavların yapılması sürecindeki usul ve esasları belirlemektir.

 

Kapsam                                                

MADDE 2- Bu usul ve esaslar olağanüstü durumlarda uygulanmak üzere; Tıp Fakültesi klinik öncesi Dönem I, II, III ders kurulları, Dönem IV, V klinik eğitimleri ve Dönem VI (Aile Hekimliği) dönemi ile bu dönemlerde verilen seçmeli derslerin yürütülmesini ve sınavların yapılması sürecini kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3- Bu usul ve esaslar;

(1)      Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği,

(2)       Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu ve Süleyman Demirel Üniversitesi Senato kararları,

(3)       Yükseköğretim Kurulu Küresel Salgında Eğitim ve Öğretim Süreçlerine Yönelik Uygulamalar Rehberi,

(4)      Yükseköğretim Kuramlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar

(5)       Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından alman karar ve tavsiyelere dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4- Bu usul ve esaslarda adı geçen;

a)       Anabilim/Bilim Dalı Başkanı: Tıp Fakültesi Anabilim/Bilim Dalı Başkanını,

b)       Dekanlık: Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığını,

c)       Ders kurulu: Dönem I, Dönem II ve Dönem III’te uygulanmakta olan entegre sistem içerisinde yer alan organ ve/veya sistem temelli her bir kuramsal yapıyı,

ç) Ders Kurulu başkanı: İlgili ders kurulunda sınav/sınavların yürütülmesi için görevlendirilen öğretim üyesini,

d)       Ders kurulu sınavı: Ders kurulu sonunda yapılan sınavı, e) Ders Kurulu Yılsonu ve Bütünleme Sınavı: Ders kurullarının bitiminden sonra dönem sonunda yapılan sınavları,

f)      Dönem: Bir eğitim-öğretim yılını,

g)       Dönem koordinatörü: Her bir dönemin mezuniyet öncesi tıp eğitim programının hazırlanmasına katkıda bulunmak ve eğitim-öğretimi program değerlendirme süreci içinde düzenli bir şekilde yürütmek ve koordine etmekle görevli öğretim üyesini,

ğ) Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitim Kurulu (MÖTEK): Fakültenin mezuniyet öncesi tıp eğitimi programı ve sınavlarının hazırlanması, program değerlendirme süreci içinde yürütülmesi ve koordinasyonunu sağlayan kurulunu,

h)       Eğitim Programını Değerlendirme Kurulu (EPDK): Fakültenin mezuniyet öncesi tıp eğitimi programının ve işleyişinin değerlendirilmesi, önerilerde bulunulması ve izlenmesini sağlayan kurulunu,

i)     Fakülte: Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesini,

j)     Fakülte Kurulu: Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurulunu,

k)    Ortak zorunlu dersler: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan ve öğrencinin alıp başarması gereken dersleri,

l)       Ortak zorunlu ders sınavları: Bu dersler için yapılan ara, yılsonu ve bütünleme sınavlarını, 1) Seçmeli dersler: Dönem I, II ve IlI’de verilen yarıyıllık dersleri,

m) Seçmeli ders sınavları: Bu dersler için yapılan sınavları,

m)   Rektörlük: Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünü, o) Senato: Süleyman Demirel Üniversitesi Senatosunu.

ö) Klinik eğitim: Dönem IV ve Dönem V anabilim dallarında pratik ve/veya teorik olarak yapılan eğitim-öğretimi,

p) SDU UZEM: Süleyman Demirel Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Dersler ile İlgili Esaslar

 

Ders Kurulları ve Seçmeli Dersler

MADDE 5- Olağanüstü durumlarda; Yükseköğretim Kurulu, Senato, Fakülte Kurulu ve MÖTEK kararları doğrultusunda Dönem I, II ve III ders kurullarının teorik kısımları ile seçmeli dersler yüz yüze veya uzaktan öğretimle, ders kurullarının uygulama kısımları ise mümkün olduğunca yüz yüze eğitim yolu ile verilir. Olağanüstü dönemin özelliğine göre EPDK ve MÖTEK tarafından düzenlenen ders programı ve sınav takvimi önce Fakülte Kurulu, daha sonra Senato tarafından onaylandıktan sonra uygulamaya başlanır. Bu bağlamda olağanüstü dönemin özelliğine göre yüz yüze eğitim protokol yapılmış olan fakültelerde, uzaktan eğitim ise SDU UZEM ile gerçekleştirilir.

 

Ortak Zorunlu Dersler

MADDE 6- Ortak zorunlu dersler, Yükseköğretim Kurulu ve Senato kararları doğrultusunda yüz yüze veya uzaktan öğretimle verilir.

 

Klinik Tıp Bilimleri ve Aile Hekimliği Dönemi

MADDE 7- (1) Olağanüstü durumlarda; Yükseköğretim Kurulu, Senato, Fakülte Kurulu ve MÖTEK kararları doğrultusunda Dönem IV ve V klinik eğitimlerin teorik kısımları yüz yüze veya uzaktan öğretimle, klinik eğitimlerin uygulama kısımları ise mümkün olduğunca yüz yüze yapılır. Olağanüstü dönemin özelliğine göre EPDK ve MÖTEK tarafından düzenlenen ders programı ve sınav takvimi önce Fakülte Kurulu, daha sonra Senato tarafından onaylandıktan sonra uygulamaya başlanır.

(2)      Dönem VI stajları, Yükseköğretim Kurulu, Senato, Fakülte Kurulu ve MÖTEK kararları doğrultusunda mümkün olduğunca hasta başında ve yüz yüze yapılmaya çalışılır. Olağanüstü dönemin özelliğine göre MÖTEK tarafından düzenlenen ders programı ve staj değerlendirme takvimi önce Fakülte Kurulu, daha sonra Senato tarafından onaylandıktan sonra uygulamaya başlanır.

Devam Zorunluluğu, Mazeretler ve İzinli Ayrılma ile İlgili Hükümler

MADDE 8- (1) Devam zorunluluğu, mazeretler ve izinli ayrılma ile ilgili hükümler için Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin ilgili bölümlerinde belirtilen maddeler uygulanır. Bununla birlikte, olağanüstü dönemin özelliğine göre Yükseköğretim Kurulu, Senato ve Fakülte Kurulu tarafından alınan kararlar da dikkate alınır.

(2) Dijital ortamda derse katılan öğrencilerin yoklamalarında; çevrimiçi dersler için SDU UZEM sisteminde çevrimiçi yoklama veya kaydedilen çevrimiçi dersin belirlenen tarihe kadar izlenmiş olması, çevrim dışı dersler için ise belirlenen tarihe kadar dersin izlenmiş olması şartları aranır.

Ders Kurulları, Seçmeli Dersler ve Klinik Eğitimlerin Uzaktan Eğitim Yolu ile Verilmesi MADDE 9- (1) Olağanüstü durumun sebebine bağlı olarak alınan kararlar doğrultusunda uzaktan öğretim yolu ile ayrıca fakültemizin dijital arşivlerinden de faydalanılarak, verilecek ders kurulunun/klinik eğitimin teorik kısmı ile seçmeli dersler, SDU UZEM tarafından (https://uzem.sdu.edu.tr/) verilir.

(2)Uzaktan öğretimde verilecek dersler için belirli standartların oluşturulmasına ve öğretim elemanlarının yeterliklerinin arttırılmasına yönelik tedbirlerin alınması için öğretim elemanları için birim destek koordinatörleri tarafından yapılan bilgilendirme eğitimlerine katılmaları gerekmektedir.

(3)     Olağanüstü olayın özelliğine göre; Yükseköğretim Kurulu, Senato, Fakülte Kurulu ve MÖTEK kararları doğrultusunda uzaktan öğretim yoluyla verilmesi uygun görülen dersler, çevrim içi ve/veya çevrim dışı olarak verilir.

(4)     Öğretim üyeleri ve öğrenciler, SDU UZEM’e giriş yapmak için kendilerine tahsis edilen “sdu.edu.tr” uzantılı e-mail adreslerini ve şifreleri kullanırlar.

(5)     Öğretim üyeleri, ders programında belirlenen gün ve saatte işleyecekleri ders konularım ders yönetim sistemine tanımlar ve öğrencilerle paylaşır.

(6)     Öğretim üyeleri dersi zamanında işler ve öğrencilerin dersle ilgili sorularını cevaplandırır.

(7)     Dijital ortamda derse katılan öğrencilerin yoklamaları, Senato ve Fakülte Kurulu tarafından alınan kararlar doğrultusunda SDU UZEM sisteminde çevrimiçi olarak alınabilir.

(8)     Öğretim üyeleri tarafından işlenen derslerin video kayıtları ve ders notları SDU UZEM'e kaydedilir ve öğrencilerin derse tekrar erişimi sağlanır.

(9)     Uzaktan öğretim yoluyla yürütülecek dersler için kullanılan her türlü yazılı ve görsel eğitim- öğretim materyallerinde oluşabilecek telif hakkı ile hukuki ve etik durumlardan dersi yürüten öğretim elemanı sorumludur.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ders Kurulları, Seçmeli Dersler ve Klinik Eğitim Sınavları

 

Uzaktan Öğretim Yolu ile Verilen Derslerin Sınavlarının Yapılması

MADDE 10- (1) Olağanüstü dönemin özelliğine göre; Dönem I, II ve III’ te uzaktan öğretim yolu ile verilen ders kurulları, yılsonu ve bütünleme sınavları belirlenen tarih ve saatlerde yüz yüze veya uzaktan erişimle yapılabilir.

(2)     Uzaktan öğretim yolu ile verilen ortak zorunlu derslerin sınavı ile yılsonu ve bütünleme sınavları Fakülte Kurulu, Yükseköğretim Kurulu ve Senato kararları doğrultusunda belirlenen tarih ve saatlerde yüz yüze veya uzaktan erişimle yapılabilir.

(3)     Olağanüstü dönemin özelliğine göre; Dönem IV ve V’ te uzaktan öğretim yolu ile verilen klinik eğitimlerin sınavı ve bütünleme sınavı belirlenen tarih ve saatlerde yüz yüze veya uzaktan erişimle yapılabilir.

(4)     Olağanüstü dönemin özelliğine göre; sınav salonlarında seyrek oturma düzeni sağlamak amacıyla ders kurulu, yılsonu ve bütünleme sınavları, her dönem için farklı günlerde yapılabilir.

(5)      Olağanüstü dönemin özelliğine göre; dönem koordinatörü ve ders kurulu başkanı/klinik eğitim sorumlusu/staj sorumlusu tarafından önerilen ve MÖTEK tarafından onaylanan sınav soru sayıları fakülte web sitesinde duyurulur.

(6)      Olağanüstü şartların seyrine göre eğitim binasında ve sınav salonlarında gerekli tedbirler alınır.

(7)      Sınav salonu ve sınav görevli sayıları olağanüstü şartlara ve fiziki mekânın kapasitesine göre belirlenir. Bu bağlamda protokol yapılmış olan fakültelerde olağanüstü dönemin özelliğine göre sınav yapılandırması yapılır.

(8)      MÖTEK tarafından düzenlenen sınav takvimi önce Fakülte Kurulu, daha sonra Senato tarafından onaylandıktan sonra uygulamaya başlanır.

(9)      Sınavlar, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne göre hazırlanır, değerlendirilir ve sonuçlar SDUNet OBS üzerinden açıklanır.

(10)       Sınav güvenliğinin sağlanması için dekanlık uygun gördüğü tüm tedbirleri alır.

 

Sınavların Uzaktan Erişimle Yapılması

MADDE 11- (1) Sınavların yüz yüze yapılamadığı olağanüstü durumlarda; Yükseköğretim Kurulu, Senato, Fakülte Kurulu ve MÖTEK kararları doğrultusunda uzaktan erişimle sınav yapılabilir.

(2)       Uzaktan erişimle sınav yapılmak zorunda kalman durumlarda; ders kurulu/klinik eğitim geçme notları için MÖTEK tarafından alınan kararlar önce Fakülte Kurulu, daha sonra Senato tarafından onaylandıktan sonra uygulamaya başlanır.

(3)      Sınav için Ders Yönetim Sisteminde sınav adı, içeriği ve saati tanımlandıktan sonra, sorular ders kurulu başkanı veya klinik eğitim sorumlusu tarafından sisteme yüklenir.

(4)      Öğrenciler, kendilerine tahsis edilen “sdu.edu.tr” uzantılı e-mail adreslerini ve şifreleri kullanarak SDU UZEM’ e giriş yaparlar ve sınava katılırlar.

(5)       Yükseköğretim Kurulu, Senato, Fakülte Kurulu ve MÖTEK kararları doğrultusunda, ders kurulu başkanı veya klinik eğitim sorumlusu tarafından sınav güvenliği için gerekli tedbirler alınır. Bu tedbirler, hem fakülte web sayfa'sı “Duyurular” kısmından hem de ders kurulu başkanı veya klinik eğitim sorumlusu tarafından SDÜ UZEM’ de açılan sınavın içerik kısmından öğrencilere duyurulur.

(6)      Sınavı kurallarına göre tamamlayan öğrencilerin sınavları, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne göre değerlendirilir ve sonuçlar SDUNet OBS üzerinden ilan edilir.

 

Yüz Yüze veya Uzaktan Erişim ile Yapılan Sınav Sonuçlarına İtiraz

MADDE 12- (1) Sınav soru ve sonucuna itirazlar Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine göre yapılır.

Disiplin İşleri

MADDE 13- (1) Sınav güvenliğini ihlal edecek davranışlarda bulunan öğrenciler hakkında “Yükseköğretim Kurumlan Öğrenci Disiplin Yönetmeliği” kapsamında gerekli işlemler yapılır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görev ve Sorumluluklar

 

Koordinatörler ve Yardımcılarının Görev ve Sorumlulukları

MADDE 14- (1) Olağanüstü durumlarda sorumlu olduğu dönemin ders programının bütünlüğünü, derslerin birbiri ile entegrasyonun yürütülmesini sağlamak,

(2)      Sorumlu olduğu eğitim-öğretim döneminin etkinliğini artırmak için yapılabilecek olan ders programı değişiklikleri ve ders ile ilgili alt yapı ihtiyaçları önerilerini MÖTEK’e sunmak,

(3)       Tıp eğitiminde teorik derslerin yanı sıra pratik uygulamalı dersler için de programları planlayarak MÖTEK’e sunmak,

(4)       Kronik hastalığı olan öğrencileri belirlemek ve olağanüstü dönemin özelliğine göre eğitim- öğretime devam etmesi için gerekli tedbirleri almak,

(5)       Ders Kurulu/klinik eğitim sınavlarının içeriği ve hesaplanması konusunda gerekli planlamaları yaparak MÖTEK’e sunmak,,

MÖTEK Görev ve Sorumlulukları

MADDE 15- (1) Olağanüstü durumlarda koordinatörler ve yardımcılarının eğitim-öğretim, sınavlar ve telafi programları konularındaki önerilerini değerlendirmek,

(2)       Sınav güvenlik tedbirlerini belirlemek ve uygulanmasını sağlamak,

(3)       Hastane ortamında uygulamalı eğitim almak istemeyen öğrencilere kayıt dondurma seçeneği sunmak,

(4)       Uzaktan Eğitimin gerekli olduğu olağanüstü durumlarda SDU UZEM ile koordine olarak çalışmak,

(5)       Uzaktan Eğitimin gerekli olduğu olağanüstü durumlarda internet erişimi olmayan veya internetle ilgili problemi olan öğrencileri belirlemek ve çözüm üretmek,

(6)       Eğitim-öğretim, sınavlar ve telafi programları konularında alman kararların öğrencilere duyurulmasını sağlamak,

(7)       Öğrencilerin olağanüstü durum ve korunma yolları hakkında bilgilendirilmesini sağlamak,

Öğrencilerin yükümlülükleri

MADDE 16 - (1) Öğrenciler; öğretim, ders ve sınav programları, başarı durumu çizelgeleri ve diğer hususlar hakkında Üniversite ve Fakülte tarafından yapılan duyuruları takip etmekle yükümlüdürler.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitlice Son Hükümler

 

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17- (1) Bu usul ve esaslarda hüküm bulunmayan hallerde; Yükseköğretim Mevzuat Hükümleri, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Üniversite Senatosu ve Fakülte Kurulu tarafından alınan kararlar uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18- (1) Bu usul ve esaslar, Syleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19- (1) Bu usul ve esasların hükümlerini Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı yürütür.