Mesleki ve İletişim Becerileri Kurulu (M.İ.B.E.K.)

MİBEK Çalışma Esasları

MESLEKİ ve İLETİŞİM BECERİLERİ KURULU ÜYELERİ
 
1)Doç. Dr. Mustafa SAYGIN
2)Dr. Öğr. Üyesi  Funda Y. BAŞ
3)Dr. Öğr. Üyesi  Hamit H.ARMAĞAN 
4)Dr. Öğr. Üyesi  Mehtap SAVRAN
5)Dr. Öğr. Üyesi  İlkay ARMAĞAN
6)Dr. Öğr. Üyesi  Cennet AK
7)Dr. Öğr. Üyesi  Ahmet  DURSUN
8)Dr. Öğr. Üyesi  Adnan KARAİBRAHİMOĞLU
9)Dr. Öğr. Üyesi S. Hakkı ALTUNTAŞ
10)Dr. Öğr. Üyesi Gökçe İŞCAN
11)Dr. Öğr. Üyesi Rahime ASLANKOÇ
12)Dr. Öğr. Üyesi Özgür ÖNAL
13)Dr. Öğr. Üyesi Y. Çağdaş KUMBUL
14)Dr. Öğr. Üyesi Giray KOLCU
15)Dr. Öğr. Üyesi Eyyüp Sabri ÖZDEN
16)Dr. Öğr. Üyesi Fuat İNCE
17)Teknisyen B.Emine DURAN

Labaratuvar Sorumlusu: 
Sğlk.Tek. B.Emine DURAN  Dahili:3769
 
Kurul Sekreteri :
Bilg. İşlet. Funda KOBAN
Dahili:3327
 
 

KURUL KARARLARI


 1. 6 Mart 2017
 2. 3 Nisan 2017
 3. 25 Nisan 2017
 4. 8 Mayıs 2017
 5. 28 Haziran 2017
 6. 03 Temmuz 2017
 7. 25 Ağustos 2017
 8. 6 Eylül 2017
 9. 3 Ekim 2017
 10. 6 Kasım 2017
 11. 14 Kasım 2017
 12. 5 Aralık 2017

 1. 2 Ocak 2018
 2. 16 Ocak 2018
 3. 14 Şubat 2018
 4. 5 Mart 2018
 5. 12 Mart 2018
 6. 04 Nisan 2018
 7. 10 Mayıs 2018
 8. 13 Haziran 2018
 9. 10 Temmuz 2018
 10. 06 Ağustos 2018
 11. 12 Eylül 2018
 12. 01 Ekim 2018
 13. 08 Kasım 2018
 14. 10 Aralık 2018
 15. 07 Ocak 2019
 16. 20 Şubat 2019
 17. 27 Mart 2019
 18. 08 Nisan 2019
 19. 13 Mayıs 2019
 20. 17 Haziran 2019
 21. 25 Temmuz  2019
 22. 05 Ağustos 2019
 23. 02 Eylül 2019
 24. 14 Ekim 2019
 25. 11 Kasım 2019
 26. 09 Aralık 2019
 27. 08 Ocak 2020
 28. 04 Şubat 2020
 29. 13 Şubat 2020
 30. 04 Mart 2020
 31. 17 Haziran 2020
 32. 08 Temmuz 2020
 33. 05 Ağustos 2020
 34. 09 Eylül 2020
 35. 14 Ekim 2020
 36. 10 Kasım 2020
 37. 02 Aralık 2020
 38. 06 Ocak 2021

 

Sağlık Bakımında Simülasyon Sözlük

 

MİBEK Çalışma Esasları

 

Mesleki Beceri Uygulama Rehberi

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ

MESLEKİ VE İLETİŞİM BECERİLERİ KURULU ÇALIŞMA ESASLARI

 

 

1. AMAÇ VE KAPSAM

1.1. Bu esasların amacı; Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Mesleki ve İletişim Becerileri Kurulunun (SDÜTF-MİBEK) yapısı, görevleri ve işleyişini düzenlemektir.

 

2. MESLEKİ VE İLETİŞİM BECERİLERİ KURULUNUN YAPISI

2.1. Kurul, en az biri Tıp Eğitimi Anabilim Dalı temsilcisi olmak üzere Fakültenin ilgili öğretim elemanlarından ve ilgili personelden oluşur.

2.2. Kurul üyeleri Dekan tarafından görevlendirilir.

2.3. Kurul kendi üyeleri arasından bir başkan ve başkan yardımcısı seçer ve Dekan tarafından görevlendirilmek üzere Dekanlık Makamına bildirir. 

 

3. MESLEKİ VE İLETİŞİM BECERİLERİ KURULUNUN GÖREVLERİ

3.1. SDÜTF eğitim programında yer alan mesleki ve iletişim becerilerinin içeriklerinin düzenlenmesi, planlaması ve alt yapısının geliştirilmesine katkıda bulunur.

3.2. SDÜTF eğitim programında yer alan mesleki ve iletişim becerilerinin Fakültenin eğitim programındaki yerleri ve uygunluğu ile ilgili analiz yapar.  Mesleki ve İletişim Becerilerinin uygulanması ile ilgili teklifi Dekanlığa sunar.

3.4. Mesleki Beceri Laboratuvarının sorumluluğu bu kurula aittir.

3.5. SDÜTF Mesleki Beceri Laboratuvarının kullanım düzenini planlar.

3.6. Yurt içi ve yurt dışındaki diğer Tıp Fakültelerinde konuyla ilgili yapılan uygulamaları izler.

3.7. Mesleki Beceri Laboratuvarını geliştirecek çalışmalar yapar ve Beceri Laboratuvarında yürütülen her bir programı ve akışını denetler.

3.8. Geliştirilen Beceri Laboratuvarından tüm öğrencilerin belirli bir düzen ve akış içerisinde standardize bir eğitim almaları için Süleyman Demirel Üniversitesi Mesleki ve İletişim Becerileri Kurulu  (SDÜTF-MİBEK) ile birlikte çalışır.

3.9.  SDÜTF-MİBEK, eğitimlerinin ilk yılından başlamak üzere, SDÜTF öğrencilerine temel iletişim becerilerinin kazandırılmasını ve hasta-hekim iletişiminin önemine ilişkin farkındalık yaratmayı hedefler.

3.10. SDÜTF’nin iletişim becerileri eğitiminin öğrenme hedefleri ve öğretme etkinliklerini belirler. Mesleki ve iletişim becerileri derslerinin uygulanması ile ilgili takibini kurul yürütür.

3.11. İlgili dönem koordinatörleriyle birlikte iletişim becerileri eğitiminin öğretme etkinliklerinin dönemlere, kurullara ve stajlara dağılımını planlar.

 

4. MESLEKİ VE İLETİŞİM BECERİLERİ KURULUNUN ÇALIŞMA BİÇİMİ

4.1. Kurul ayda bir kez, başkanın daveti üzerine toplanarak gündemdeki konuları görüşür ve alınan kararları Dekanlık Makamına sunar.

4.2. Kurulun toplanabilmesi için kurul üye tam sayısının salt çoğunluğu gereklidir. Kararlar, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.

4.3. Kurul başkanı gerekli gördüğünde eğitim ile ilgili diğer kurul üyelerini ve/veya dönem koordinatörlerini toplantıya çağırabilir. Çağrılan kişiler görüşlerini sunar ancak oylamaya katılamazlar.

4.4. Kurulun sekreterya hizmetleri Eğitim-Öğretim Başkoordinatörlük sekreteryası tarafından yerine getirilir. Kurul toplantı tutanaklarının yazılması, imzalatılması ve arşivlenmesi ile ilgili işleri SDÜTF-MİBEK sekreteri yapar.

 

5. YÜRÜRLÜK

5.1. SDÜTF-MİBEK’in işbu çalışma esasları SDÜTF Fakülte Kurulunda onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. Gerektikçe söz konusu çalışma esaslarının revize edilerek güncellenmesi Fakülte Kurulunun yetkisindedir.

 

6. YÜRÜTME

6.1. Bu çalışma esaslarının uygulanmasından SDÜTF Dekanı sorumludur. 

*Kurulumuz 14/02/2017 tarih ve 95/01  sayılı Fakülte Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir.
*20.06.2019 tarih, 121/01 Sayılı Fakülte Kurulu Kararı ile Güncellenmiştir.

 

Yayın Tarihi: 22/02/2017
Okunma Sayısı: 9364