23 Şubat 2018 Cuma

Ölçme Değerlendirme Kurulu

2558 defa okundu
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KURULU ÜYELERİ
1- Prof. Dr. Mekin SEZİK
2- Prof. Dr. Hikmet ORHAN
3- Prof. Dr. Serpil DEMİRCİ
4-Doç. Dr. Metin  ÇİRİŞ
5-Doç. Dr. Nilgün GÜRBÜZ
6-Yrd. Doç. Dr. Kanat GÜLLE
7-Yrd. Doç. Dr. Giray KOLCU
8-Yrd. Doç. Dr. Osman GÜRDAL
9- Yrd. Doç. Dr. Mümtaz Cem ŞİRİN
10- Yrd. Doç. Dr. İlkay ARMAĞAN
11- Yrd. Doç. Dr. Adnan KARAİBRAHİMOĞLU
  
 
Kurul Sekreteri: Bilgisayar İşletmeni Funda KOBAN 
Dahili Telefon  :3327

 


 

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KURULU

ÇALIŞMA ESASLARI

 

1.    AMAÇ VE KAPSAM

1.1.Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin misyon ve vizyonuyla, eğitim programının amaç ve hedefleriyle örtüşen, eğitim programının etkinliğini değerlendirmede kullanılabilecek güvenilir veriler sağlayan bir ölçme değerlendirme sistemi oluşturmak.

2. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KURULUNUN YAPISI

2.1. Kurul, en az biri Tıp Eğitimi Anabilim Dalı temsilcisi olmak üzere en az 5 (beş) öğretim üyesinden ve 1 (bir) fakülte temsilcisi öğrenciden oluşur.

2.2. Kurul üyeleri Dekan tarafından 1 (bir) yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi biten bir üye yeniden görevlendirilebilir.

2.3. Kurul kendi üyeleri arasından bir başkan seçer ve dekan tarafından görevlendirilmek üzere Dekanlık Makamına bildirir. 

3.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KURULUNUN GÖREVLERİ

3.1. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin ölçme ve değerlendirme becerilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla uygun görülürse Ölçme ve Değerlendirme Kursu düzenler.

3.2. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin Ölçme ve Değerlendirme Kursu ile ilgili talep ve geribildirimlerini değerlendirir.

3.3.Her ölçme ve değerlendirme kursu için kurul üyesi öğretim üyelerinden 5 (beş) tanesi düzenleme komitesi olarak görevlendirilir. Kurs için görevlendirilen öğretim üyeleri kursun planlamasını yapar. Kursla ilgili yazışmaları takip eder.

4. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KURULUNUN ÇALIŞMA BİÇİMİ

4.1. Kurul ayda en az bir kez, başkanın daveti üzerine toplanarak gündemdeki konuları görüşür ve alınan kararları Dekanlık Makamına sunar.

4.2. Kurulun toplanabilmesi için kurul üye tam sayısının salt çoğunluğu gereklidir. Kararlar, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.

4.3. Kurul başkanı gerekli gördüğünde eğitim ile ilgili diğer kurul üyelerini, öğrenci temsilcilerini ve/veya dönem koordinatörlerini toplantıya çağırabilir. Çağrılan kişiler görüşlerini sunar ancak oylamaya katılamazlar.

4.4.Kurulun sekreterya hizmetleri Eğitim-Öğretim Başkoordinatörlüğü tarafından yerine getirilir. Kurul toplantı tutanaklarının yazılması, imzalatılması ve arşivlenmesi ile ilgili işleri Ölçme ve Değerlendirme Kurulu (ÖDK) sekreteri yapar.

5. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KURULUNUN HEDEFLERİ

5.1. Ölçme değerlendirmeyle ilgili sorunları, bu sorunların kaynaklarını ve olası çözümlerini belirleyerek tüm paydaşlarla paylaşmak.

5.2. Dönem, ders kurulu ve staj düzeyinde hedeflerin açıkça belirlendiği ve sistematik olarak gözden geçirildiği bir eğitim programıyla çalışmak.

5.3. Öğrenim hedefleriyle ölçme-değerlendirme etkinliklerinin ilişkisinin gösterilmesi alışkanlığını kurumsal kültür haline getirmek.

5.4. Ortam, yapı ve içerik olarak sınama etkinliklerinin mümkün olduğunca gerçek yaşama yakın olmasının ilke olarak benimsenmesini sağlamak.

5.5. Formatif sınamaya daha fazla yer verilmesini sağlamak (değerlendirmenin bir öğretme-öğrenme yöntemi olarak daha fazla kullanılması).

5.6. Ölçme-değerlendirme etkinliklerinin öğrenmeyi olumlu yönde etkilemesini sağlamak (üst düzey bilişsel yetilerin ve gerçek performansın sınanmasına daha fazla ağırlık verilmesi, geribildirim vs).

5.7. Geribildirim mekanizmasının (basılı formlar veya öğrenme yönetimi sistemi üzerinden) mutlaka çalıştırılmasını sağlamak (öğrencilere sınav içeriği ve kişisel başarı durumlarıyla ilgili, öğretim üyelerine sınav sonuç analizleriyle ilgili geribildirim verilmesi ve her iki gruptan geribildirim alınması).

5.8. Sınav güvenliğinin sağlanması (sınav öncesi soruların dışarı sızmasının, kopya çekmenin önlenmesi gibi).

5.9. Sınav düzeneği, soru biçim ve tekniğiyle ilgili hataların en aza indirilmesini sağlamak.

5.10. Öğretim üyelerinin ölçme-değerlendirmeyle ilgili temel bilgi gereksinimlerinin karşılanmasını sağlamak.

5.11. Ölçme ve değerlendirme etkinliklerinin iyileştirilmesine engel durumları belirlenmesi ve SDÜTF-MÖTEK ve Fakülte Yönetimi ile paylaşılmasını sağlamak.

6. YÜRÜRLÜK

6.1. SDÜTF-ÖDK’nın işbu çalışma esasları SDÜTF Fakülte Kurulu’nda onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. Gerektikçe söz konusu çalışma esaslarının revize edilerek güncellenmesi Fakülte Kurulu’nun yetkisindedir.

7. YÜRÜTME

7.1.Bu çalışma esaslarının uygulanmasından SDÜTF Dekanı sorumludur.

 

*Kurulumuz 16.11.2016 tarih ve 91/01 sayılı Fakülte Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir.