12 Aralık 2018 Çarşamba

TODAEK

2927 defa okundu
TOPLUMA DAYALI TIP EĞİTİMİ KURULU ÜYELERİ
1) Prof. Dr. Ahmet N.KİŞİOĞLU
2) Doç. Dr. Önder ÖZTÜRK
3) Doç. Dr. Önder TOMRUK
4) Doç.Dr.Mustafa KARABACAK
5) Dr. Öğr. Üyesi  Funda Y. BAŞ
6) Dr. Öğr. Üyesi  Giray KOLCU
7) Dr. Öğr. Üyesi  Esra Nur TOLA
Kurul Sekreteri:
Bilg.İşlt. Funda KOBAN

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

TOPLUMA DAYALI TIP EĞİTİMİ KURULU
ÇALIŞMA ESASLARI
 
1. AMAÇ VE KAPSAM
1.1.Bu esasların amacı; Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Topluma Dayalı Tıp Eğitimi Kurulu’nun (SDÜTF-TODAEK) yapısı, görevleri ve işleyişini düzenlemektir.
 
2. TOPLUMA DAYALI TIP EĞİTİMİ KURULUNUN YAPISI
2.1.Kurul Halk Sağlığı, Aile Hekimliği ve Tıp Eğitimi Anabilim Dallarından en az bir öğretim üyesi olmak üzere en az 7 (yedi) öğretim üyesinden oluşur.
2.2.Kurul üyeleri Dekan tarafından 3 (üç) yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi biten bir üye yeniden görevlendirilebilir.
2.3.Kurul kendi üyeleri arasından bir başkan seçer ve dekan tarafından görevlendirilmek üzere Dekanlık Makamına bildirir. 
3.TOPLUMA DAYALI TIP EĞİTİMİ KURULUNUN GÖREVLERİ
3.1. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminin amaç ve hedefleri doğrultusunda, öğrencilerimizin fakültemiz dışında yapacakları alan çalışmaları ile tıp eğitiminin erken dönemlerinde hasta ile karşılaşmalarını ve sağlık hizmeti sunumunu, sağlık sistemini ve toplumu tanımalarını sağlar.
3.2. İlgili dönem koordinatörleriyle birlikte çalışarak, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet öncesi tıp eğitimi müfredatında yer alacak topluma dayalı uygulamaların dönemlere göre dağılımını, içeriğini, amaç ve öğrenim hedeflerini belirler.
3.3. Topluma dayalı tıp uygulamalarının öğrenme hedeflerine ve öğretim süreçlerine uygun olarak, öğrenci ve eğitici materyallerinin geliştirilmesini ve etkin şekilde kullanılmasını sağlar.
3.4.Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Ölçme Değerlendirme Kurulu ile birlikte çalışarak, topluma dayalı tıp uygulamalarına ilişkin olarak, öğretim üyesi ve öğrencilerden düzenli olarak geri bildirim alır, değerlendirir ve iyileştirmeler yapar.
3.5.Topluma dayalı tıp uygulamaları kapsamında gidilecek sağlık kurumları ile ilişkileri kurar, geliştirir.
3.6. Topluma dayalı tıp uygulamaları için gerekli alt yapı, insan kaynakları ve donanımı belirler ve Dekanlığa bildirir.
4. TOPLUMA DAYALI TIP EĞİTİMİ KURULUNUN ÇALIŞMA BİÇİMİ
4.1. Kurul üç ay da bir, başkanın daveti üzerine toplanarak gündemdeki konuları görüşür ve alınan kararları Dekanlık Makamına sunar.
4.2. Kurulun toplanabilmesi için kurul üye tam sayısının salt çoğunluğu gereklidir. Kararlar, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.
4.3.Kurul başkanı gerekli gördüğünde eğitim ile ilgili diğer kurul üyelerini ve/ve ya dönem koordinatörlerini toplantıya çağırabilir. Çağrılan kişiler görüşlerini sunar ancak oylamaya katılamazlar.
4.4.Kurulun sekreterya hizmetleri Eğitim-Öğretim Başkoordinatörlüğü tarafından yerine getirilir. Kurul toplantı tutanaklarının yazılması, imzalatılması ve arşivlenmesi ile ilgili işleri Topluma Dayalı Tıp Eğitimi Kurulununsekreteri yapar.
5. YÜRÜRLÜK
5.1.SDÜTF-TODAEK’in işbu çalışma esasları SDÜTF Fakülte Kurulu’nda onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. Gerektikçe söz konusu çalışma esaslarının revize edilerek güncellenmesi Fakülte Kurulu’nun yetkisindedir.
 
6. YÜRÜTME
6.1.Bu çalışma esaslarının uygulanmasından SDÜTF Dekanı sorumludur.
Kurul Başkanı Prof. Dr. Ahmet Nesimi KİŞİOĞLU’dur.
 

*Kurulumuz 10.05.2017  tarih ve 98/03  sayılı Fakülte Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir.