Eğitim Becerileri Kurulu

 

EĞİTİM BECERİLERİ KURULU ÜYELERİ


1) Prof. Dr. Münire ÇAKIR 
2) Prof. Dr. Mekin SEZİK
3) Prof. Dr. Emel SESLİ ÇETİN
4) Doç. Dr. Rasih YAZKAN
5) Doç. Dr. Duygu K. DOĞUÇ
6) Doç. Dr. Pınar ASLAN KOŞAR
7) Doç.Dr.Kanat GÜLLE
8) Doç.Dr.Halil AŞCI
9) Dr.Öğr.Üyesi M.İnci BAŞER KOLCU
10) Dr. Öğr. Üyesi  Giray KOLCU 
11) Dr. Öğr. Üyesi  Mehtap SAVRAN
 

Kurul Sekreteri:


Bilg. İşl. Günnur Filiz TEKİN  

Dahili:3327

 

 

KURUL KARARLARI


  1. 16 Aralık 2016
  2. 19 Ocak 2017
  3. 10 Şubat 2017
  4. 14 Şubat 2018
  5. 20 Mart 2018
  6. 3 Nisan 2018
  7. 09 Nisan 2018
  8. 24 Ekim 2018

 

 
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
EĞİTİM BECERİLERİ KURULU
ÇALIŞMA ESASLARI
 
1. AMAÇ VE KAPSAM
1.1.Bu esasların amacı; Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Becerileri Kurulu’nun ( SDÜTF-EBK) yapısı, görevleri ve işleyişini düzenlemektir.
 
2. EĞİTİM BECERİLERİ KURULUNUN YAPISI
2.1.Kurul, en az biri Tıp Eğitimi Anabilim Dalı temsilcisi olmak üzere en az 10 (on) öğretim üyesinden oluşur.
2.2.Kurul üyeleri Dekan tarafından 3 (üç) yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi biten bir üye yeniden görevlendirilebilir.
2.3.Kurul kendi üyeleri arasından bir başkan seçer ve dekan tarafından görevlendirilmek üzere Dekanlık Makamına bildirir. 
3.EĞİTİM BECERİLERİ KURULUNUN GÖREVLERİ
3.1. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin eğitim becerilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla yılda en az bir kez Eğitim Becerileri Kursu düzenler.
3.2. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin Eğitim Becerileri Kursu ile ilgili talep ve geribildirimlerini değerlendirir.
3.3. Her eğitim becerileri kursu için kurul üyesi öğretim üyelerinden 5 (beş) tanesi düzenleme komitesi olarak görevlendirilir. O kurs için görevlendirilen öğretim üyeleri kursun planlamasını yapar. Kursla ilgili yazışmaları takip eder.
4. EĞİTİM BECERİLERİ KURULUNUN ÇALIŞMA BİÇİMİ
4.1. Kurul her yarıyıl en az bir kez, başkanın daveti üzerine toplanarak gündemdeki konuları görüşür ve alınan kararları Dekanlık Makamına sunar.
4.2.Kurulun toplanabilmesi için kurul üye tam sayısının salt çoğunluğu gereklidir. Kararlar, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.
4.3.Kurul başkanı gerekli gördüğünde eğitim ile ilgili diğer kurul üyelerini ve/ve ya dönem koordinatörlerini toplantıya çağırabilir. Çağrılan kişiler görüşlerini sunar ancak oylamaya katılamazlar.
4.4.Kurulun sekreterya hizmetleri Eğitim-Öğretim Başkoordinatörlüğü tarafından yerine getirilir. Kurul toplantı tutanaklarının yazılması, imzalatılması ve arşivlenmesi ile ilgili işleri Eğitim Becerileri Kurulu sekreteri yapar.
5. YÜRÜRLÜK
5.1.SDÜTF-EBK’nın işbu çalışma esasları SDÜTF Fakülte Kurulu’nda onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. Gerektikçe söz konusu çalışma esaslarının revize edilerek güncellenmesi Fakülte Kurulu’nun yetkisindedir.
 
6. YÜRÜTME
6.1.Bu çalışma esaslarının uygulanmasından SDÜTF Dekanı sorumludur.
 
*Kurulumuz 16.11.2016 tarih ve 91/02 sayılı Fakülte Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir.

 

Yayın Tarihi: 08/11/2016
Okunma Sayısı: 4521
Asistan Bilgi Sistemi
Asistan Girişi
Asistan Bilgi Sistemi
Öğretim Üyesi Girişi
Döküman Arşivi
Akademik Takvim
Mesleki Beceri Laboratuvarı
Öğrenci Bilgi Sistemi
Özel Çalışma Modülü
Öğrenci Değerlendirme Sistemi
Öğrenme Yönetim Sistemi
Etik Kurul
SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi
İdari Kadro