Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitimi Kurulu (MESTEK)

 

MEZUNİYET SONRASI TIP EĞİTİMİ KURULU
A) YÜRÜTME KURULU
Prof.Dr.Pakize KIRDEMİR (Kurul Başkanı)
Prof.Dr. Mekin SEZİK 
Prof. Dr. Süleyman Serhat GÜRPINAR 
Prof. Dr. Duygu KUMBUL 
Prof. Dr. Füsun Zeynep AKÇAM 
Prof. Dr. Önder TOMRUK
Doç. Dr. Giray KOLCU
Dr. Öğr. Görevlisi Gözde BACIK YAMAN
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Cemal MASLAK
Dr. Öğr. Görevlisi Üyesi Melike DOĞAN ÜNLÜ

B) DANIŞMA KURULU
Dekan Prof.Dr.Nilgün ŞENOL
Dekan Yrd.- Doç.Dr. Mehtap SAVRAN
Dekan Yrd.- Doç.Dr.Sabriye ERCAN
Prof.Dr.Pakize KIRDEMİR 
Prof.Dr. Mekin SEZİK 
Prof. Dr. Süleyman Serhat GÜRPINAR 
Prof. Dr. Füsun Zeynep AKÇAM
Prof.Dr.Önder TOMRUK
Prof. Dr. Duygu KUMBUL 
Doç. Dr. Giray KOLCU
Dr. Öğr. Görevlisi Gözde BACIK YAMAN
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Cemal MASLAK
Dr. Öğr. Görevlisi Üyesi Melike DOĞAN ÜNLÜ
Anabilim Dalı Başkanları
Bilim Dalı Başkanları
Dahili T.B. Asistan Temsilcisi
Cerrahi T.B. Asistan Temsilcisi
Temel T.B. Asistan Temsilcisi
Kurul Sekreteri : Saime ÖZBAYRAKÇI
Dahili Telefon   : 3711    

 

KURUL KARARLARI

  1. 19.12.2023
  2. 15.02.2024
  3. 18.04.2024

 

 

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ

MEZUNİYET SONRASI TIP EĞİTİMİ KURULU USUL VE ESASLARI

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- Bu usul ve esasların amacı; Süleyman Demirel  Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan anabilim/bilim dallarında uzmanlık/yan dal uzmanlık eğitimi yapanların, bu eğitim sürecinde ihtiyaç duydukları etkinliklerin planlanmasını, uygulanmasını, izlenmesini ve geliştirilmesini; bilimsel araştırma etkinliklerine katılımlarının sağlanmasını, eğitim süreçlerinin araştırma görevlisi karnesi ile izlenip değerlendirilmesini, tez hazırlama süreci ve uzmanlık sınavlarının “Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nde belirtilen koşullara uygun olarak yapılmasını sağlamak amacıyla oluşturulan “Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitimi Kurulu’nun kuruluş ve görevlerini düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- Bu usul ve esaslar,  Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesinde uzmanlık/yan dal uzmanlık eğitimi ile ilgili düzenlemeleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- Bu Usul ve esaslar 26 Nisan 2014 tarih ve 28953  sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2014/6041 karar sayılı “Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği” dikkate alınarak düzenlenmiştir.

Tanımlar

MADDE 4- Bu usul ve esaslarda geçen;

Bakanlık : Sağlık Bakanlığını

Fakülte : Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesini

Dekan  : Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını

Kurul    : Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitimi Kurulunu

Başkan : Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitimi Kurulu Başkanını İfade eder.

 
İKİNCİ BÖLÜM
Kurulun Kuruluş ve Görevleri

Kurulun Kuruluşu

MADDE 5- Kurulun kuruluş ve işleyişi aşağıda açıklanmıştır:

a) Kurul, Dekan tarafından atanan bir başkan ile Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp Bilimleri Bölümlerinden Dekan tarafından seçilen 2’şer kişi, Eğitim – Öğretim Başkoordinatörü,  ve Tıp Eğitimi Anabilim Dalından 1 kişi olmak üzere toplam 9 üyeden oluşur. Üyeler başkan tarafından önerilenler arasından bir başkan yardımcısı seçer. Araştırma görevlisi temsilcisi oy hakkı olmaksızın davetli olarak ilgili toplantılara katılabilir.

b) Bölüm Başkanları, Anabilim Dalı Başkanları ve Bilim Dalı Başkanları Kurulun doğal danışman üyeleridir.

c) Kurul iki ayda bir en az bir kere toplanır ve üye sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.

d) Kurul Üyeleri Dekan tarafından 3 (üç) yıl süre ile görevlendirilir. Kurul üyelerinin herhangi bir nedenle kuruldan ayrılması halinde ayrılan kurul üyesinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir kurul üyesi atanır.

Kurulun görevleri
MADDE 6- Bu Kurulun görevleri aşağıda sıralanmıştır.

a) Tıpta uzmanlık eğitiminin hedeflerini belirlemek,

b) “Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği ”ne uygun olmak kaydıyla, uzmanlık ve yan dal uzmanlığı eğitimlerini destekleyecek bilgi ve becerilerin arttırılmasına yönelik asgari koşullarının oluşturulmasını sağlamak,

c) Anabilim dallarının çekirdek eğitim programı doğrultusunda hazırlayacakları “araştırma görevlisi karnesinin” şekli, kapsamı ve kullanılmasına ilişkin ilkeleri belirlemek, anabilim dalları eğitim programlarının güncellenmesini sağlamak,

ç) Mezuniyet sonrası tıp eğitiminin kalitesini arttırmayı amaçlayan “eğitim sürecinde sınavların yapılması”    konusunda anabilim dallarına öneride bulunmak,

d) Tüm araştırma görevlilerinin katılacağı, tıp fakültesi hizmet alanlarına uyumlarını kolaylaştırmayı ve mesleki gelişimlerini sağlamayı amaçlayan kurslar, seminerler, konferanslar düzenlemek, broşür ve kitap yayınlamak, düzenlenecek internet sayfası üzerinden uzaktan eğitim ve iletişim olanağı sağlamak, araştırma görevlerine sahip oldukları hak ve görevleri açıklamak.

e) Uzmanlık tezlerinin yazım kurallarının düzenlenmesinde öneride bulunmak,

f) Mezuniyet sonrası tıp eğitimi konusunda düzenlenecek toplantılarda Fakültemizi temsil etmek; bu konudaki yasal düzenlemeleri takip etmek; Fakültemizde yürütülecek olan akreditasyon çalışmalarına destek olmak,

g) Mezuniyet sonrası tıp eğitiminin işleyişi sırasında olabilecek aksayan yönleri belirlemek ve giderilmesine yönelik önerilerde bulunmak,

h) Araştırma görevlilerinin bilimsel araştırma yapmalarını özendirmek, araştırma olanaklarının artırılması ve yapılan araştırmaların kalitesinin yükseltilmesi konularında çalışmalar yapmak,

ı) Tıpta uzmanlık / yan dal uzmanlık eğitimi ile ilgili konularda dekanlık tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 7- Bu usul ve esaslar, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulunda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 8- Bu usul ve esaslar, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı tarafından yürütülür.

* 21.02.2024 tarih, 157/01 Sayılı Fakülte Kurulu Kararı ile Güncellenmiştir.