21 Ekim 2017 Cumartesi

Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi

36015 defa okundu
T.C.
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ
 
 
 
1. BÖLÜM                                                        
AMAÇ, KAPSAM VE ÖĞRETİM DÜZEYİ
 
AMAÇ
Madde 1-Bu yönergenin amacı, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitim-öğretim, sınav, sınıf geçme ve değerlendirme usulleri ile öğretim düzeyini, kayıt-kabul şartlarını ve öğrenciler ile ilgili diğer hususları düzenlemektir
KAPSAM
Madde2-Bu yönerge, 29 Ağustos 2004 ve 25568 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan “Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümlerine uygun olarak Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde uygulanan eğitim-öğretim sınav ve değerlendirme ile ilgili esasları kapsar.
DAYANAK
Madde 3-Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Süleyman Demirel Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
ÖĞRETİM DÜZEYİ:
Madde 4-Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 6 yıllık bir eğitim-öğretim programı uygulanır ve mezunlarına “Tıp Doktoru” unvan ve yetkisi verilir. “Tıp Doktorluğu” eğitimi üç kademeden oluşur:
a) Temel Tıp Bilimlerinde Ön Lisans Kademesi: Bu kademe, her biri bir ders yılını kapsayan iki dönemden oluşur.
b) Klinik Bilimlerinde Yüksek Lisans Kademesi: Bu kademe, bazı Temel Tıp Bilimleri ile klinik, poliklinik gibi uygulamalı alanları ve gerekli laboratuvar çalışmalarını içine alan ve her biri bir ders yılını kapsayan üç dönemden oluşur.
c) Aile Hekimliği Kademesi: Bu kademe, klinik ve poliklinik çalışmaları ile uygulamalarını kapsayan 12 (on iki) aylık bir dönemden oluşur.
II. BÖLÜM
KAYIT-KABUL ŞARTLARI, KAYIT YENİLEME VE MAZERET BEYANI, İZİNLİ SAYILMA, KAYIT ALMA VE KAYIT SİLME, YATAY VE DİKEY GEÇİŞ YOLUYLA KABUL VE İNTİBAKLAR
KAYIT-KABUL ŞARTLARI:
Madde 5-Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne öğrenci kayıt-kabul işlemleri Yükseköğretim Kurulu tarafından konulan ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin belirlediği esaslar dâhilinde yapılır. Aday öğrencinin kayıt-kabul işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından duyurulur. Zamanında başvurmayan ve gerekli belgeleri sağlayamayan adaylar kayıt haklarını kaybeder.
YETERLİK SINAVI:
Madde 6-a) Her eğitim-öğretim yılı başında yeni kayıt olan öğrenciler için yabancı dil dersi yeterlik sınavı yapılır. Bu sınav Süleyman Demirel Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim–Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil ve Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından belirlenen bir tarihte yapılır.
b) Her eğitim-öğretim yılı başında yeni kaydolan öğrenciler için Temel Bilgi Teknolojileri Dersi yeterlik sınavı yapılır. Bu sınav Süleyman Demirel Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca Enformatik Bölüm Başkanlığı tarafından belirlenen bir tarihte yapılır.
KAYIT YENİLEME VE MAZERET BEYANI:
Madde 7-Öğrencilerin haklarından yararlanabilmesi ve sınavlara girebilmesi için her dönem akademik takvimde belirtilen süre içerisinde kayıtlarını yenilemeleri gerekir. Öğrencinin kayıt yenileyebilmesi için, öğrenim katkı payını yada öğrenim ücretini ödemiş olması gerekir. Öğrenciler kayıt yenileme işlemlerinin tümünden sorumlu olup kayıtlarını kendileri yaptırmakla yükümlüdürler. Öğrencinin kayıt yenilemesi, devam durumları ve akademik başarıları ile ilgili işlemler Tıp Fakültesi Öğrenci İşleri tarafından yürütülür.
Kimlik, öğrencilik süresince geçerli olacaktır.
Mazeret beyanı, eğitim-öğretim yılının ilk haftası içinde yapılır. Mazereti Fakülte Yönetim Kurulu’nca kabul edilen öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri, öğrenci işleri tarafında ekle-sil haftasında yapılır. Öğrenci, kayıt yaptırmadığı yılda öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu şekilde kaybedilen süre öğrenim süresinden sayılır.
İZİNLİ SAYILMA:
Madde 8-(1) Öğrencilere, ilgili yönetim kurulunun uygun göreceği haklı ve geçerli nedenlerle bir defada en az bir, en çok iki yarıyıl izin verilebilir. İzinli olunan dönem öğretim süresinden sayılmaz. Bu şekilde izin alan öğrenci ilgili birime devam edemez, öğrenci kimliği alamaz ve izinli olduğu yarıyıl/yılsonundaki sınavlara giremez. Öğrenciye verilen öğrenime ara verme izinlerinin toplamı, normal öğrenim süresinin yarısını aşamaz.
(2) Ağır hastalık, kaza, doğal afetler gibi belgelendirilebilen olağanüstü durumlar dışında izin başvurusu yarıyılın/yılın ilk iki haftası içinde yapılır. Tutuklu bulunan öğrenciye izin verilmez. Ancak tutukluluk hali sona eren öğrencinin eğitim-öğretime devam edemediği süreler için izinli sayılmasına ilgili yönetim kurulu karar verebilir.
KAYIT ALMA VE KAYIT SİLME:
Madde 9–(1) Aşağıdaki durumlarda ilgili yönetim kurulu kararı ile öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir:
a) Öğrencinin yazılı başvurusu ve kendi isteği ile Üniversiteden ayrılmak istemesi,
b) 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alması.
YATAY GEÇİŞ YOLUYLA KABUL VE İNTİBAKLAR:
Madde 10-Diğer yükseköğretim kurumlarından Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne yatay geçiş yapmak isteyenlerin “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Yatay geçiş başvuruları Fakülte Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Yatay geçiş yapan öğrencilerin öğrenim sürelerinin tespitinde, öğrencinin geldiği kurumda geçirmiş olduğu süreler de hesaba katılır. Toplam süre kanunla belirtilen azami süreyi geçemez.
Daha önce başka bir yükseköğretim kurumunun öğrencisi iken Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınavlara girerek Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin I. sınıfına kesin kaydını yaptıran öğrencilerin, daha önce izlemiş ve başarmış oldukları öğrenim programlarının uygunluğu ve eşdeğerliği Fakülte Yönetim Kurulu’nca kabul edildiği takdirde ve öğrenimine başlayacakları eğitim-öğretim yılının ilk iki haftası içerisinde başvurmaları halinde, intibakları yapılarak daha üst sınıflara geçişleri yapılabilir.
 
III. BÖLÜM
ÖĞRETİME BAŞLAMA, ÖĞRETİM ŞEKLİ, ÖĞRETİM SÜRESİ VE DERS YILI ÖĞRETİME BAŞLAMA
Madde 11-Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğretime, bir önceki yılsonunda Fakülte Kurulunca kabul edilen ve Üniversite Senatosunca onaylanan tarihte başlanır. Akademik takvim, öğretim yılı başında öğrencilere duyurulur. Aile Hekimliği kademesi hariç, diğer sınıflarda öğretim yılı ortasında ara tatil verilir.
ÖĞRETİM ŞEKLİ:
Madde 12-Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde ilk yıl isteğe bağlı İngilizce hazırlık sınıfı okutulur. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Dönem I, Dönem II, Dönem III’te entegre sistemle ve kısmi Probleme Dayalı Öğrenim (PDÖ) ile öğretim yapılır ve bu dönemlerde sınıf geçme esası uygulanır. Dönem IV ve Dönem V’de ise staj eğitimi yapılır. Her staj bir ders niteliğindedir, staj süreleri yıllık programlarla birlikte Fakülte Kurulunca belirlenir.
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programlarından Yaşam Boyu öğrenim Programları (ECTS/Socrates) ile yurt dışına giden Dönem IV, V ve VI sınıf öğrencileri, eşdeğer öğretim uygulamayan yerlere gidecek olurlarsa, dönüşlerinde öncelikle eksik olan stajlarını tamamlarlar, sonra bir üst sınıfa intibak ettirilirler. Aldıkları bir üst sınıfa ait ders varsa, o derslerden muaf tutulurlar. Dönem II ve III. Sınıf öğrencileri, 1 (bir) yıl süreyle ve sadece eşdeğer öğretim veren eğitim kurumlarına gönderilebilirler. Stajların ve derslerin tümünü başarıyla tamamlayan öğrenci Aile Hekimliği (intörnlük) kademesine başlar. Aile Hekimliği programı belirli bir disiplin dahilinde eksiksiz olarak tamamlanır.
ÖĞRETİM SÜRESİ VE DERS YILI:
Madde 13-Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın azami dokuz yıl, içinde başarı ile tamamlayarak mezun olamayanlar, 2547 sayılı  Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde ders yılı Aile Hekimliği dönemi hariç en az 140 iş günü olacak şekilde hesaplanır. Aile Hekimliği dönemi ise kesintisiz olarak bir yıl sürer.
 
IV. BÖLÜM
DEVAM DURUMU VE MAZERETLER
DEVAM DURUMU:
Madde 14-Pratik (laboratuvar çalışması, tartışma, saha ve klinik çalışmaları) ve teorik derslere devam zorunludur. Pratik derslerin % 20’sinden, teorik derslerin %30’undan fazlasına devam etmeyen öğrenciler, o ders/derslerin hiç bir sınavına alınmazlar.
Dönem I, II ve III’te entegre sistemin gereği olarak “Ders Kurulu” şeklinde öğretim yapılır. Her ders kurulunun sınavına girebilmek için, o ders kurulundaki her bir ders için o ders saatinin toplamının, teorik derslerin % 70’ine, pratiklerin %80’ine katılma zorunluluğu vardır. Öğrenci devamsız olduğu ders için baraj uygulamasına tabi olur. Kurul sınavlarından birine giremeyen öğrenciler o ders kurulu sınavından (NA) notu alırlar.
(NA) notu, derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere verilir. (NA) notu, not ortalaması hesabında (FF) notu gibi işlem görür.
Dönem IV ve V’te her staj için teorik derslerin % 70’ine, pratik derslerin %80’ine devam zorunluluğu vardır. Teorik ve pratiklerin her hangi birisine veya ikisine yeterli devamı sağlayamayan öğrenci o stajı tekrar almak zorundadır. Pratik derslere devamsızlık % 20’yi geçmediği takdirde, öğrenci devam edemediği pratik çalışmaları, Anabilim Dallarının imkanları ölçüsünde belirtilecek gün ve saatte telafi etmek zorundadır. Telafi çalışmalarını yapmayan öğrenci o ders/derslerin hiç bir sınavına alınmaz.
Aile Hekimliği Kademesinde %80 devam zorunludur (bkz. madde 29)
MAZERETLER:
Madde 15-Mazereti nedeniyle ara sınavlara ve kurul sınavlarına katılamayan öğrencilerden sınav dönemi içerisinde sınav tarihinden itibaren bir hafta içerisinde SDÜ Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim Başkoordinatörlüğüne mazeretini belgelendirerek başvuranlara, yönetim kurulunca mazeretlerinin kabul edilmesi halinde mazeret sınavı hakkı tanınır.
Birinci derecedeki akrabaların hastalıkları, kazalar, doğal afetler, tutuklanma, yargılanma ailevi ve ekonomik nedenlerin mazeret sayılabilmesi için resmi belgelere dayandırılması gerekir.
Disiplin suçu nedeniyle verilen uzaklaştırma cezaları mazeret sayılmaz.
Mazeretlerle ilgili her türlü müracaat, mazeretin bitim tarihinden itibaren en geç 7 (yedi) gün içinde Tıp Fakültesi Dekanlığına yazılı olarak yapılması gerekir. Daha sonra yapılan müracaatlar ve geç sunulan raporlar işleme konmaz. Mazeret sınavı ara sınav veya kurul sınavları için geçerlidir. Raporlu süreler devamsızlıktan sayılır.
 
 
 
 
V. BÖLÜM
PUAN, DÖNEM NOTU, BAŞARI DURUMU
Madde 16-Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde kullanılan dönem notu ve başarı durumu I. II. ve III. Sınıflarda bağıl not değerlendirme sistemi uygulanırken Diğer dönemlerde mutlak değerlendirme sistemi uygulanır. Bağıl değerlendirmeye esas olacak ham not limitleri aşağıdaki şekildedir.
-Bağıl Değerlendirme Katma Limiti (BDKL) < 20
- Ham Başarı Notu Alt Limiti (HBAL) < 40
- Yarıyıl/Yıl Sonu ve Bütünleme Sınav Sonucu Limiti (YSSL) < 45
Ara sınav notu, Dönem I, II ve III te kurul sınavları ortalamasıdır.
Tıp fakültesinde entegre sistem ile eğitim yapılmaktadır ve “Ders Kurul Sınav Puanı” baraj sistemi uygulanarak hesaplanmaktadır. Baraj sistemi Madde 21’de belirtildiği üzere uygulanmaktadır. Tıp Fakültesinde uygulanan Notlar ve Katsayıları aşağıda açıklanmıştır.
Başarı Notu
Katsayı
Not Aralığı
AA
4.00
88-100
BA
3.50
81-87
BB
3.00
74-80
CB
2.50
67-73
CC
2.00
60-66
DC
1.50
53-59
DD
1.00
46-52
FD
0.50
39-45
FF
0.00
0-38
 
 
a) Geçer Notlar AA, BA, BB, CB, CC notlarıdır. Bu notlardan birini almış olan bir öğrenci o dersi başarmış sayılır.
G: GEÇER (Kredisiz dersleri başarı ile tamamlayan öğrencilere verilir.)
b) Geçmez notlar: DC ve DD (ortak zorunlu dersler hariç), K, FD ve FF notları geçmez notlardır.
K: Geçmez (Kredisiz derslerde ve staj çalışmalarında başarısız olan öğrencilere verilir)
c) Koşullu geçer notlar; ortak zorunlu dersler için kullanılmakta olup, DC ve DD notlarıdır. Bu notlardan birini almış olan bir öğrenci genel not ortalamasının en az 2.00 olması halinde o dersi başarmış sayılır.
d) (NA) notu, derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere verilir. (NA) notu, not ortalaması hesabında (FF) notu gibi işlem görür.
e) M (muaf); daha önce alınıp başarılan ve eşdeğerliği Eğitim Öğretim Başkoordinatörlüğünün önerisi üzerine ilgili yönetim kurulunca onaylanan dersler için verilen işarettir.
f) Sınıfın bir dersteki ham başarı notu ortalamasının 60 ve üzerinde olması halinde bağıl değerlendirmeye katılmaya hak kazanan öğrenci sayısına bakılmaksızın, öğrencinin o dersteki harf notu ham başarı notuna göre Tablo II deki katalog değerleri göz önüne alınarak belirlenir.
 
VI. BÖLÜM
DÖNEM I, DÖNEM II VE DÖNEM III İLE İLGİLİ HÜKÜMLER
ORTAK ZORUNLU DERSLER:
 
Madde 17-Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Yabancı Dil ve Türk Dili dersleri yıllık dersler olarak, Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı dersi ise bir yarıyıl okutulur. Süleyman Demirel Üniversitesi Ortak Zorunlu Dersler Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesine tabidir.
Yurt dışında ilk üç yılı okuyup, Yüksek Öğretim Kurumu tarafından Fakültemize 4’üncü sınıftan itibaren yerleştirilen öğrenciler, ortak zorunlu dersleri başarmadan Aile Hekimliği kademesine başlayamazlar.
DERS KURULU SINAVI:
Madde 18- Her ders kurulunun sonunda o ders kurulunu kapsayan “ Ders Kurulu Sınavı” yapılır. Her dönemin ders kurulu sayısı, ders kurullarının hangi derslerden oluşacağı, kurul içindeki derslerin teorik ve pratik ders saati olarak süreleri ve ders kurulu sınav tarihleri Dekanlıkça öğretim yılının başlangıcında belirlenir ve ilan edilir. Ders kurulu sınavı teorik ve/veya pratik şeklinde yapılır. Sınav soruları, kurulda dersi olan her Anabilim Dalının, teorik ve pratik olarak verdiği toplam ders saati dikkate alınarak hazırlanır. Pratik sınavın şekli ilgili Anabilim Dalı tarafından belirlenir.
Mazeret sınavı; ara sınav ve ders kurulu sınavına mazereti nedeniyle giremeyen ve mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenciler için açılan bir sınavdır. Bütünleme sınavları için mazeret sınavı açılamaz. Mazeret sınavı teorik ve pratik, sözlü veya yazılı (test veya klasik ) veya hem sözlü hem de yazılı olarak yapılabilir.
YIL SONU SINAVI:
Madde 19-Her dönemin sonunda son ders kurulu sınavının bitiminden en erken 15 (on beş) gün sonra bütün ders kurullarını kapsayan “Yıl Sonu Sınavı” yapılır. Bu sınav teorik ve/veya pratik şeklindedir. Soruların anabilim dallarına dağılımı, ders kurulu sınavlarında olduğu gibidir.
BÜTÜNLEME SINAVI:
Madde 20-Bu sınav, yılsonu genel sınavının bitiminden en erken 15 (on beş) gün sonra yapılır. Sınav teorik ve/veya pratik şeklindedir. Soruların anabilim dallarına dağılımı ders kurulu sınavında olduğu gibidir.
DERS KURULU SINAVI PUANI VE DEĞERLENDİRME:
Madde 21-Ders Kurulu Sınavı Puanı; ders kurulu sınavı sonunda belirlenen puandır. Ders Kurulu Sınavı Puanı; Ders kurulundaki derslerin her birinden o derse ait teorik puanlarının en az %50’si alınması durumunda; dersin teorik ve pratik sınavlarından alınan puanlar toplanarak belirlenir. Teorik sınavdaki derslerden biri veya bir kaçından o ders/derslere ait tam puanlarının %50’sinin altında puan alınması durumunda; o ders/derslerin puanlarının %50’si ile bu puan arasındaki fark eksi puan olarak değerlendirilir ve eksi puanlar öğrencinin puanından düşülerek (Baraj) ve pratik puan eklenerek hesaplanır. Pratik puanı hesaplanırken baraj uygulanmaz. Ders Kurulu Sınavlarının sonuçları dönem koordinatörü tarafından öğrenci bilgi sistemine girilerek internetten ilan edilir.
Ders kurulu ortalaması 74 ve üzeri notu olanlar yılsonu sınavından muaf olurlar. Geçme notu kurul ortalamasına eş değer gelen harf notudur.
Dönem Notu 74 ve üzeri olanlardan not yükseltmek isteyenler, dilekçe ile müracaat ettikleri takdirde yılsonu sınavına girebilirler. Bu durumda yılsonu notu, ders kurulu sınav puanlarının ortalamasından daha düşükse, ders kurulu sınav puanlarının ortalaması geçme notu olarak kabul edilir.
DÖNEM NOTU, YILSONU VE BÜTÜNLEME SINAVLARINDA DEĞERLENDİRME:
Madde 22-“ Dönem Notu”, ders kurulu sınav puanlarının ortalamasının %60’ı ile yılsonu ve bütünleme sınavı puanının %40’ının toplanması ile bulunan nottur. Dönemi başarmak için dönem notunun en az (CC) olması gerekir.
Yılsonu sınavı ile yılsonu bütünleme sınavında, pratik sınavlar, teorik sınavlardan ayrı olarak sözlü veya yazılı yapılır. Bunun için programda yeterli gün ayrılır. Sınavlarda bir derse ayrılan teorik ve pratik sınav puanları, ders saatleri oranı göz önüne alınarak belirlenir.
Yılsonu sınavı ve bütünleme sınavında puan hesaplaması Madde 21’de belirtilen “Ders Kurulu Sınavı Puanı” hesabı gibidir.
Pratik sınavı yapılmayan derslerde sadece teorik sınava ait puan hesabı yapılır.
Sınavla ilgili değişiklikler, sınav tarihinden en az bir hafta önce öğrencilere duyurulmak üzere ilan edilir.
Öğrencinin bütünleme sınavında aldığı mutlak not yılsonu notu yerine geçer. Bütünleme sınavı yapılan dersin harf notu hesaplamasında öğrencinin yıl içi sınava ve çalışmalarına ait notları aynı şekilde dikkate alınır ve dersin harf notu bu dersin yapılmış en son yarıyıl sonu değerlendirmesinin ham notları ile karşılaştırılarak en yakın ham nota karşılık gelen harf notu verilir.
Madde 23-Öğrencilerin başarı durumları, her yılsonunda hesaplanan “Dönem Not Ortalaması (DNO)” ve almış oldukları tüm dersler, ders kurulları ve stajlar için “Genel Not Ortalaması (GNO)” ile belirlenir. DNO, öğrencinin kayıtlı olduğu yılın ağırlıklı not ortalamasıdır. GNO, öğrencinin üniversiteye girişinden itibaren, ders kurulları ve stajların tümü göz önüne alınarak hesaplanan ağırlıklı not ortalamasıdır.
Mezuniyet derecesi, öğrencinin tamamladığı öğretim programındaki ağırlıklı not ortalaması, esas alınarak belirlenir. Ağırlıklı not ortalaması öğrencinin her ders kurulu ve stajlardan almış olduğu başarı notunun, ders kurulları ve stajların kredileri ile çarpımlarının toplamı ile elde edilen sayının, ders kurulları ve stajların kredi değerlerinin toplamına bölünmesi ile hesaplanır.
Ağırlıklı ortalamanın hesaplanmasında bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür.
 
VII. BÖLÜM
DÖNEM IV VE DÖNEM V İLE İLGİLİ HÜKÜMLER
STAJLARA DEVAM ZORUNLULUĞU:
Madde 24-Stajlara devam zorunludur. Öğrenci teorik derslerin %70’ine, pratik derslerin %80’ine devam etmek zorundadır. Aksi halde staj sonu sınavlarına alınmaz. Devamsızlık durumda mazeret geçerli değildir ve öğrenci tamamlamakla mükellef olduğu akademik yıldaki tüm stajların sınavlarının bitiminden sonra devamsızlıktan kaldığı staj veya stajları tekrarlar. Dönem IV ve Dönem V’te olan dönüşümlü stajlar sadece akademik takvimle belirtilen eğitim-öğretim döneminde yapılır. Öğrenciler staj kaybı nedeniyle bir üst sınıfa geçemedikleri durumda, içinde bulundukları akademik yılın programı bir önceki yılın programından farklı olur ise, almadıkları stajları almakla yükümlüdürler.
Devamsızlık nedeniyle stajdan başarısız olan öğrencilere bir akademik yılda aynı staj için üç kez kayıt hakkı verilir.
STAJ SINAVI:
Madde 25-Dönem IV ve V stajlarında her staj sonunda Staj Sonu Sınavı yapılır. İlgili Anabilim Dalı akademik kurul kararıyla ara sınav yapılabilir. Bu sınavlar, teorik veya / teorik ve pratik olarak yapılır. Ara sınav yapılmışsa staj sonu başarı notu, ara sınav notunun %40’ı, Staj sonu sınav notunun % 60’ının toplanması ile belirlenir.  Teorik ve pratik olarak yapılan sınavlarda pratiğin %40’ı, teoriğin %60’ı alınır. Staj sonu başarılı kabul edilme notu 60 ve üzeridir
STAJ BÜTÜNLEME SINAVI:
Madde 26-
1.       Staj sınavından başarısız olan öğrenci;
a)    Staj sınavından başarısız olan öğrenci; izleyen staj grubuna başlatılır. Staj sınavlarında bütünleme hakkı vardır. Bütünleme hakkı, dönem içinde veya dönem sonunda kullanılabilir.
b)   Bütünleme sınav hakkını yıl içinde kullanmak isteyenler, bütünleme sınav tarihinden en az bir hafta önce sınava girmek istediği staj grubunu belirten bir dilekçe vererek grupların staj sonu sınavlarına girebilirler.
c)    Dönem sonu bütünleme sınavları, staj bitiminden en erken 15 gün sonra yapılır. Bütünleme sınavları 45 gün içerisinde tamamlanır.
d)   Öğrencinin bulunduğu sınıfın tüm stajlarını tamamladıktan sonra başarısız dersleri için eğitim öğretim yılı içerisinde ek bütünleme talep edebilir. Ek bütünleme talep edebilmesi için; bütün stajların bitiminden itibaren 45 gün içerisinde staj sonu sınavının bulunmaması gerekir.
2.     Dönem IV veya V’te bütünleme sınavlarının herhangi birisinden başarısız olan öğrenci stajı
3.      
4.     tekrarlar. Bir dönemin stajlarını tamamlayamayan öğrenciler bir üst dönemden staj alamazlar.
5.       Dönem IV veya V’ teki son stajlarını tamamlayan öğrencilerin bir üst dönemin staj gruplarından birisine o dönemin koordinatörün belirleyeceği staj takvimi çerçevesinde öğrencinin isteği dikkate alınarak en yakın staj grubuna intibakları yapılır.
6.       Yıl içinde bütünleme sınavına girenler yılsonundaki bütünleme sınavlarına giremez. Yani bütünlemeye giren bir öğrenci devam almadan ikinci bir bütünleme hakkı talep edemez.
BİR ÜST SINIFA İNTİBAK
Madde 27-.Dönem IV ve Dönem V’in bütün stajlarını akademik yıl içinde başarıyla tamamlayan öğrenciler yeni akademik yılın başlamasını beklemeden, uygun bir zamanda bir üst sınıfa intibak ettirilirler.
Madde 28-Staj sınav sonuçları Anabilim Dalı Başkanlıkları tarafından öğrenci bilgi sitemine giriş yapılarak dekanlığa iletilir.
DÖNEM BAŞARI NOTU:
Madde 29-Dönem başarı notu, Dönem IV ve Dönem V’te başarılı olan öğrencilerin puanlarının ortalaması alınıp, bu yönergenin 16.Maddesi’nde gösterildiği şekilde nota çevrilerek belirlenir.
 
VIII. BÖLÜM
DÖNEM VI (AİLE HEKİMLİĞİ KADEMESİ) İLE İLGİLİ HÜKÜMLER
AİLE HEKİMLİĞİ KADEMESİ:
Madde 30-Bu dönemde öğrencilerin başarısı, her anabilim dalında yapılan çalışma sonunda klinik, poliklinik, laboratuar ve saha çalışmaları, takip ettikleri hasta, hasta müşahedeleri ve epikrizler, hastalara davranışları ve ilgileri , nöbetler ve katıldıkları seminerler, klinik ve kliniko-patolojik toplantılardaki başarıları ....gibi hususlar ayrı ayrı göz önüne alınarak bu yönergenin16.Maddesi’nde belirtilen puan ve notlarla değerlendirilir.
Aile Hekimliği kademesinde %80 devam zorunludur. Devamsız olan veya mazereti nedeniyle devam etmeyenler devamsız oldukları süreyi tamamlarlar, aksi halde yeterlilik belgesi alamazlar.
Aile Hekimliği kademesinde sınav yoktur. Anabilim Dalı Başkanlığı, intörn doktor hakkında puan ve sonucu stajın bitiminden en geç 1 hafta sonraya kadar öğrenci bilgi sitemine giriş yaparak Dekanlığa iletir.
AİLE HEKİMLİĞİ BAŞARI NOTU:
Madde 31-Bu kademede başarılı olan öğrencilerin, dönem başarı notu, staj puanlarının ortalaması alınıp, bu yönergenin 16.Maddesinde gösterildiği şekilde belirlenir.
Aile Hekimliği kademesindeki stajların bir veya bir kaçında başarısız olan öğrenci, mezun olabilmek için, o stajlarda aynı süre çalışmak ve başarı sağlamak zorundadır.
 
IX. BÖLÜM
DİĞER HÜKÜMLER
KOORDİNATÖRLER KURULU:
Madde 32-Eğitim ve öğretimin düzenli bir şekilde yürütülmesi ve koordinasyonu Koordinatörler Kurulu tarafından düzenlenir ve Fakülte Kurulunca onaylanır. Koordinatörler Kurulu Başkoordinatör, Başkoordinatör Yardımcıları ve her dönemden sorumlu Koordinatörler ve Yardımcılarından oluşur. Dekan Koordinatörler Kurulunun tabii başkanıdır. Dekanın katılmadığı toplantılarda Başkoordinatör Kurula başkanlık eder.
Başkoordinatör ve koordinatörler, Fakülte Yönetim Kurulunca, üç yıl için Dekanın göstereceği adaylar arasından seçilir. Her koordinatör kendisine iki yardımcı teklif edebilir ve yardımcılar Dekanın onayı ile atanırlar. Yardımcılar, koordinatörün çalışmasında kendisine yardım ederler ve koordinatörler kuruluna katılırlar.
KOORDİNATÖRÜN GÖREVLERİ ŞUNLARDIR:
a)Sorumlu olduğu dönemin akademik takvimini hazırlar.
b)Sorumlu olduğu dönemin programının bütünlüğünü ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlar.
c)Sorumlu olduğu dönemin yoklamalarını ve öğrenci devam çizelgelerini denetleyerek Dekana bilgi verir.
d)Ders Kurulu sınavları, staj sınavları, yılsonu sınavı ve bütünleme sınavlarının hazırlanmasında, ders kurulu başkanları ile işbirliği yaparak uygulamayı sağlar.
e)Sınav sonuçlarının hesaplayıp öğrenci bilgi sitemine giriş yaparak Dekanlığa iletir.
f)Sorumlu olduğu dönemin öğrencilerinin, problemlerinin çözümlenmesinde yardımcı olur. Koordinatörler ve yardımcıları, sorumlu oldukları dönem öğrencilerinin tabii danışmanıdırlar.
DANIŞMANLIK HİZMETLERİ:
Madde 33-Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesine kaydını yaptıran her öğrenciye Dekanlık tarafından, bir öğretim üyesi veya öğretim görevlisi “danışman” olarak görevlendirilir.
Danışmanlar, ilgili öğrencilerle diyalog kurarlar, akademik çalışmalarında yol gösterirler, sosyal ve kişisel problemlerine yardımcı olurlar, bilimsel, kültürel ve sportif faaliyetlerini teşvik ederler.
EĞİTİM-ÖĞRETİM DENETLENMESİ:
Madde 34-Her bir dersin veya stajın verilmesinden, uygulamaların yapılmasından ve sınavların değerlendirilmesinden veya dersin başarısından ilgili Bilim Dalı veya Anabilim Dalı Başkanı sorumludur.
SINAV EVRAKININ SAKLANMASI:
Madde 35-Her türlü sınav kâğıtları, yetkili kurumların tespit edeceği esaslara göre öğrencinin mezun olmasına kadar, kurumu ile ilişkisi kesilenlerin sınav kâğıtları ise 2 (iki) yıl süreyle saklanır.
SINAV NOTUNA İTİRAZ:
Madde 36-Öğrenci sınav sonuçlarına maddi hata sebebiyle itirazını, sınav sonuçlarının ilanından itibaren yazılı olarak bir hafta içerisinde Dekanlığa yapabilir. İtiraz, ilgili Bölüm Başkanı veya Dönem Koordinatörü tarafından tetkik edilir. İtirazlar en geç 15 (onbeş) gün içerisinde sonuçlandırılır. Sonuç hakkında Dekanlığa bilgi verilir ve öğrenciye duyurulur.
 
KOPYA ÇEKMEK:
Madde 37-Sınavlarda kopya çeken öğrenciler o sınavdan 0 (sıfır) (FF) almış sayılır. Sınavda görevli öğretim elamanları kopya olayını bir tutanakla tespit ederler ve tutanağı Dekanlığa teslim ederler. Kopya çeken öğrenci hakkında ayrıca disiplin soruşturması açılır.
DİSİPLİN İŞLERİ:
Madde 38-Disiplin soruşturması ve cezaları Yüksek Öğretim Kanunu’nun 54.Maddesi’nde belirtilen hükümler ile Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür. Herhangi bir sebeple geçici uzaklaştırma cezası alan öğrenciler bu süre içerisinde öğrenci kimliğini iade eder, hiçbir eğitim öğretim ve sosyal faaliyete katılamazlar ve Tıp Fakültesi tesislerine giremezler.
TEBLİGAT-ADRES BİLDİRME:
Madde 39-Her türlü tebligat, öğrencinin Yükseköğretim kurumuna kayıt esnasında bildirdiği adrese yazılı yapılmak veya ilgili Yükseköğretim kurumunda ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.
Adres Değişikliğinin derhal öğrenci işleri bürosuna yazılı olarak bildirilmesi şarttır. Adres değişikliğinin bildirilmemesi veya eksik bildirilmesi halinde sorumluluk öğrenciye aittir.
KATKI PAYI – ÖĞRENİM ÜCRETİ:
Madde 40-Süleyman Demirel Üniversitesi’ne bağlı Tıp Fakültesi’nde öğrenciler her eğitim-öğretim yılı için bakanlar kurulu kararı ile tespit edilen katkı payı veya / öğrenim ücretini ödemek zorundadırlar.
MEZUNİYET:
Madde 41-Bir öğrencinin mezun olabilmesi için yasal süre içinde Tıp Fakültesini en az 2.00 Genel Not Ortalaması (GNO) ile tamamlamaları zorunludur. GNO aynı zamanda mezuniyet not ortalamasıdır.
Normal öğrenim süresi sonunda en az normal ders yükü ile mezun olan öğrencilerden not ortalaması 3.00-3.49 olan öğrenciler başarı belgesi, 3.50-4.00 arasında olan öğrenciler ise üstün başarı belgesi almaya hak kazanırlar
DİPLOMA:
Madde 42-Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitiren öğrencilere yasada öngörülen şartlara uygun olarak mezuniyet belgesi ve diploması düzenlenir.
Temel Tıp Bilimlerinde ilk iki yılı başarı ile tamamlayanlara GNO’ sının en az 2.00 olması kaydıyla, öğrenimini tamamlayamaması halinde, Üniversite ile ilişiği kesilerek unvansız “Temel Tıp Bilimlerinde Ön Lisans Diploması” verilir.
HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER:
Madde 43-Bu yönergede hüküm bulunmayan konularda, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, Yükseköğretim Kurulu Kararları, Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve Üniversite Senatosu kararlarına göre işlem yapılır.
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN YÖNERGE:
Madde 44-: 03.06.2011 tarih ve 344/11  sayılı Üniversite Senato Kararı ile kabul edilen “Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi” yürürlükten kaldırılmıştır.
YÜRÜRLÜK:
Madde 45-Bu Yönerge Süleyman Demirel Üniversitesi Senatosunca onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.
YÜRÜTME:
Madde 46-Bu yönerge hükümlerini, Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü yürütür.
Geçici Madde –Bu yönergenin 22.Maddesi 2013-2014 Eğitim Öğretim yılından itibaren uygulanır.
Kabul Tarihi: 06.01.2015 tarih ve 435/11 sayılı Senato Kar