Özel Çalışma Modülü Kurulu

ÖZEL ÇALIŞMA MODÜLÜ KURULU ÜYELERİ
1)Dr. Öğr.Üyesi  Giray KOLCU
2)Dr. Öğr.Üyesi  Abdullah Meriç ÜNAL
3)Dr. Öğ.Üyesi  Burcu ŞİRİN
4)Dr. Öğr.Üyesi  Gülşah USTA
5)Dr. Öğr.Üyesi  Fatih AKSOY
6)Dr. Öğr.Üyesi  Özgür ÖNAL
7)Dr. Öğr.Üyesi Dilek BAYRAM
8)Öğr. Gör. İbrahim ONARAN
KURUL SEKRETERİ :
Bilg.İşlt. Günnur Filiz Tekin
Dahili: 3327
 
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ÖZEL ÇALIŞMA MODÜLÜ KURULU
ÇALIŞMA ESASLARI
 
1. AMAÇ VE KAPSAM
1.1.Bu esasların amacı; Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Özel Çalışma Modülü  Kurulu’nun ( SDÜTF-ÖÇM) yapısı, görevleri ve işleyişini düzenlemektir.
 
Tanım: Özel çalışma modülleri, çekirdek programın yanı sıra yürütülen ve çekirdek eğitim programını güçlendiren, öğrencilere ilgi duydukları alanlarda derinlemesine çalışma olanağı veren, iletişim,  zaman yönetimi, hekimliğe yaklaşımında, sürekli sorgulayan bir bakış açısı kazandıran, farklı ilgi alanlarına yönelme ve kariyer seçimi için hedeflediği alanı yakından tanıma olanağı veren, yazılı ve sözlü sunum yapma gibi becerileri öğrencilerin kullanmasına ve geliştirmesine fırsat veren eğitsel etkinliktir. Eğiticiler açısından küçük gruplarda öğrencilerle daha yakın ve etkin iletişim olanağı verir, yeni bir eğitim yöntemini küçük grupla deneme ve geliştirme fırsatı sunar, eğitime katılabilecek tüm kaynakları devreye sokarak normalde programda yer almayan eğiticilere de eğitim verme olanağı tanır.
1.2. Uygulamaalanları
 
ÖÇM uygulamalarının yapılabileceği konu alanları aşağıda sıralanmıştır;
a.       Çekirdek eğitim programını içeren; lokomotor sistem içinde diz ekleminin daha derinlemesine öğrenilmesigibi,
b.       Çekirdek eğitim programı ile ilgili olmayıp tıpla ilgili olan; tıp tarihi, sağlık politikaları, bilgi teknolojilerigibi,
c.       Tıpla ilgili olmayan; yabancı dil gibikonulardır.
 
Örnekler;
1.       Sağlık Hizmetlerinde BütüncülYaklaşım
 
Öğrenciye sağlık hizmetiyle ilgili konularda (epidemiyoloji, halk sağlığı, sosyal bakım,  sağlık politikaları, ulusal sağlık sistemi, tıp eğitimi, tamamlayıcı tıp)   çalışma fırsatıverir
 
2.       Etik Yaklaşım
Etik yaklaşım diğer özel çalışma modüllerinin bir parçası olabileceği gibi temel odak etik yaklaşım da olabilir. Klinik uygulama ve araştırmada etik yaklaşımı konusunda çalışma fırsatı verir.
 
3.       Bilimsel araştırma
Öğrenciye literatür tarama, eleştirel makele okuma, araştırma planlama ( kalitatif ve kantitatif tekniklerin kullanıldığı ) veri toplama, analiz ve verilerin sunulması gibi konularda çalışma fırsatı verir. Laboratuvarda, klinik ortamda ve diğer tıbbi bilim ortamlarında, klinik bilimler, toplum bilimleri, davranış bilimleri alanlarındagerçekleştirilebilir
 
Farklı uygulama tipleri aşagıda belirtilmiştir.
a.       Yapılandırılmış Literatür Tarama (Review); öğrenci bir alandaki literatürden derlemeyapar
b.       Laboratuar Çalışması; öğrenci bir laboratuar çalışmasıyapar
c.       Yorumlayıcı Çalışma; öğrenciden bir veri setini değerlendirip analiz ve yorumlayabilmesi beklenir
d.       İzlem Temeline Dayalı Çalışma; öğrencinin ilgi konu üzerine bir izlem çalışması yapması ve verilerini değerlendirebilmesibeklenir
e.       Klinik ve/veya Laboratuar Uygulamaları, hastalarla ya da laboratuar ortamında derinlemesine çalışma fırsatı verir. Literatür tarama ve klinik kayıtları tarama gibi araştırma faaliyetlerini de içerebilir
f.        Tıp Dışı Konular; ÖÇM tıp dışı alanlarda da hazırlanabilir. 
Yukarıdaki temel konular dışında öğrencilerin ÖÇM konu önerileri öğretim üyelerine fikir vermek üzere sunulabilir.
 
 
II.  Müfredat içindekiyeri
 
Çekirdek müfredatı bütünlemesine göre eğitim programı içindeki ağırlığı değişmektedir. Literatür incelendiğinde ÖÇM uygulamalarının eğitim programları içinde % 25-33 arasında bir oranı kapladığı görülmektedir.
 
 
 
Her yeni eğitim öğretim yılında ÖÇM uygulama periyodlarının uzunluğu ve takvim içindeki yeri ÖÇM Kurulu tarafından yeniden belirlenir. Uygulama takviminin belirlenmesinde;
§  Sınav ve tatiller göz önündebulundurulur
§  Birinci, ikinci ve üçüncü sınıfların çekirdek eğitim programlarına göre farklı uygulama periyodlarısaptanabilir.
 
 
III.  UygulamaYöntemleri
 
Özel çalışma modüllerinde temel prensip öğrencinin kendi kendine öğrenmesinin geliştirilmesidir. Fakat bu, öğrencinin eğitim sürecinde tamamen kendi başına bırakılması anlamına gelmez, tersine ÖÇM’ler eğitim süreci boyunca, amaçları ve eğitim programı açısından önceden planlanmış ve yapılandırılmış uygulamalardır.
ÖÇM de öğretim üyesinin yönlendirici ve danışmanlık rolü ön plandadır, eğitim sürecinde öğrencinin gelişiminin değerlendirilmesi, bire bir geri bildirim verilmesi temel prensiptir.
 
 
Aşağıda ÖÇM’ ler de kullanılan bazı eğitim teknikleri özetlenmiştir;
a.       Proje ve Literatürtarama
 
Öğrenci ve öğretim üyelerinin araştırma sorusunu belirledikleri giriş oturumuyla başlar, eğiticiler süreç boyunca öğrencilere danışmanlık verir ve çalışmalarının tamamlanmasında rehberlik ederler
b.       Küçük grup oturumları, seminer ve pratik uygulamalardan oluşankurslar
 
Belli bir konudaki seminer, küçük grup oturumları ve bunları destekleyen laboratuvar ya da klinik uygulamaları içeren uygulamalardır
c.       Gözlemsel ya da katılımlıçalışmalar
 
Öğrenci ÖÇM sürecinde tek bir hastayı ya da belli bir sağlık hizmetini kullananları izler ve değerlendirir. Bu tip uygulamalarda öğrencilere toplum tabanlı uygulamalara ( evsizlere yardım, belli hasta grupları ile çalışma gibi )  da dahil olabilirler.
d.       Sanatsal ve Sosyal Alanlarda becerikazanma
 
Müzik, görsel sanatlar gibi alanlarda ya da dil öğrenme, bilişim gibi beceriler kazanmayı hedefleyen tıp dışı uygulamalar
 
 
IV.  Değerlendirme
 
Öğrenci başarısını değerlendirmede öğretim üyesi başarılı/başarısız şeklindeki değerlendirme sistemini kullanır. Öğretim Üyesi öğrencileri değerlendirmede aşağıdaki kriterleri göz önünde bulundurur.
§  ÖÇM’de belirtilen görev ve sorumlulukları yerinegetirme
§  Görsel ve sözel sunumyapma
 
§  Raporhazırlama
§  Çalışma / uygulamabecerisi
§  Devamlılık
 
Öğrenci değerlendirmelerinde sözlü/yazılı sınav yapılmayacaktır. Öğrenciler başarılı başarısız şeklinde değerlendirilir
 
2. ÖZEL ÇALIŞMA MODÜLÜ KURULUNUN YAPISI
2.1.Kurul üyeleri Dekan tarafından 3 (üç) yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi biten bir üye yeniden görevlendirilebilir.
2.2.Kurul kendi üyeleri arasından bir başkan seçer ve dekan tarafından görevlendirilmek üzere Dekanlık Makamına bildirir. 
3.ÖZEL ÇALIŞMA MODÜLÜ KURULUNUN GÖREVLERİ
ÖÇM Kurulu görevleri beş ana başlık altında toplanmaktadır.
3.1.   ÖÇM önerilerinintoplanması,
· Öğretim üyeleri için öneri sunma formuhazırlama,
· Gelen ÖÇM önerilerinin incelenmesi ve düzeltmelerininyapılması,
·  Uygulanacak ÖÇM’lere son halininverilmesi.
3.2.Öğrenci tercihlerininalınması.
·Önerilerin basılı ve web ortamında öğrencilere ilanedilmesi.
·Uzaktan erişimli bilgisayar tabanlı bir sistem ile öğrencilerin tercihlerinalınması.
3.3.Öğrencilerin tercihlereyerleştirilmesi.
·         Öğrencilerin tercihlerine yerleştirilmesi ve öğrencilere ilanedilmesi.
·         Öğretim üyelerinin, ÖÇM önerilerine başvuran öğrencilerle ilgili haberdaredilmesi.
3.4.ÖÇM uygulamalarınınizlenmesi.
  a- ÖÇM Kurulu içinden uygulama dönemlerine göre sorumlubelirleme.
  b- Öğretim üyesi ve öğrencilere formlarıniletilmesi.
§  Öğretim üyeleriiçin;
     Yoklamaçizelgesi,
     Öğrenci başarısı değerlendirmeformu,
     Öğretim üyesi geribildirimformu
§  Öğrencileriçin;
    Öğrenci geribildirimformu
 
3.5.ÖÇM Kurulu her eğitim öğretim yılının başından itibaren öğretim üyelerinde yeni öneri alma / eski önerilerin revizyonu, öğrenci tercihlerini alma/ tercihlere yerleştirme ve değerlendirme alt komisyonlarının çalışmalarının gözden geçirir ve yıllık çalışma takvimi ve faaliyet raporunu Dekanlığasunar.
 
 
4. ÖZEL ÇALIŞMA MODÜLÜ KURULUNUN ÇALIŞMA BİÇİMİ
4.1. Kurul her yarıyıl en az üç kez olmak üzere, ilgili ayın ilk Çarşamba günü başkanın daveti üzerine toplanarak gündemdeki konuları görüşür ve alınan kararları Dekanlık Makamına sunar.
4.2.Kurulun toplanabilmesi için kurul üye tam sayısının salt çoğunluğu gereklidir. Kararlar, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.
4.3.Kurul başkanı gerekli gördüğünde eğitim ile ilgili diğer kurul üyelerini ve/ve ya dönem koordinatörlerini toplantıya çağırabilir. Çağrılan kişiler görüşlerini sunar ancak oylamaya katılamazlar.
4.4.Kurulun sekreterya hizmetleri Eğitim-Öğretim Baş Koordinatörlüğü tarafından yerine getirilir. Kurul toplantı tutanaklarının yazılması, imzalatılması ve arşivlenmesi ile ilgili işleri Özel Çalışma Modülü Kurulu sekreteri yapar.
 
5. YÜRÜRLÜK
5.1.SDÜTF-ÖÇM’nin işbu çalışma esasları SDÜTF Fakülte Kurulu’nda onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. ÖÇM uygulamaları 2018-2019 eğitim öğretim yılından itibaren uygulamaya başlanır. Gerektikçe söz konusu çalışma esaslarının revize edilerek güncellenmesi Fakülte Kurulu’nun yetkisindedir.
 
6. YÜRÜTME
6.1.Bu çalışma esaslarının uygulanmasından SDÜTF Dekanı sorumludur.
 
 
*Kurulumuz 30.10.2017 tarih ve 102/1 sayılı Fakülte Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir.
 

 

Yayın Tarihi: 31/10/2017
Okunma Sayısı: 5428
Asistan Bilgi Sistemi
Asistan Girişi
Asistan Bilgi Sistemi
Öğretim Üyesi Girişi
Döküman Arşivi
Akademik Takvim
Mesleki Beceri Laboratuvarı
Öğrenci Bilgi Sistemi
Özel Çalışma Modülü
Öğrenci Değerlendirme Sistemi
Öğrenme Yönetim Sistemi
Etik Kurul
SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi
İdari Kadro