YKS 2022 sonuçlarına göre fakültemizi yeni tercih edecek öğrencilerimizin dikkatine

Değerli Adaylar;

Tıp Fakültesi Dekanlığı olarak amaç ve hedeflerimiz; toplumun sağlık sorunlarına hâkim ve çözümler üretebilen, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen, ulusal ve uluslararası düzeylerde yeterli hekimler yetiştirmek, sağlık alanına özgün katkılarda bulunacak araştırmaları yapacak altyapı ve donanıma sahip bir tıp fakültesi olmak, eğitsel ve bilimsel süreçlerin ayrılmaz bir parçası olan sağlık hizmeti sunumunda topluma örnek olabilecek nitelikli ve rekabet gücü bulunan bir kuruluş olmayı başarmaktır.

Fakültemizin amaç ve defleri web sitemizde ayrıntılı olarak toplumla paylaşılmaktadır (https://tip.sdu.edu.tr/tr/genel-bilgiler/vizyonmisyon-374s.html).

  •       Kayıt-Kabul Şartları;

 

Madde 6- (1) Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesine öğrenci kayıt-kabul işlemleri Yükseköğretim Kurulu tarafından konulan ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinin belirlediği esaslar dâhilinde yapılır. Aday öğrencinin kayıt-kabul işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından duyurulur. Zamanında başvurmayan ve gerekli belgeleri sağlayamayan adaylar kayıt haklarını kaybeder.

 

Öğretime Başlama, Öğretim Şekli ve Öğretim Süresi

Madde 12- (1) Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğretime bir önceki yılsonunda Fakülte Kurulunca kabul edilen ve Üniversite Senatosunca onaylanan tarihte başlanır. Akademik takvim öğretim yılı başında öğrencilere duyurulur. Aile Hekimliği (intörnlük) kademesi hariç diğer sınıflarda öğretim yılı ortasında ara tatil verilir.

 

  • İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulaması,

Ortak zorunlu dersler

Madde 18- (1)Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Yabancı Dil ve Türk Dili dersleri yıllık dersler olarak, Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı dersi ise bir yarıyıl okutulur. Süleyman Demirel Üniversitesi Ortak Zorunlu Dersler Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesine tabidir.

(2) Ortak zorunlu derslerden başarısız olan öğrenciler Aile Hekimliği Kademesine başlayamazlar. (04.10.2018 tarihli ve 496/7-a sayılı Senato Kararı ile eklendi.)

 

Öğretim Şekli

Madde 13- (1) Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesinde entegre sistemle eğitim verilir. Dönem I, II ve III’te sınıf geçme esası uygulanır. Dönem IV ve Dönem V’de ise klinik staj eğitimi yapılır. Her klinik staj bir ders niteliğinde olup ders geçme esasları uygulanır, staj süreleri yıllık programlarla birlikte Fakülte Kurulunca belirlenir.

Yurt içi/dışı değişim programları ile başka bir yükseköğretim kurumuna giden Dönem II, III, IV, V ve VI öğrencileri eşdeğer öğretim uygulamayan yerlere gidecek olurlarsa dönüşlerinde öncelikle eksik olan stajlarını ve derslerini tamamlarlar. Aldıkları bir üst sınıfa ait ders varsa, o derslerden muaf tutulurlar. Stajların ve derslerin tümünü başarıyla tamamlayan öğrenci Aile Hekimliği kademesine başlar. Aile Hekimliği programı belirli bir disiplin dahilinde eksiksiz olarak tamamlanır.(04.10.2018 tarihli ve 496/7-a sayılı Senato Kararı ile değişik.)

 

Devam durumu

Madde 15- (1) Teorik ve uygulamalı dersler ile stajlara devam zorunludur.

(2) Dönem I, II ve III’te yer alan her ders kurulunun sınavına girebilmek için o ders kurulunda yer alan teorik derslerin en az %70’ine, uygulamalı her bir  dersin en az % 80’ine katılmak zorunludur. Devam sınırlarını aşan öğrenci, NA notu alır, o ders kurulunun sınavına giremez. Bir eğitim yılında tüm ders kurullarında toplam devamsızlığın teorik derslerin %30’unu, uygulamalı derslerin % 20’sini geçmesi

durumunda ise yılsonu ve bütünleme sınavına giremez. (04.10.2018 tarihli ve 496/7-a sayılı Senato Kararı ile değişik.)

(3) Dönem IV ve V’de her staj için o stajda yer alan teorik derslerin en az %70’ine, uygulamalı derslerin en az % 80’ine, Dönem VI’da ise her bir staj süresinin en az %80’ine katılmak zorunludur.  Devamsızlığı bu sınırları aşan öğrenci NA notu alır, staj sınavına ve staj bütünleme sınavına giremez ve stajı tekrarlar. (04.10.2018 tarihli ve 496/7-a sayılı Senato Kararı ile değişik.)

 

 

  •        Mesleğin gerektirdiği kıyafet ve donanım malzemeleri Ders uygulamalarında kullanılacak sarf malzeme, araç ve gereç gideri; sınav, materyal ve eğitim öğretim hizmeti karşılığı öğretim gideri;

Fakültemizde laboratuvar eğitimlerinde kullanılan sarf malzemeler ve ölçme değerlendirme materyalleri ve giderleri üniversitemiz tarafından karşılanmaktadır. Önlük, terlik, steteskop vb gibi malzemeler öğrenci tarafından karşılanmaktadır.

 

  •        Programın içeriği, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunun bulunduğu

yerleşke/kampus,

Temel Tıp Bilimleri Eğitimi: Tıp Fakültesi Doğu Kampüsü Çünür/Isparta (Morfoloji Binası)

Tıp Fakültesi Hastanesi: Tıp Fakültesi Doğu Kampüsü Çünür/Isparta (Hastane Binası)

 

  •        Kısmı zamanlı öğrenci olarak çalışabilme imkanları ile staj ve uygulama eğitimleri sırasında belirli koşullarla ayrıca ücret ödenip ödenmediği;

Üniversitemiz öğrencilerinin çalışma, dinlenme ve ilgi alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirmek, yeni ilgi alanları kazanmalarına imkân sağlamak, sosyal durumlarının iyileşmesine, yeteneklerinin gelişmesine katkıda bulunmak, birlikte düzenli ve disiplinli çalışma alışkanlıkları kazandırmak amacıyla ilan edilen kadrolara kısmi zamanlı öğrenci alımı yapılmaktadır. Başvurular, 11-13 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak olup https://ilkbasvuru.sdu.edu.tr/ adresinden çevrim içi (online) olarak yapılmaktadır. Aranılan nitelikler ilgili birimlerce değerlendirilmektedir.

  •        İlgili yükseköğretim kurumunun vakfı veya anlaşmalı olduğu kurum tarafından burs, yemek, yurt vb. imkanlar sunup sunmadığı

Fakültemizde çeşitli burs imkanları bulunmaktadır. Bu imkanlar kayıt sonrası fakülte internet sitesinden tüm öğrencilere duyurulmaktadır.

Yayın Tarihi: 22/06/2022
Okunma Sayısı: 1377