SDÜ TFD Dönem 4 ve Dönem 5 Uygulama Esasları

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ

DÖNEM 4 ve DÖNEM 5 UYGULAMA ESEASLARI

 

 

1. Eğitimleri süresince, Fakülte içinde ve dışında, Tıp Mesleki Ahlak ilkelerine, tüm öğretim elemanlarına ve  meslektaşlarına karşı olan davranışlarında Tıbbi Deontoloji ilke ve kurallarına göre davranılmalıdır.

2. Klinik içerisinde ve eğitimleri sırasında temiz ve bakımlı olmalı, beyaz hekim önlüğü veya fakülte idaresinin belirlediği sağlık çalışanına özgü giysiler giymelidir.

3. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalite Politikası çerçevesinde eğitim-öğretim ile ilgili, poliklinik ve klinik uygulamalarında belirlenen görev tanımları ve sorumluluklarına uyulmalıdır.

4. Öğrenci, hasta ve hasta yakınlarına saygılı davranır ve hasta bilgileri gizliliği ilkesine, hasta hakları yönetmeliğine uygun davranmakla yükümlüdürler.

5. Anabilim Dalı tarafından hazırlanan staj eğitim program doğrultusunda, birimlerde eğitim amacıyla kendilerine verilen hastalara uygulama öncesinde kendilerini tanıtıp, yapacakları işlemle ilgili bilgi verdikten ve hastanın onayını aldıktan sonra öykülerini alır, fizik muayenesini yapar, ön tanılarını belirler, vakanın yorumunu/ayırıcı tanısını yapar ve öğretim elemanına sunarlar.

6. Tüm eğitim-öğretim çalışmalarını ilgili öğretim elemanı denetiminde gerçekleştirir ve ona karşı sorumludurlar.

7. Anabilim dalının hazırladığı staj ders programı doğrultusunda servis çalışma saatlerinde vizitlere katılır, poliklinik, servis ile diğer tanı ve tedavi ünitelerinde yapılan her türlü tıbbi girişimleri izler, öğretim elemanının ve hastanın izni alınarak, öğretim elemanının gözetimi altında yapmaları gereken girişimleri yaparlar.

8. Stajyer öğrencilerin bütün çalışmaları, sadece eğitim amacına yönelik olup hiçbir şekilde hastaların tanı/tedavi, takip, tıbbi bakım ve uygulamalara, kayıtlara yönelik tek başına karar alamaz. Ancak öğrenme amacıyla öğretim elemanının gözetiminde uygulama yapabilir.

9. Eğitim ve uygulama çalışmaları sırasında hastalarla ilgili elde ettikleri bilgi, belge ve örnekleri hiçbir şekilde hasta yakınları dahil başkalarıyla paylaşamaz, başka amaçlarla kullanamaz ve bu bilgi ve belgeleri biriktiremez.

10. Eğitim çalışmaları sırasında hastalarla ilgili tanı ve tedavide değişiklik gerektirecek ciddi bilgi, gözlem ve bulgu sahibi olduğunda, bunu hemen ilgili öğretim elemanlarına bildirir.

11. Staj yaptıkları anabilim dalının uygun gördüğü bir program dahilinde, teorik ve pratik derslere, vaka sunumu, literatür, seminer sunumları, konferans, geri bildirim toplantısı. vb bilimsel etkinliklere katılmak ve gereğinde fiilen yapmakla yükümlüdürler.

12. Dönem Koordinatörünün ders alma ve çıkarma gibi eğitim ve öğretim, danışmanlık hizmetlerinin yürütülmesinde, yapacağı geri bildirim ve bilgilendirme toplantılarına katılmakla yükümlüdür.