Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi

T.C.
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ
 
I. BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE ÖĞRETİM DÜZEYİ
 Amaç
Madde 1- (1)Bu eğitim-öğretim ve sınav yönergesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitim-öğretimi ile ilgili ölçme değerlendirme süreç ve işlemlerini, öğretim düzeyini, kayıt-kabul şartlarını ve öğrenciler ile ilgili diğer hususları düzenlemektedir.                                     
 
Kapsam
Madde 2- (1)Bu yönerge, 29 Ağustos 2004 ve 25568 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan “Süleyman Demirel Üniversitesi Ön lisans ve LisansEğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümlerine uygun olarak Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesinde uygulanan eğitim-öğretim ile ilgili ölçme-değerlendirme süreç ve işlemlerine ilişkin esasları kapsar.(04.10.2018 tarihli ve 496/7-a sayılı Senato Kararı ile değişik.)
 
Dayanak
Madde 3- (1) Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Süleyman Demirel Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. (04.10.2018 tarihli ve 496/7-a sayılı Senato Kararı ile değişik.)
 
Tanımlar
Madde 4- (1)
a)       Rektör: Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörünü,
b)      Dekan:Tıp Fakültesi Dekanını
c)       Fakülte: Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesini
d)      Fakülte Yönetim Kurulu: Tıp Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulunu
e)       Fakülte Kurulu: Tıp Fakültesi Fakülte Kurulunu
f)       Senato: Süleyman Demirel Üniversitesi Senatosunu
g)      Koordinatörler Kurulu: Dekanın atadığı baş koordinatör başkanlığında, iki baş koordinatör yardımcısı, her dönemin koordinatör ve koordinatör yardımcıları, her dönemin öğrenci temsilcisi ve bir sekreterden oluşan kurulu
h)      Dönem: En az otuz iki haftalık zaman dilimini kapsayan bir ders yılını,
i)        Ders yılı: Dönem olarak da adlandırılan bir eğitim-öğretim yılını
j)        AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini tanımlar.
k)      Ders kurulu sınavı: Ders kurulu sonunda yapılan sınavı,
l)        İntörnlük: VI. (altıncı) dönemdeki, klinik, poliklinik, gerekli laboratuvar uygulamalarını ve alan çalışmalarını içeren stajlardan oluşan on iki aylık eğitim-öğretim sürecini,
m)    Kredi:  Türkiye  Yükseköğretim  Yeterlilikler  Çerçevesinde  belirlenen ve  program  bazında öngörülen bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılmasına dayalı, ders saatlerinin yanı sıra laboratuvar, atölye, klinik çalışması, ödev, uygulama, proje, sunum, sınava hazırlık, sınav, staj, iş yeri eğitimi gibi eğitim -öğretim etkinliklerinde harcanan bütün zamanı belirten öğrenci iş yükünü; bir kredinin (AKTS) 30 saat öğrenci iş yüküne karşılık geldiğini,
n)      Özel çalışma modülleri: Öğrencinin kayıtlı olduğu öğretim programında yer alan, mezun olabilmek için önerilen belirli dersler veya ders grupları arasından seçilerek alınması ve başarılı olunması gereken dersleri,
o)      Ortak zorunlu dersler: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil dersleri ile Temel Bilgi Teknolojileri dersini
p)      Seçmeli  staj:  Eğitim-Öğretim  yılının  başlangıcında  ilan  edilen  seçmeli  stajlar  arasından öğrencinin kendi isteği doğrultusunda seçtiği stajı,
r)       Staj: IV., V. ve VI. dönemlerde klinik bilimlere bağlı anabilim dallarında pratik ve teorik olarak yürütülen eğitim öğretimi,
s)       Staj sınavı: Staj sonunda yapılan sınavı tanımlar
Öğretim Düzeyi
Madde 5- (1) Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 6 yıllık bir eğitim-öğretim programı uygulanır ve mezunlarına “Tıp Doktoru” unvan ve yetkisi verilir.
II. BÖLÜM
Kayıt-Kabul Şartları, Yeterlik Sınavı, Kayıt  Yenileme ve Mazeret Beyanı, İzinli Sayılma, Kayıt Alma Ve Kayıt Silme, Yatay Ve Dikey Geçiş Yoluyla Kabul Ve İntibaklar
Kayıt-Kabul Şartları
Madde 6- (1)Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesine öğrenci kayıt-kabul işlemleri Yükseköğretim Kurulu tarafından konulan ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinin belirlediği esaslar dâhilinde yapılır. Aday öğrencinin kayıt-kabul işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından duyurulur. Zamanında başvurmayan ve gerekli belgeleri sağlayamayan adaylar kayıt haklarını kaybeder.(04.10.2018 tarihli ve 496/7-a sayılı Senato Kararı ile değişik.)
 
Yeterlik Sınavı
Madde 7-(1)Her eğitim-öğretim yılı başında yeni kayıt olan öğrenciler için yabancı dil dersi yeterlik sınavı yapılır. Bu sınav Süleyman Demirel Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim–Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil ve Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından belirlenen bir tarihte yapılır.
(2) Her eğitim-öğretim yılı başında yeni kaydolan öğrenciler için Temel Bilgi Teknolojileri Dersi yeterlik sınavı yapılır. Bu sınav Süleyman Demirel Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim–Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca Enformatik Bölüm Başkanlığı tarafından belirlenen bir tarihte yapılır.
 
Kayıt Yenileme ve Mazeret Beyanı
Madde 8 - (1) Öğrencilerin haklarından yararlanabilmesi ve sınavlara girebilmesi için her dönem akademik takvimde belirtilen süre içerisinde kayıtlarını yenilemeleri gerekir. Öğrencinin kayıt yenileyebilmesi için, öğrenim katkı payını ya da öğrenim ücretini ödemiş olması gerekir. Öğrenciler kayıt yenileme işlemlerinin tümünden sorumlu olup kayıtlarını kendileri yaptırmakla yükümlüdürler. Öğrencinin kayıt yenilemesi, devam durumları ve akademik başarıları ile ilgili işlemler Tıp Fakültesi Öğrenci İşleri Birimi tarafından yürütülür. Kimlik, öğrencilik süresince geçerli olacaktır.
Mazeret beyanı, eğitim-öğretim yılının ilk haftası içinde yapılır. Mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri, öğrenci işleri birimi tarafından ekle-sil haftasında yapılır. Süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyenler ve mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.Bu şekilde kaybedilen süre öğrenim süresinden sayılır. (04.10.2018 tarihli ve 496/7-a sayılı Senato Kararı ile değişik.)
 
İzinli Sayılma
Madde 9- (1) Öğrencilere,  kanıtlayacakları haklı  ve  geçerli  nedenlerin  veya  eğitim-öğretimlerine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj, araştırma ve benzeri imkanların ortaya çıkması halinde Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile bir döneme kadar izin verilebilir. Öğrenciye verilen öğrenime ara verme izinlerinin toplamı, normal öğrenim süresinin yarısını aşamaz.Öğrencinin izinden yararlanabilmesi için Ağır hastalık, kaza, doğal afetler gibi belgelendirilebilen olağanüstü durumlar dışında izin başvurusu dönem başlangıcından itibaren en az 10 (on) iş günü önce Dekanlığa başvurması gerekir. Öğrenci değişim programları eğitim-öğretimin bir parçası olup izinden sayılmaz.
 (2) İzinli sayılan öğrencilerin, izinli sayılan süreleri eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.
 
Kayıt Alma ve Kayıt silme
Madde 10–(1) Aşağıdaki durumlarda ilgili Fakülte Yönetim Kurulu kararıile öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir:
(2) Öğrencinin yazılı başvurusu ve kendi isteği ile Üniversiteden ayrılmak istemesi,
(3)Yürürlükte olan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde
yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alması.
(4) Azami süreler içinde kalmak kaydıyla 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi gereği dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.
(5) 2547 Sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen azami süreler sonunda  kayıtlı olduğu programdan hiç almadığı/alamadığı ya da alıp da devam şartını sağlayamadığı ders sayısı altı ve daha fazla olan öğrenci ile devam şartını sağladığı halde ek sınav hakkını kullanarak ya da kullanmadan başarısız ders sayısını en az beşe  düşüremeyen öğrencinin Tıp Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Kararınca Üniversite ile ilişiği kesilir. (04.10.2018 tarihli ve 496/7-a sayılı Senato Kararı ile eklendi.)
 
Yatay Geçiş Yoluyla Kabul ve İntibaklar
Madde 11- (1) Diğer yükseköğretim kurumlarından Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesine yatay geçiş yapmak isteyenlerin “Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Yatay geçiş başvuruları Fakülte Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Yatay geçiş yapan öğrencilerin öğrenim sürelerinin tespitinde, öğrencinin geldiği kurumda geçirmiş olduğu süreler de hesaba katılır. Toplam süre kanunla belirtilen azami süreyi geçemez.
Daha önce başka bir yükseköğretim kurumunun öğrencisi iken Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınavlara girerek Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesinin I. sınıfına kesin kaydını yaptıran öğrencilerin, daha önce izlemiş ve başarmış oldukları öğrenim programlarının uygunluğu ve eşdeğerliği Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edildiği takdirde ve öğrenimine başlayacakları eğitim-öğretim yılının ilk 10 (on) iş günü içerisinde başvurmaları halinde, intibakları yapılarak daha üst sınıflara geçişleri yapılabilir.(04.10.2018 tarihli ve 496/7-a sayılı Senato Kararı ile değişik.)
 
III. BÖLÜM
Öğretime Başlama, Öğretim Şekli ve Öğretim Süresi
Madde 12- (1)Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğretime bir önceki yılsonunda Fakülte Kurulunca kabul edilen ve Üniversite Senatosunca onaylanan tarihte başlanır. Akademik takvim öğretim yılı başında öğrencilere duyurulur. Aile Hekimliği (intörnlük) kademesi hariç diğer sınıflarda öğretim yılı ortasında ara tatil verilir.(04.10.2018 tarihli ve 496/7-a sayılı Senato Kararı ile değişik.)
 
Öğretim Şekli
Madde 13- (1)Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesinde entegre sistemle eğitim verilir. Dönem I, II ve III’te sınıf geçme esası uygulanır. Dönem IV ve Dönem V’de ise klinik staj eğitimi yapılır. Her klinik staj bir ders niteliğinde olup ders geçme esasları uygulanır, staj süreleri yıllık programlarla birlikte Fakülte Kurulunca belirlenir.
Yurt içi/dışı değişim programlarıile başka bir yükseköğretim kurumuna giden Dönem II, III, IV, V ve VI öğrencileri eşdeğer öğretim uygulamayan yerlere gidecek olurlarsa dönüşlerinde öncelikle eksik olan stajlarını ve derslerini tamamlarlar. Aldıkları bir üst sınıfa ait ders varsa, o derslerden muaf tutulurlar. Stajların ve derslerin tümünü başarıyla tamamlayan öğrenci Aile Hekimliği kademesine başlar. Aile Hekimliği programı belirli bir disiplin dahilinde eksiksiz olarak tamamlanır.(04.10.2018 tarihli ve 496/7-a sayılı Senato Kararı ile değişik.)
 
Öğretim Süresi ve Ders Yılı
Madde 14- (1) Öğrencininkayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın azami dokuz yıl içinde başarı ile tamamlayarak mezun olamayanlardan başarısız ders sayısını 2547 Sayılı Kanun’un 44’üncü maddesinde belirtilen sayıya düşürenler aynı Kanunun 46’ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesinde ders yılı Aile Hekimliği dönemi hariç en az 140 iş günü olacak şekilde hesaplanır. Aile Hekimliği dönemi ise kesintisiz olarak bir yıl sürer. (04.10.2018 tarihli ve 496/7-a sayılı Senato Kararı ile değişik.)
 
IV. BÖLÜM
Devam Durumu ve Mazeretler
Devam durumu
Madde 15- (1) Teorik ve uygulamalı dersler ile stajlara devam zorunludur.
(2) Dönem I, II ve III’te yer alan her ders kurulunun sınavına girebilmek için o ders kurulunda yer alan teorik derslerin en az %70’ine, uygulamalı her bir  dersin en az % 80’ine katılmak zorunludur. Devam sınırlarını aşan öğrenci, NA notu alır, o ders kurulunun sınavına giremez. Bir eğitim yılında tüm ders kurullarında toplam devamsızlığın teorik derslerin %30’unu, uygulamalı derslerin % 20’sini geçmesi
durumunda ise yılsonu ve bütünleme sınavına giremez. (04.10.2018 tarihli ve 496/7-a sayılı Senato Kararı ile değişik.)
(3) Dönem IV ve V’de her staj için o stajda yer alan teorik derslerin en az %70’ine, uygulamalı derslerin en az % 80’ine, Dönem VI’da ise her bir staj süresinin en az %80’ine katılmak zorunludur.  Devamsızlığı bu sınırları aşan öğrenci NA notu alır, staj sınavına ve staj bütünleme sınavına giremez ve stajı tekrarlar. (04.10.2018 tarihli ve 496/7-a sayılı Senato Kararı ile değişik.)
 
Mazeretler
Madde 16-(1) Mazereti nedeniyle ara sınavlara ve kurul sınavlarına katılamayan öğrencilerden ilgili  sınav dönemi  içerisinde ilgili dersin sınav tarihinden sonraki  ilk 3 (üç) iş günü içerisinde SDÜ Tıp Fakültesi Dekanlığına mazeretini belgelendirerek başvuranlara, Fakülte Yönetim Kurulunca mazeretlerinin kabul edilmesi halinde mazeret sınavı hakkı tanınır.
Birinci derecedeki akrabaların hastalıkları, kazalar, doğal afetler, tutuklanma, yargılanma ailevi ve ekonomik nedenlerin mazeret sayılabilmesi için resmi belgelere dayandırılması gerekir.
Disiplin suçu nedeniyle verilen uzaklaştırma cezaları mazeret sayılmaz.
Mazeret sınavı, çoktan seçmeli yazılı sınav, yazılı sınav, pratik uygulama sınavı, yapılandırılmış sözlü sınav, işbaşında değerlendirme ve/veya e-sınav uygulamalarını içerebilir. Mazeret sınavında her bir dersin minimum 3 (üç) adet sorusu veya puanı olur. Mazeret Sınavında iptal edilen soru sınavdan çıkarılır, değerlendirme kalan sorular üzerinden yapılır. (04.10.2018 tarihli ve 496/7-a sayılı Senato Kararı ile değişik.)
 
V. BÖLÜM
Puan, dönem notu ve başarı durumu
Madde 17-(1) Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesinde sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde I. II. ve III. Sınıflarda bağıl not değerlendirme sistemi uygulanırken Diğer dönemlerde mutlak değerlendirme sistemi uygulanır. Bağıl değerlendirmeye esas olacak ham not limitleri aşağıdaki şekildedir:
-Bağıl Değerlendirme Katma Limiti (BDKL) < 20
-Ham Başarı Notu Alt Limiti (HBAL) < 40
-Yarıyıl/Yıl Sonu ve Bütünleme Sınav Sonucu Limiti (YSSL) < 45
Ara sınav notu, Dönem I, II ve III’te kurul sınavları ortalamasıdır.
Tıp Fakültesinde uygulanan Notlar ve Katsayıları aşağıda açıklanmıştır.
Tablo I. Harf notu, katsayı ve 100 puan üzerinden değer aralığı
(04.10.2018 tarihli ve 496/7-a sayılı Senato Kararı ile değişik.)
Başarı Notu
Katsayı
Not Aralığı
AA
4.00
88-100
BA
3.50
81-87
BB
3.00
74-80
CB
2.50
67-73
CC
2.00
60-66
DC
1.50
53-59
DD
1.00
46-52
FD
0.50
39-45
FF
0.00
0-38
 
 
 
 
 
(2) Geçer Notlar AA, BA, BB, CB, CC notlarıdır. Bu notlardan birini almış olan bir öğrenci o dersi başarmış sayılır.
G: GEÇER (Kredisiz dersleri başarı ile tamamlayan öğrencilere verilir.)
(3) Geçmez notlar: DC ve DD (ortak zorunlu dersler hariç), K, FD ve FF notları geçmez notlardır.
K: Geçmez (Kredisiz derslerde ve staj çalışmalarında başarısız olan öğrencilere verilir)
(4) Koşullu geçer notlar; ortak zorunlu dersler için kullanılmakta olup, DC ve DD notlarıdır. Bu notlardan birini almış olan bir öğrenci genel not ortalamasının en az 2.00 olması halinde o dersi başarmış sayılır.
(5) (NA) notu, derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere verilir. (NA) notu, not ortalaması hesabında (FF) notu gibi işlem görür.
(6) Sınıfın bir dersteki ham başarı notu ortalamasının 60 ve üzerinde olması halinde bağıl değerlendirmeye katılmaya hak kazanan öğrenci sayısına bakılmaksızın, öğrencinin o dersteki harf notu ham başarı notuna göre  Tablo I’ deki değerler göz önüne alınarak belirlenir. (04.10.2018 tarihli ve 496/7-a sayılı Senato Kararı ile değişik.)
 
VI. BÖLÜM
Dönem I, Dönem II Ve Dönem III İle İlgili Hükümler
Ortak zorunlu dersler
Madde 18- (1)Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Yabancı Dil ve Türk Dili dersleri yıllık dersler olarak, Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı dersi ise bir yarıyıl okutulur. Süleyman Demirel Üniversitesi Ortak Zorunlu Dersler Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesine tabidir.
(2) Ortak zorunlu derslerden başarısız olan öğrenciler Aile Hekimliği Kademesine başlayamazlar. (04.10.2018 tarihli ve 496/7-a sayılı Senato Kararı ile eklendi.)
 
Ders kurulu sınavı
Madde 19- (1)Her ders kurulunun sonunda o ders kurulunu kapsayan “ Ders Kurulu Sınavı” yapılır.
 
Her dönemin ders kurulu sayısı, ders kurullarının hangi derslerden oluşacağı, kurul içindeki derslerin teorik ve pratik ders saati süreleri ve ders kurulu sınav tarihleri Dekanlıkça öğretim yılının başlangıcında belirlenir ve ilan edilir.
Ders kurulu sınavları çoktan seçmeli yazılı sınav, pratik uygulama sınavı, yapılandırılmış sözlü sınav, işbaşında değerlendirme ve/veya e-sınav uygulamalarını içerebilir. Pratik Sınavların uygulama şekli ilgili Anabilim Dalı tarafından belirlenir. Kurul sonu sınavı soru dağılımı kurulda dersi olan her anabilim dalının ders saatleri ve ders kapsamları (öğrenme hedefleri) dikkate alınarak hazırlanır. Her kurul sınavında her bir dersin minimum 3 (üç) adet sorusu veya puanı olur. (04.10.2018 tarihli ve 496/7-a sayılı Senato Kararı ile değişik.)
 
Yılsonu Sınavı                
Madde 20-(1) Her dönemin sonunda son ders kurulu sınavının bitiminden en erken 10 (on)  iş günü sonra bütün ders kurullarını kapsayan “Yılsonu Sınavı” yapılır. Bu sınav çoktan seçmeli yazılı sınav ve/veya pratik uygulama sınavı şeklinde olabilir. Yılsonu Sınavı soru dağılımı o yıl dersi olan tüm anabilim dallarının ders saatleri ve ders kapsamları (öğrenme hedefleri) dikkate alınarak hazırlanır. (04.10.2018 tarihli ve 496/7-a sayılı Senato Kararı ile değişik.)
 
Bütünleme Sınavı
Madde 21-(1) Her dönemin sonunda yılsonu sınavının bitiminden en erken 10 (on)  iş günü sonra bütün ders kurullarını kapsayan “Bütünleme Sınavı” yapılır. Bu sınav çoktan seçmeli yazılı sınav ve/veya pratik uygulama sınavı şeklinde olabilir. Bütünleme Sınavı soru dağılımı o yıl dersi olan tüm anabilim dallarının ders saatleri ve ders kapsamları (öğrenme hedefleri) dikkate alınarak hazırlanır.
 
Ders Kurulu Sınavı Puanı
Madde 22-(1) Ders Kurulu Sınavı Puanı; ders kurulu sınavı sonunda belirlenen puandır. Ders Kurulu Sınavlarının sonuçları dönem koordinatörü tarafından öğrenci bilgi sisteminden 5 (beş) iş günü içerisinde ilan edilir. (04.10.2018 tarihli ve 496/7-a sayılı Senato Kararı ile değişik.)
 
 
 
 
Dönem Notu, Kurul Sınavı, Yılsonu ve Bütünleme Sınavlarında Değerlendirme
Madde 23- (1) “Dönem Notu”, ders kurulu sınav puanlarının ortalamasının %60’ı ile yılsonu veyabütünleme sınavı puanının %40’ının toplanması ile elde edilir. Dönemden başarılı sayılmak için dönem notunun en az (CC) olması gerekir.
 
Tüm sınavlar (çoktan seçmeli yazılı sınav, pratik uygulama sınavı, yapılandırılmış sözlü sınav, işbaşında değerlendirme ve/veya e-sınav) 100 (yüz) puan üzerinden değerlendirilir. Dönem I’de Kurul sınavının ağırlığı %95, Mesleki Beceri uygulamasının ağırlığı %5’tir. Dönem II’de Kurul sınavının ağırlığı % 95, Mesleki beceri uygulamasının ağırlığı %5’tir. Dönem III’te Kurul sınavının ağırlığı %90, Mesleki Beceri Uygulamalarının ağırlığı % 5, Kliniğe Giriş Derslerinin ağırlığı %5’tir. Özel Çalışma Modüllerinde alınan notun % 5’i yılsonu ve bütünleme notuna eklenir. Tüm sınavlarda (çoktan seçmeli yazılı sınav, pratik uygulama sınavı, yapılandırılmış sözlü sınav, işbaşında değerlendirme ve/veya e-sınav) iptal edilen soru sınav değerlendirmesinden çıkarılır. Değerlendirme kalan sorular üzerinden yapılır. 
Sınavla ilgili değişiklikler, sınav tarihinden en az 5 (beş) iş günü önce öğrencilere duyurulmak üzere ilan edilir.(04.10.2018 tarihli ve 496/7-a sayılı Senato Kararı ile değişik.)
 
Madde 24- (1) Öğrencilerin başarı durumları, her yılsonunda hesaplanan “Dönem Not Ortalaması (DNO)” ve almış oldukları tüm dersler, ders kurulları ve stajlar için “Genel Not Ortalaması (GNO)” ile belirlenir. DNO, öğrencinin kayıtlı olduğu yılın ağırlıklı not ortalamasıdır. GNO, öğrencinin üniversiteye girişinden itibaren, ders kurulları ve stajların tümü göz önüne alınarak hesaplanan ağırlıklı not ortalamasıdır.
Mezuniyet derecesi, öğrencinin tamamladığı öğretim programındaki ağırlıklı not ortalaması, esas alınarak belirlenir. Ağırlıklı not ortalaması öğrencinin her ders kurulu ve stajlardan almış olduğu başarı notunun, ders kurulları ve stajların kredileri ile çarpımlarının toplamı ile elde edilen sayının, ders kurulları ve stajların kredi değerlerinin toplamına bölünmesi ile hesaplanır.
Ağırlıklı ortalamanın hesaplanmasında bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür.
 
VII. BÖLÜM
Dönem IV ve dönem V İle İlgili Hükümler
Stajlara Devam Zorunluluğu
Madde 25- (1) Stajlara devam zorunludur. Öğrenci teorik derslerin %70’ine, pratik derslerin %80’ine devam etmek zorundadır. Aksi halde staj sonu sınavlarına alınmaz. Devamsızlık durumda mazeret geçerli değildir ve öğrenci tamamlamakla mükellef olduğu akademik yıldaki tüm stajların sınavlarının bitiminden sonra devamsızlıktan kaldığı staj veya stajları tekrarlar. Dönem IV ve Dönem V’te olan dönüşümlü stajlar sadece akademik takvimle belirtilen eğitim-öğretim döneminde yapılır. Öğrenciler staj kaybı nedeniyle bir üst sınıfa geçemedikleri durumda, içinde bulundukları akademik yılın programı bir önceki yılın programından farklı olur ise, almadıkları stajları almakla yükümlüdürler.
Devamsızlık nedeniyle stajdan başarısız olan öğrencilere bir akademik yılda aynı staj için üç kez kayıt hakkı verilir.
 
Staj Sınavı
Madde 26- (1) Dönem IV ve V stajlarında her staj sonunda Staj Sonu Sınavı yapılır. Bu sınav çoktan seçmeli yazılı sınav, pratik uygulama sınavı, yapılandırılmış sözlü sınav, işbaşında değerlendirme ve/veya e-sınav uygulamaları şeklinde olabilir. Sınavların uygulama şekli ilgili Anabilim Dalı tarafından belirlenir. Staj Sonu Sınavı soru dağılımı o yıl stajı olan anabilim dalının ders saatleri ve ders kapsamları (öğrenme
 
 
hedefleri) dikkate alınarak hazırlanır. Staj sonu sınavında iptal edilen soru sınavdan çıkarılır, değerlendirme kalan sorular üzerinden yapılır. Ara sınav yapılmışsa staj sonu başarı notu, ara sınav notunun %40’ı, Staj sonu sınav notunun % 60’ının toplanması ile belirlenir.  Çoktan seçmeli yazılı sınav ve pratik uygulama sınav olarak yapılan sınavlarda çoktan seçmeli yazılı sınav %60’ı ve diğer sınav/uygulamaların %40’ı alınır. Staj sonu başarılı kabul edilme notu 60 ve üzeridir.
 
Staj Bütünleme Sınavı
Madde 27- (1) Staj sınavından başarısız olan öğrenci;
a) Staj sınavından başarısız olan öğrenci; izleyen staj grubuna başlatılır. Staj sınavlarında bütünleme hakkı vardır. Bütünleme hakkı, dönem içinde veya dönem sonunda kullanılabilir.
b) Bütünleme sınav hakkını yıl içinde kullanmak isteyenler, bütünleme sınav tarihinden en az bir hafta önce sınava girmek istediği staj grubunu belirten bir dilekçeyi dönem koordinatörüne vererek grupların staj sonu sınavlarına girebilirler.
c)  Dönem sonu bütünleme sınavları, staj bitiminden en erken 15 gün sonra yapılır. Bütünleme sınavları 45 gün içerisinde tamamlanır.
d) Öğrencinin bulunduğu sınıfın tüm stajlarını tamamladıktan sonra başarısız dersleri için eğitim öğretim yılı içerisinde başarısız olunan stajlar için bütünleme talebini belirten bir dilekçeyi dönem koordinatörüne vererek talep edebilir.
(2) Dönem IV veya V’te bütünleme sınavlarının herhangi birisinden başarısız olan öğrenci stajı tekrarlar.
(3) Bir dönemin stajlarını tamamlayamayan öğrenciler bir üst dönemden staj alamazlar.
(4) Dönem IV veya V’ teki son stajlarını tamamlayan öğrencilerin bir üst dönemin staj gruplarından birisine o dönemin koordinatörün belirleyeceği staj takvimi çerçevesinde en uygun staj grubuna intibakları yapılır.
 (5) Yıl içinde bütünleme sınavına girenler yılsonundaki bütünleme sınavlarına giremez. Bütünlemeye giren bir öğrenci devam almadan ikinci bir bütünleme hakkı talep edemez.
 
Bir Üst Sınıfa İntibak
Madde 28-(1) Dönem IV ve Dönem V’in bütün stajlarını akademik yıl içinde başarıyla tamamlayan öğrenciler yeni akademik yılın başlamasını beklemeden, uygun bir zamanda bir üst sınıfa intibak ettirilirler.(04.10.2018 tarihli ve 496/7-a sayılı Senato Kararı ile değişik.)
                      
Sınav Sonuçlarının Duyurulması
Madde 29- (1)Dönem I, II ve III’ün sınav sonuçlarının Koordinatörler tarafından, Dönem IV, V, VI’nın   Staj sınav sonuçları Anabilim Dalı Başkanlıkları tarafından sınavın yapıldığı tarihten itibaren 5 (iş) günü içerisinde öğrenci bilgi sitemine giriş yapılarak dekanlığa iletilir.
 
Dönem Başarı Notu
Madde 30- (1)Öğrencilerin her yıl sonunda hesaplanan dönem not ortalaması (DNO), öğrencinin kayıtlı olduğu yılın ağırlıklı not ortalaması olup o yılda aldığı dersler için başarı durumunu gösterir.
 
 
 
 
VIII. BÖLÜM
Dönem VI (Aile Hekimliği Kademesi) İle iİgili Hükümler
Aile Hekimliği Kademesi
Madde 31- (1)Bu dönemde öğrenciler intörn yönergesinde yer alan değerlendirme yöntemlerine göre değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda başarılı olanlar o staj için yeterli kabul edilir. Anabilim Dalı Başkanlığı, intörn doktor hakkında puan ve sonucu stajın bitiminden en geç5 (iş) günü içinde öğrenci bilgi sitemine giriş yaparak Dekanlığa iletir. Dönem Not Ortalaması (DNO) öğrencinin staj not ortalamaları ile belirlenir.
Aile Hekimliği kademesinde %80 devam zorunludur. Aile Hekimliği kademesindeki stajların bir veya bir kaçında başarısız olan öğrenci, mezun olabilmek için, o stajlarda aynı süre çalışmak ve başarılı olmak zorundadır. (04.10.2018 tarihli ve 496/7-a sayılı Senato Kararı ile değişik.)
 
IX. BÖLÜM
Diğer Hükümler
Danışmanlık Hizmetleri
Madde 32- (1) Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesine kaydını yaptıran her öğrenciye Dekanlık tarafından, bir öğretim üyesi veya öğretim görevlisi “danışman” olarak görevlendirilir.
Danışmanlar, ilgili öğrencilerle diyalog kurarlar, akademik çalışmalarında yol gösterirler, sosyal ve kişisel problemlerine yardımcı olurlar, bilimsel, kültürel ve sportif faaliyetlerini teşvik ederler.
 
Eğitim-Öğretim Denetlenmesi
Madde 33- (1) Her bir dersin veya stajın verilmesinden, uygulamaların yapılmasından ve sınavların değerlendirilmesinden veya dersin başarısından ilgili Bilim Dalı veya Anabilim Dalı Başkanı sorumludur.
 
Sınav Evrakının Saklanması
Madde 34-(1) Her türlü sınav kâğıtları, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ve Yükseköğretim Kurumları Saklama Süreli Standart Dosya Planında belirtilen süreler kadar saklanır. (04.10.2018 tarihli ve 496/7-a sayılı Senato Kararı ile eklendi.)
 
Sınav Notuna İtiraz
Madde 35- (1) Sınav sonuçları ilan edildikten sonra maddi hata dışında öğrencinin notu değiştirilemez.
Öğrenci sınav sonuçlarına maddi hata itirazı için sınav sonuçlarının ilan tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde yazılı olarak Dekanlığa yapabilir.İlgili Dönem Koordinatörlüğünce öğrencinin sınav kağıtları maddi hata yönünden tekrar incelenir. İtirazlar en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde sonuçlandırılır. Öğrencinin sınav kağıdında maddi bir hata var ise  Koordinatörlüğün görüşü doğrultusunda Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanır. Sonuç Dekanlıkça öğrenciye duyurulur. (04.10.2018 tarihli ve 496/7-a sayılı Senato Kararı ile eklendi.)
 
 
 
 
Kopya Çekmek
Madde 36- (1) Sınavlarda kopya çeken öğrenciler o sınavdan 0 (sıfır) (FF) almış sayılır. Sınavda görevli öğretim elamanları kopya olayını bir tutanakla tespit ederler ve tutanağı Dekanlığa teslim ederler. Kopya çeken öğrenci hakkında ayrıca disiplin soruşturması açılır.
 
 Disiplin İşleri
Madde 37- (1) Disiplin soruşturması ve cezaları Yüksek Öğretim Kanunu’nun 54.Maddesi’nde belirtilen hükümler ile Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür. Herhangi bir sebeple geçici uzaklaştırma cezası alan öğrenciler bu süre içerisinde öğrenci kimliğini iade eder, hiçbir eğitim-öğretim ve sosyal faaliyete katılamazlar ve Tıp Fakültesi tesislerine giremezler.
 
Tebligat-Adres Bildirme
Madde 38- (1) Her türlü tebligat öğrencinin Üniversiteye kayıt anında bildirdiği adrese gönderilmek veya ilgili birimde ilân edilmek suretiyle yapılır. En son adresin tebligata elverişli olmaması veya tebligatın yapılamaması halinde öğrencinin adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresi bilinen en son adresi olarak kabul edilir ve tebligat buraya yapılır. Ayrıca başka adres araştırması yapılmaz.
 
Katkı Payı – Öğrenim Ücreti
Madde 39- (1) Süleyman Demirel Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesinde öğrenciler her eğitim-öğretim yılı için bakanlar kurulu kararı ile tespit edilen katkı payı veya  öğrenim ücretini ödemek zorundadırlar. (04.10.2018 tarihli ve 496/7-a sayılı Senato Kararı ile değişik.)
 
Mezuniyet
Madde 40- (1) Bir öğrencinin mezun olabilmesi için yasal süre içinde gerekli tüm dersleri almak ve bu derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 GNO ile tamamlaması zorunludur. GNO aynı zamanda mezuniyet not ortalamasıdır.
(2) Normal öğrenim süresi sonunda en az normal ders yükü ile mezun olan öğrencilerden not ortalaması 3.00-3.49 olan öğrenciler başarı belgesi, 3.50-4.00 arasında olan öğrenciler ise üstün başarı belgesi almaya hak kazanırlar.
(3) Mezun duruma gelmiş öğrenci GNO’sunu yükseltmek amacıyla kaydını yenileyerek ders tekrarı yapabilir. Bu durumdaki öğrenciler tek ders sınav sonuçlarının ilânını takip eden bir hafta içerisinde bölüm başkanlığına dilekçe ile başvuru yapmalıdır. Alınan son not/notlar geçerlidir.
 
Diploma
Madde 41- (1) Öğrenciler tüm dersleri alıp başarılı olduğunda öğrencilere yasada öngörülen şartlara uygun olarak Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezuniyet içinmezuniyet belgesi ve diploması düzenlenir.
Temel Tıp Bilimlerinde ilk iki yılı başarı ile tamamlayanlara GNO’ sının en az 2.00 olması kaydıyla, öğrenimini tamamlayamaması halinde, Üniversite ile ilişiği kesilerek unvansız “Temel Tıp Bilimlerinde Ön Lisans Diploması” verilir.
 
 
 
 
Hüküm Bulunmayan Haller
Madde 42- (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan konularda 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, Yükseköğretim Kurulu Kararları, Süleyman Demirel Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve Üniversite Senatosu kararlarına göre işlem yapılır.
 
Yürürlük
Madde 43- (1) Bu Yönerge 2018-2019 eğitim-öğretim yılından geçerli olmak üzere Süleyman Demirel Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer. (04.10.2018 tarihli ve 496/7-a sayılı Senato Kararı ile değişik.)
 
Yürütme
Madde 44- (1) Bu yönerge hükümlerini, Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü yürütür.
 
           
            Yönergede yapılan değişiklikler ile ilgili Senato tarih ve karar sayısı;
1.      16/11/2017 tarihli ve 482/4 sayılı Senato Kararı ile kabul edildi.
04/10/2018 tarihli ve 496/7-a sayılı Senato Kararı ile değişiklik yapıldı.