Kurumsal Amaç ve Hedeflerimiz

SDÜTF’nin Kurumsal Amaçları Aşağıda Özetlenmiştir.

Fakültemizin kurumsal amaçları eğitim, araştırma ve hizmet öğelerini ayrı ayrı içerecek şekilde düzenlenmiş, düzenlenen metin MÖTEK toplantısında kurul üyeleri ile tartışılmıştır. Bu süreçte belirlenen örnek ayrıntılandırılmış fakülte amacı dekanlıkça tüm öğretim üyelerinin katkı, görüş ve önerilerine sunulmuştur.  Ayrıca bu gündem öğrenci görüşlerinin alınması amacıyla Tıp Öğrencileri Kurulu’nda tartışılmıştır Öneriler doğrultusunda revize edilen metnin son hali MÖTEK toplantısında kabul edilmiş ve internet sitesinde tüm paydaşlar ve toplumla paylaşılmaktadır.

Eğitim Amacı:
Mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrası tıp eğitimi programları ile toplumun öncelikli sağlık sorunlarına hâkim ve çözümler üretebilen, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen, ulusal ve uluslararası düzeylerde yeterli hekimler yetiştirmektir.

Araştırma Amacı:
Mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrası tıp eğitimi alan öğrencilerin ve akademik personelin sağlık alanına özgün bilimsel katkılarda bulunabileceği araştırma ortamını sağlamaktır. Bu amaçla, öğretim üyesi ve öğrencilerin sürekli mesleki gelişimlerini, bilimsel araştırmaları için altyapı ve donanımını, üretilen bilimsel materyallerin üretim ve sunum aşamasında interdisipliner etkileşimini, bilimsel araştırmaların bilim dünyası ve toplumla paylaşılmasını ve bu sürecin verimli işletilmesi için akademik personelin teşvik edilmesini sağlamaktır.

Hizmet Amacı:
Sağlık hizmeti sunumunda topluma örnek olabilecek nitelikli ve rekabet gücü bulunan bir kuruluş olmayı başarmak ve insan sağlığı ile ilgili hizmetleri, çağdaş standartlar doğrultusunda, etkili, güvenli, kesintisiz ve zamanında sunmak, sonuçlarını izlemek ve değerlendirmektir.

1.2. Eğitim programının amaç ve hedefleri
 

TS.1.2.1. 03.01.2017 Tarihli MÖTEK toplantısında tüm ana bilim dallarının eğitim programı amacı için göndermiş oldukları görüş, öneri ve katkılar değerlendirilmiştir. Tüm öneriler tartışılmış ve oy birliği ile eğitim programı amacı “bilimsel ve toplumsal gereksinimler ile hekimlik uygulamalarını bütünleştirip toplumun sağlık sorunlarına nitelikli koruyucu ve

tedavi edici sağlık hizmeti ile cevap verebilecek bilgi, beceri ve tutuma sahip, sürekli tıp eğitimi becerisi kazanmış, tıp bilimine katkıda bulunabilecek yeterlik ve yetkinlikte, etik değerlere bağlı ve insan haklarına saygılı hekimler yetiştirmek” olarak belirlenmiştir. Belirlenen eğitim programı amacı Fakülte Kuruluna iletilmiş ve 02.08.2018 tarihli 678/06 numaralı Fakülte Kurulu kararı ile kabul edilen düzenlenmiş metin fakültenin resmi internet sitesinde güncellenerek tüm paydaşlarla paylaşılmıştır.

MÖTEK çalışma grubu mezuniyet öncesi tıp eğitiminin amacını belirledikten sonra Yeterlikler/Yetkinlikler Çerçevesini oluşturma kararı almıştır. Yeterlikler ve temel roller konusunda 03.01.2017 tarihli MÖTEK toplantısında Tıp Eğitimi ve Bilişimi A.D. öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Giray Kolcu tarafından sunum yapılmış ve bu toplantıda TEPDAD, AGCME, CanMEDS-2015 ve UÇEP-2014 önerileri ile diğer tıp fakültelerinin yeterlikleri için önerilen temel roller değerlendirilmiştir. Aynı toplantıda kurul içerisinde temel roller üzerine tartışma yapılmış ve 6 temel rolün “Hekimlik Alanında Uzman”, “Sağlık Savunucusu”, “Analitik ve Bilimsel Düşünen”, “İletişimci”, “Ekip üyesi” ve “Yönetici / Lider” olması konusunda fikir birliğine varılmıştır. Fakültemizde “profesyonelizm” ile ilgili yapılmış ve yayınlanmış bir araştırmada, profesyonelizmin öğrencilerde geliştirilmesi gereken bir alan olduğu sonucuna ulaşılmış ve profesyonelizmin de temel roller içerisine ilave edilmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Bu süreç sonunda Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunu bir hekimden beklenen 7 temel rol önerisi belirlenmiştir:

 

·               Hekimlik Alanında Uzman

·               Sağlık Savunucusu

·               Analitik ve Bilimsel Düşünen

·               İletişimci

·               Ekip üyesi

·               Yönetici / Lider

·               Profesyonel

 

Eğitim programı amacı ve SDÜTF mezunundan beklenen temel rollerin belirlenmesinden sonra 03.01.2017 tarihli MÖTEK toplantısında kurulda eğitim programının uygulanabilir gerçekçi öğrenim hedeflerinin belirlenmesi kararı alınmıştır. Bir sonraki toplantı olan 07.02.2017’deki toplantıda Dr. Öğr. Üyesi Giray KOLCU tarafından UÇEP 2014

kapsamındaki yetkinlikler ile ilgili sunum yapılmış ve kurulun ortak çalışmaları ile yetkinlik önerileri üzerine tartışılarak nihai karar verilmiştir.

Belirlenen mezuniyet hedefleri/yetkinlikler iç ve dış paydaş görüşlerine açılarak internet sitesinde paylaşılmıştır. Gelen öneriler değerlendirilerek amaç, hedefler, roller ve yetkinliklerin 02.08.2018 tarih 678/06 karar no’lu Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile son şekli belirlenmiştir.

 

SDÜTF Mezuniyet Hedefleri /Yeterlik Ve Yetkinlik Alanları;

Hekimliğin teknik ve prosedürel yönü ile ilgili olarak belirlenen 7 yetkinlik alanı şunlardır:

1.       Temel klinik becerileri ve girişimleri yapmada yetkinlik.

2.       Tanı, tedavi, rehabilitasyon ve izlem basamakları dâhil olmak üzere hasta ve hastalık sürecini etik ve maliyet‐etkin olarak planlama ve yönetmede yetkinlik.

3.       Sağlık bakım sürecini etik ve maliyet etkin olarak planlama ve yönetmede yetkinlik.

4.       Birinci basamak sağlık kuruluşlarını (Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi vb.) yönetmede yetkinlik.

5.      Sağlıkla ilgili süreçlerde hasta ve çalışan güvenliğini sağlama ve geliştirme, güvenli, olumlu ve destekleyici çalışma ortamları oluşturma; riskleri belirleme, riskleri ve hataları ortadan kaldırmaya yönelik önlemleri almada yetkinlik.

6.       Hastalıklardan korunma, sağlığın korunması ve geliştirilmesi süreçlerini planlama ve yönetmede yetkinlik.

7.       Sağlıkla ilgili tüm süreçlerde hasta ve hasta yakınları ile etkin iletişim kurma, bilgilendirme, yönlendirme, danışmanlık verme, hasta ve hasta yakınlarını karar sürecine dâhil etmede yetkinlik.

Hekimlikte karar verme ve eleştirel düşünme ile ilgili 8 yetkinlik alanı belirlenmiştir. Bunlar şu şekilde sıralanabilir;

1.       Bilgiye ulaşma ve yönetme, öğrenme ve sağlık bakım süreçlerinde bilgi ve sağlık teknolojilerini kullanmada yetkinlik.

2.       Temel, klinik ve sosyal davranışsal bilgileri anlama, entegre etme, analitik düşünme, durumlara uyarlama, etkin karar vermede yetkinlik.

3.       Problemleri, belirsizlikleri, karmaşıklıkları ve çelişkileri yönetmede yetkinlik.

4.       Sağlık süreçlerinde karşılaşılan profesyonelliğe / etiğe ilişkin durumlarda karar verme, değerlendirme, ikilemlerle / çatışmalarla baş etmede yetkinlik.

5.       Sağlık süreçleri ile ilgili hukuki ve adli durumlarda karar verme ve yönetmede yetkinlik.

6.       Bilimsel yaklaşımı benimseme, kanıta dayalı hekimlik uygulamalarını yürütmede yetkinlik.

7.       Bilimsel araştırma planlama ve yürütmede yetkinlik

8.       Toplumun sağlık göstergelerine yönelik veri toplama, toplanmış veriyi yorumlama, hizmet sunumunda kullanmada yetkinlik.

 

İnsani, mesleki değer ve davranışlar ile ilgili olarak belirlenen 10 yetkinlik alanı ise şunlardır;

1.       Kişiler arası ilişkileri etkin bir şekilde yürütme, ekip çalışmasında yetkinlik.

2.       Sağlıkla ilgili tüm süreçlerde ve uygulamalarda insani, toplumsal ve kültürel değerleri gözetme, insan haklarını savunma, farklılıklara saygı duyma, insani ve toplumsal sorumluluklarını yerine getirmede yetkinlik.

3.       Tıp tarihi ve düşünce/değerler tarihi perspektifinde hekimlik kimliği ve bilincini geliştirme; etik ve mesleki değerleri gözetme, sağlıkla ilgili tüm süreçlerde ve uygulamalarda bu değerlere uygun davranış sergileme, ortaya çıkan profesyonelliğe/etiğe aykırı durumlara müdahalede yetkinlik.

4.       Mesleki ve hukuksal sorumluluklara sahip olma, yerine getirme; hasta haklarını ve meslektaşlarının haklarını gözetme ve savunma; hasta sağlığı ve güvenliği, kendisinin ve birlikte çalıştığı diğer sağlık çalışanlarının sağlığı ve güvenliğini gözetmede yetkinlik.

5.       Reflektif düşünme ve uygulama ile bireysel ve mesleki rollerinin, sınırlarının ve gelişim alanlarının farkında olma; çevresinden aldığı geri bildirimlerle sürekli gelişime ve değişime açık olma, gelişimini planlama ve yönetmede yetkinlik.

6.       Sağlıkla ilgili kurumsal, ulusal ve uluslararası gelişim ve değişim süreçlerine katılma, gelişim ve değişim süreçlerine açık olma, yönetme, liderlik etmede yetkinlik.

7.       Sağlık sistemlerini, politikalarını ve yönetimini, bireyin ve toplumun sağlığını önceleyecek şekilde, eleştirel olarak, süreç ve sonuçlarıyla birlikte değerlendirmede yetkinlik.

8.       Sağlığa hakkaniyetli yaklaşımı benimseme, sağlıkta fırsat eşitliğini sağlama, sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmada yetkinlik.

9.       Sağlıkla ilgili süreçlerde zaman ve kaynakları etkin kullanmada yetkinlik.

10.   Biyopsikososyal ve kültürel bakış açısı ile sağlığın belirleyicilerini dikkate alarak sağlığın korunması ve geliştirilmesi için birey ve toplum ile birlikte hareket etme, sağlık uygulamalarına toplum katılımını sağlama, birey ve toplum sağlığı ile ilgili eğitim ve danışmanlık süreçlerini planlama ve yürütmede yetkinlik.

İç ve dış paydaşlarla paylaşılan temel rollerin akılda kalıcılığının arttırılması amacıyla literatürde çeşitli şekillerde sembolize edildiği görülmüş ve bu kapsamda SDÜTF mezunundan beklenen 7 temel rol “SDÜTF Yetkinlikler Gülü/ SDÜ Rose of Roles” olarak sembolize edilmiş ve SDÜTF dergisinde yayınlanmıştır.

 

 

 

 

 
 

 

Bu temel rollerin belirlenmesi ve sembolize edilmesi sürecinde faydalanılan CanMED çerçevesi ile ilgili Kanada Kraliyet Koleji ile iletişime geçilmiş ve görüş alınmıştır  Yazışmalar neticesinde, SDÜTF mezunundan beklenen temel rollerin CanMED çerçevesinden esinlendiği ve kuruma özgü gereksinimlerle şekillendirilerek yeni bir versiyon olarak kabul edilebileceği bildirilmiştir. Bu bağlamda, SDÜ Tıp Fakültesi “Rose of Roles” yetkinlikler gülü 18-492 referans numarası ile CanMED çerçevesinin adaptif bir formu olarak kabul edilmiştir.

Belirlenen eğitim amacı, hedefi, mezundan beklenen temel roller ve mezuniyet yetkinliklerin UÇEP-2014 ile uyumunun değerlendirilmesi amacıyla bir çalışma yürütülmüş ve Ulusal Tıp Eğitimi Sempozyumunda (UTES-2017/Antalya) poster olarak sunulmuştur. Bu çalışmanın sonuçları “Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesinin temel amaç, hedefi ve temel rolleri ile UÇEP-2014 yetkinlikleri uyumlu olduğu ve UÇEP-2014 yetkinliklerinin fakültemiz eğitim programı içerisinde değerlendirilebileceği kanaatindeyiz” olarak ifade edilmiştir.

Dış paydaş görüşü alınması için, SDÜTF temel amaç, temel roller ve yetkinlikleri ile ilgili Sağlık Bakanlığı ve Türk Tabipleri Birliğinden 11.04.2018 tarihinde görüş ve katkı istenmiştir. Türk Tabipleri Birliğinin 03.08.2018 tarih ve 1668/2018 sayılı raporunda SDÜTF temel amaç, temel roller ve yetkinlikleri ile ilgili “Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi temel amacının kapsamlı, anlaşılır ve özgün olduğunu SDÜTF Gülünüzün yedi

temel rol kapsamında etkileyici olduğunu belirtmek isteriz” görüşünde bulunmuşlardır Ayrıc, mezuniyet hedefleri ve yeterlik alanlarının ayrıntılı, anlaşılır, kapsamlı, ölçülebilir ve değerlendirilebilir bir yaklaşımla derlendiğini gözlemledik.” şeklinde de görüşlerini belirtmişlerdir. Öneriler olarak ise hasta kavramı yerine başvuran/hasta kavramının kullanılması, meslekler arası işbirliği ve hasta güvenliği ile sosyal hesap verebilirlik kapsamında sosyal sorumluluk projelerinde yer alınması önerilmiştir. Bu öneriler doğrultusunda, hasta kavramı yerine başvuran/hasta kavramı benimsenmiş ve fakültemizde öğrencilerin katılımıyla sosyal sorumluluk projeleri yapılmıştır

 

 

SDÜTF mezuniyet öncesi eğitim programı 3 evreden oluşmaktadır. Bu evrelerden birincisi; Dönem I-II ve III’ü içeren preklinik dönemdir. Evre 2 olarak adlandırılan evrede ise Dönem IV ve V yer almakta ve staj programları ile yürütülmektedir. Evre 3 dönemi de intörnlük (aile hekimliği) dönemini kapsamaktadır.

 

Evre 1’in amacı; hasta teması öncesinde normal yapı fonksiyon ve sistem patolojilerini kavramış, temel hekimlik uygulamalarını manken-maket ve model üzerinde uygulayabilen, iletişim becerilerinin temel gerekliliklerine hakim, kanıta dayalı tıp uygulamalarının önemini benimsemiş ve kanıt düzeyi yüksek bilgiye ulaşabilen, teknolojinin getirdiği imkanları kullanabilen ve hekimlik değerlerini gerek etik-hukuk gerekse profesyonel kapsamda tanımlayabilen ekip çalışmasına uygun öğrenciler yetiştirmektir.

 

Evre 2’nin amacı; eğitici eşliğinde klinik ortamda hasta-hekim ilişkisi bağlamında tanı, tedavi ve izlem süreçlerini yönetebilen ve temel hekimlik uygulamalarını hasta üzerinde uygulayabilen, gözlem altında hasta ile etkin iletişim kurabilen, bilimsel kanıt niteliğine karar verebilen ve bu kanıtları klinik karar verme sürecinde kullanabilen, hekimin hukuki sorumluluklarının bilincinde, etik değerlere bağlı öğrenciler yetiştirmektir.

 

Evre 3’ün amacı; fakültemizde eğitimin son aşaması olan aile hekimliği (intörnlük) döneminde temel amaç gözlem altında bir ekip üyesi olarak hekimlik yapabilen, hasta-hekim iletişimini sağlıklı bir şekilde sürdürebilen, klinik akıl yürütme sürecinde bilimsel kanıtları kullanıp toplumsal sorunlara yönelik kanıtlar üretebilen hekim yetiştirmektir.

Eğitim programımız, mezuniyet hedefleri belirlendikten sonra Eğitim Programı Değerlendirme Kurulu’nun düzenli toplantıları ile geriye dönük olarak revize edilmiştir. Bu kapsamda, yatay- dikey entegre sistem temelli dersler ve temel hekimlik uygulamaları ile dikey koridorlar (iletişim becerileri, kanıta dayalı tıp, etik-hukuk) oluşturulmuştur. Evrelerde amaçlara hizmet edecek eğitim etkinlikleri mezundan beklenen temel roller kapsamında düzenlenmiştir.

Yayın Tarihi: 08/05/2020
Okunma Sayısı: 841